Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

03.07.2020 18:35 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 25 от 03.07.2020 г.

ХIяяла ва адабла дяхIимцIала

ХIяяла ва адабла дяхIимцIала

Поэма

(УркIи хIялалси гIямрула гьалмагъ Тахсурманова Ханича Чупановна гьанриркахъули)

I

Шалал дунъя батурли,

Умуснази аррякьи,

Дикили сари кIел дус,

Даршдусмази духъести.

ДецI-анцIкьи-шишимтазир

ДеркIира духъян дусми.

КIелра — кIел дус хIябларван

- ДеркIира дахъ кьакьали

Ризинван зузкайтIунти,

Дунъя цIударбарили,

БерхIи шявкабарили,

УркIи тямхъярбирули,

Пана — панабирути.

ХIела талихIла уръи

Бахъра-бахъ жявли бишун.

ХIела кахIерхул диги

Набтла чирагъван бишун.

ЛямцIван хъярхъли ардякьун

ВерхIцIанну шуралра дус,

Аварякьла дуцIличил

Нура шакхIейкахъили.

Гъану авралра базра,

ВерхIдаршлим гъал бархIира,

ВерхIдваршлим гъал дугира,

Дахъ кьутIкьули деркIира.

ДурхIначила дардлизир

Жявли хIянкариубри,

КIухдикIути дургъбази

Уруцкариахъубри.

АнцIкьила излумани

Рахъ жявли аррухири,

ХIяялис, хIялалдешлис

Рахъ умули калунри.

Умуснази аркьуйхIи

УркIира арбухири,

ХIулбира ардухири,

РухIра аркадухири.

Аллагьли аррукири

Алжанна хIяжла хъули,

Вали-муъмин сархIели,

Исламла лагъ сархIели.

Гьанбиркули саби хIу

Чина-биалра рякьи,

Шадибгьуни барили,

Чаррулхъуси сар или.

ХIуни дунъя батурла

Чемъурси заклизирти

ХIякдизур зубартира,

Шявкабиуб берхIира,

Барсхабиуб тIабигIятра.

ХIела бебкIалини

ХIярхIяливан вяхъира,

БехъубхIелин дунъяра

Цударра цIябрабиуб.

Дила авадан анкъи

Шуркьличи шурбатурри,

Дила юртла кьам-къущум

Мардешлини бегIунри.

Зубари-адамдешла

ХIябра жявли бишунри,

Зубари — адаб-хIяяла

Бахъ жявли цIуръадарра.

Дила дурхъал зубари

ГIямру шаладируси,

ГIур ахIелкуси вара

ГIямру сагакадарес?!

Ахъри агарсивара

Кьудратла вегI Аллагьла

Риганай мицIиррарес

ТалихIра абалкахъес.

ХIела рухI зак-зубрази

Ардухиб Аллагьлини,

Алжанала анхълизи

Минакадарес кьасли.

ХIебилшан хIела зубар

Ванзалан дурхъал зубар,

ЛебалцадхIи иш дунъя

Дунъялан ну зубари.

II

ДуцIрумлизир цIуэргъуна,

ХIеблизир вавагъуна,

ГIебшнилизир цIедешгъуна,

Янилизир печьгъуна.

ЦIяб дуги шалабирул

БуцIар бархIи тяхIубирул

Чиллала бугIяр бархIи

ДуцIрумлан ванабирул.

Диркьала капарайван

Авадан уркIила регI,

Дубурла вава-кьарван

Бац-шалати дяхIла регI.

Ламуслис — ахъ зубари,

ЯхIлис — гIяшулси шури,

Адаблис — муъмингъуна,

Бархьдешлис — устазгъуна.

БекI гIинизла шарабван

УркIи умуси гьалмагъ,

Дазуличив солдатван

Къушумла — юртла хъарихъ.

БерхIила шалари хIу,

Аъурси урунжри хIу,

Мирхъила варъари хIу,

Алжанна чатIари хIу.

Бялихълизир лигбицад

ГIяхIти пикрумала регI,

Галгаличир кIапIрицад

Инсантачи дигила регI.

Диркьаличир кьарцада

ДурхIни ва рурсбала регI,

Арцантала пухIлицад

Гъамти-тухумтала регI.

ХIела хIялалти дигай,

ДурхIяхIелил дихьибти,

Арц-мургьиван дихIяди

ЦIяб хIяблизи рукьяйчи.

Рахъ карцIли, рахъ малхIямли

Риради адамтачи,

Дигили ва карцIайли

Риради либхIли рицIили.

Хьунрала мажлислизир,

Кьарлизир вавагъуна,

Мукърачир ва туйричир

Булбулла чатIагъуна.

ХIела адалкун нурли

Наслу шалабиради,

ХIела дуцIар дигили

Миллат ванабиради.

Адабла ахъдешлизир

Гьар мурталра риради,

Мискинти-пякьиртала

УркIбази арицIади.

ХIу лерси мер варъала

Азир рангли тIембикIи,

ХIу лерси мераначир

ХIянчилизи цIадирки.

Дигила дуклумани

Халал хIурмат сархири,

ПасихI дугьби дурули,

УркIбази арицIади.

Адаб-хIяяла байрахъ

Миргьин ахъли бихади,

Миллатла гIядатуни

УркIилизи минадарри.

ДяхI урузхIедиэсли

ХIерриубри хIялалли,

ХIялал-залалли рузади

Чархла майъа кертIули.

Чурхдеш, кьяркьдеш агарси

Варъавана муриси,

Ламарт-кьяркьдеш агарси,

Устазкьайда хIялалси.

Дила алжанна чатIа.

Кумеклис кьуватла някъ

Мурталра гьубурцади,

Хапли къардухъунсилис

Къакъбяхъли ретаради.

Хъялибарглис ва гъамтас

Чирагъ, абалкун нурла,

Шантас ва жамигIятлис

БекI-гIиниз гIякьлуртала.

Хъалибарглис варъаси,

Унрубачил ралгунси,

Шантачил ралрикибси,

ГIяхIял-шайс дяхI шаласи.

Кулпатличи-гъамтачи

Рирадигу рахъ карцIли,

Шан ва гIяхIял вакIалри,

Разили лямцIрикIади.

Узби-рузби — тухумтас

Гьаркьянали риради,

Гьалмагъ-тяниш-унрубас

НасихIятчи риради.

Гьалмагъ тяниш-бакIалри,

МалхIямли пишрирхъяди,

Азихъли букаллири

Дубурацад риади.

УрхIличи бакIиб мусибат

ХIелаван чIямбиради,

ЗугIяла бакIибтачи

Аварякьли ретулхъади.

ХIела мургьила някъба

Сегъуна-биаллира

ХIянчи мукIурбикIахъи,

ХIянчи хIед гIергъи баши

Магьир уста сархIели.

ХIуни ганз кацIибихIир

УркIецIи-ряхIму дири,

Язихъти-гушти кьацIли

Гьар мурталра балхади.

ГIямру хIялай деркIири,

Яшав хIялалси бири,

Диги имцIали бири

Баракат халал бири

Иман чIумаси бири.

Дунъяла лигIматуни

ХIуни цалахIяхъири,

Мардешла дуклумаур

ГIямру хIялай деркIири.

ХIу лерси юртлизир

БурхIни лямцIван ардаши,

Чиллала дугурбира

ДуцIрумлан къантIкадири.

ХIела духул гIякьлули

Алавти чукурбири,

Гьуцигъунти гъайлини

Хасмушуни дянгии.

ГIямрула ца гъаршлизи

ДабгибхIели дарх кIелра,

Къияндеш ва зугIяла

Чекасес гьамадлири.

Сецад цIакь сабурал?!

ВецIал дурхIя баркьили,

Яргали гардрикIули,

Лебил мерлабарили,

ДурхIнала дурхIнира

Сагъли гьунчибушили.

ВецIал урши ва рурси

ХIябцIали илдала дурхIя

Бархьси гьунчи бикахъес

Халаси хIяракат барри

Халаси гьунаргу ил

ЯхI-сабурла сабухъгу.

Талхъанван карцибси

Дила алжанна жайран

ДурхIни багьандан хIуни

Жанра ахIерахIерри,

Илди абикьес, бяркъес

Россия чедибяхъири.

МукурхIерикIади хIу

ГIямрула кьисматлизирад,

Къиян-жапализирад,

Балагь-кьадарлизирад,

ДекIти зугIлумазирад.

ГIямрула кьячIикIуни,

Кьавкьавти, катругуни,

Лугри ва катхIелти

Дахъ умутли ахъири

УркIилизир акIубти

ГIяжаибти дебшлини

Лерилра дяхIиулри.

ГIямрула кьячIикIуни

ДурхIнази ахъахъири,

ГIямрула дякь гIеббурри

ДурхIнала дурхIназира.

Аллагьлис тIягIят бирули,

Риради диннизи атIи,

Аллагьла разидеш сархес,

Муъмин, валили калес.

III

Гьар хIу гьанрикибхIели

Биса чяхIдулхъули сар,

Келпатайни гIябулван

УркIи кьацIбурцули саб.

ДецIанала цIами сар

Михъирла дарцкайкили,

Мучила мучариван

Кьаркьала белхъахъули.

АнцIкьи-децIли игулра

Мяржлинини мегьвана,

Пикрумани лукьулра

Урхамли ризкьивана.

Гьар бархIела пикрума,

Варачанван челхъути,

АтхIеблизиб миъвана

Саб кьаркьала белхъули.

УркIила-алав хIяли

ХIу гьанни бицIули саб,

Чархла азирра биркIан

ХIу гьанни дисули сар.

ХIябван мурхьси цIябдешли,

Бахъ декIси пашмандешли,

Бамкьурси хумардешли

КьацIдурцлин кьацIуцилра.

Гермукьалини хъалчван

Пикрума геркайрулра,

Бурямлини кIапIриван,

Дарули ветсадвирхъулра.

Милигсилис гIинизван

ХIу наб рахъ гIягIнихIели,

КIапIрани галгаван

Хапли вархьра катурра.

ХIу дила уркIиригу

Кьаркьала бузахъуси,

ХIу дира шарабригу

Милиги ихъахъуси.

БерхIилини ванзаван

Хъали ванабиради,

Бацлини дугурбиван

Юртра шалабиради.

Чархла азирра биркIан

ХIуни ванадиради,

Чархлис цIакьра-гъирара

Хуни сарри лугути.

Сигли мегь бугуливан

Дарданани угулра,

Бурямлини галгаван

Пикрумани вирхъулра.

Дардла цIали ламбариб

ХIер бугаси, шаласи,

Дардла цIали ламдариб

МуцIур-супел цIударти.

Иш дунъяла дардани

КьацIвана кьяриули,

Цайдешла кьяжъалаби

Тапван дянгикайули.

Жалтазив нура левра.

Цундеш кьяйда гIядабси

Агара гIямрулизиб,

ГIямру къантIкадарили,

УркIи тIашиул гIязаб.

Цайдешра, анцIкьи-децIра,

Дардани-шишимтира,

Пашмандеш ва марайдеш

Сабурлини дялчIулра.

IV

ГIямру севан деркIиша

ХIу агар дунъяличир?

Гьар кацIибси ганзлизир

Риадли хIу уркIилар...

Дунъяра дунъя ахIен

Марси гьалмагъ агарси,

Яшавра яшав ахIен

Гьалмагъ мякьлар агарси.

ГIямру дирару ишди

Цайкъали хIерирути,

Шадлихъуни дирару

УркIи бяхъиб гIямрула.

ХIу ругагарти гIямру

ЦIуръа дурхIялагъунти,

ХIечил деркIибти гIямру

Аллагьла алжангъунти.

Ара-сагъси виасра

Вайхъу чулахъ сайрагу,

Дунъялив мицIирли хьалли

Вайхъу вебкIибсирагу.

ХIу ругагарси дунъя

Тамай бетIили саби,

Я гIямрула, я берка

ТIягIям агара бекIлил.

УркIира агарагу,

ИштяхIра агарагу,

ХIу агар гIямрулизир,

ХIу агар дунъяличир.

Ца агарли ца дуэс

ХIедирирагу бекIлил,

Гьанна севан уиша

Умусна руцибхIели.

Дубра хIедалтирагу,

Гушли диахIеллира,

Ца агарли итиллис

Берка тIягIям хIебири.

Чина аркьяхIеллира

Далли ардашехIерри,

Чинаб хIянчи биалра

КIилинра бирехIери.

Гьанна чичил укьиша?

Гьанна чичил узиша?

ХIу умусна руцили?!

Ну цунни калунхIели?!

ХIу чина-биалра рякьи,

Кьанни чаррулхъадри,

УркIи «пIякьбиркули» бири

Се биуб вара или.

Дубурла цун галгаван

Нура левра вахъ цайли,

Аъкахъили юртра леб

Пашмай хIу агниличи.

КьарцIдурцлизибси мегьван

Леврагу вахъ кьакьали,

ХIу алжайзи раахъес

Аллагьлизи улгули.

Пикрумани руркъулра

ДукIлизибси бугъаван,

Цундешлини лукьулра

Урхамлини цIуливан.

ХIу умусна руцила

Ца бархIи азирлизи,

Булхъули сабигу наб,

Дай уркIи пIякьиули.

ХIела малхIямти гъайра

АтIи сар мехIелизи,

ПасихIти гIякьлуртира

АтIи сар уркIилизи.

ХIябилра гIяхIил бири

Ца дукIлизи дабгили,

Разидешра, анцIкьира

Цуг-цугли дуртIухIели.

Гьар хIу гьанрикибхIели,

Чархкадли цIала лами,

Чедибурхули саби,

УркIи тямхъярбирули.

Гьар хIу гьанрикибхIели,

УркIи пашкайхъули саб,

Азиралра биркIанти

ТIутIукьякьядирули.

Шишимъайзибси чархлис

ГIядабли саб гIямру деркIес,

Дардла ва децIла дяхъи

ХIебирули сагъбиэс.

УркIи бузули лебай

Нуни хIу хъумхIертари,

ХIулбала шала лебай

ХIеркайкIули суратличи.

ХIу хъумартес хIейрули,

Исбагьи хIела сурат,

УркIилизиб, хIилизиб

Мургьивана бихулра.

Чякали мухъиван,

Дугьби далцIес умцIулра,

ХIела исбагьи сурат

Лебсиван чебаахъес.

УркIила гьарилра тимхъ,

БекIла гьарилра пикри,

Кьаркьайзиб лебилра цIакь

ХIугIер кайзурли сари.

Заманала азгъиндеш,

Наб илала бухъяндеш,

Агь, уркIилара цIакьдеш

БаргхIебердили кавлни.

Муэрлизир чериулри

Гьар мурталра мицIирли,

Ихтилатра викIулра

МицIирсилизи кьяйда.

Дарх деркIиб гIямрулизир

ХIердиубра хIялалли,

Мардешра ва дигира

Дахъра ахъли дихули.

ГIямру мурити дири

Далли хIердирухIели,

Гьанна кьутIкьули сари

Ургубала шуркьвана.

ДурхIни, дурхIнала дурхIни

Неш ва халанешличи,

Пахрули бицIибтири,

Хъябруцли лусутири,

Дигили алкунтири.

Халаси децIлизиб саб

ХIела вецIалра дурхIя,

Пашмандешли лукьули саб

ХIябцIалли дурхIяла дурхIя.

Агь, хIябилра карцIлира

Ва дила риганайчи,

Агь, хIябилра дигахъира

Исбагьичил гьуниваэс.

Имайчил гIямру деркIес

Аманат саби дила,

Халкьлис багалаиэс

Васият саби дила.

Цундеш ва цундеш

ГIямру къантIкайрулригу!

Заманалис дахъ гьалар

Илди къябкайулригу!

Ахъ ХIурхъазиб дяхIицад

АнцIкьили бицIиб уркIи,

АтхIеблизиб миъвана

Мурт азадбухъесвара?!

УркIила децIла дяхъи

СагабикIули саби,

Къукъулис гIергъи забван

Пикруми чедихули.

Дяхъи бахъ рурцIулигу

Арабарес хIякьяду...?

Дунъя бахъ бетIилигу

Гьав ахъбуцес хIякьяду...?

V

Нушани белшун дунъя

Мучариван бехъубгу,

Далли деркIибти гIямру

Набтла чирагъван дишун.

ЧеалкIуси наслулис

ХIу кьиблама риради,

Жагьилтала мажлислис

НасихIятчи риради.

ГIямрула варачайзир,

Пикрумала душилизир,

ГIямру аркьули сари

Кабухъунси бурямван.

ГIямру дигули хьалли,

Дай гьуйчир къябкадирар,

ГIямрулини велкъунси

Чи левсив дунъяличив?

ХIяйрай дунъя батурли

Аллагьла ца бархIи,

Марли ну хIечи лявкьяс

Дила уркIила мурад.

VI

Равзара чебаили,

Зияратра барили,

ХIярамра чебаили,

ХIяжликьян ретаурри.

ХIяж ва умру дарили,

Бунагьуни дирцири,

Вирд, тарикьат чесили,

Умуснази рякьунри,

Аллагьла марси вали.

ХIела дурхъал хIябличи

Гьарил жумягI вашулра,

КарцIи ахъес хIейрули,

ЦIелда-алав лукьулра.

ГIямрула марси гьалмагъ,

ЦIябси хIяб шалабиаб,

ГIяхIсурла нурли буцаб,

Кавсар хIеркIла шин дикаб.

Аллагьла алжан бикаб,

ГIяршла дяхIцIира бикаб,

РяхIман Аллагь чевверхаб,

Алжана лигIматуни

ХIед деркес кьадардиаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

19