Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

06.05.2020 20:09 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 17 от 06.05.2020 г.

ВатIанна дургъбазиб ва тыллизиб микIхIенти

- БегIлара халати гьунарти ВатIайчи дигичерли сархути сари. (Ж-Ж. Руссо)

- ВебкIалли се саби ВатIан багьандин?! Сай вебкIни багьандан хабар хIебургар (халкьла бурала).

ЧебяхIси Чедибдеш 75 дус биънилис

ВатIанна дургъбазиб ва тыллизиб микIхIенти

- БегIлара халати гьунарти ВатIайчи дигичерли сархути сари. (Ж-Ж. Руссо)

- ВебкIалли се саби ВатIан багьандин?! Сай вебкIни багьандан хабар хIебургар (халкьла бурала).

1941 ибил дусла июньна 22-личиб нушала ВатIайчи — ламартдешличил фашист Германияра илала бархкьябира: Венгрия; Румыния; Финляндия хабарагарли чебухъунтири. Германияла шайчир сарри Болгария, Испания, Япония ва цархIилтира улкни. Советунала Союзличи къаршили Германияли 190 дивизияцун дяхIчиабтири.

Дунъяла дургъбала тарихлизиб гьанналауб хIебиуб, ЧебяхIси ВатIанна дергъ кьяйда, кахси, бахъал адамти алхунси, дахъал шагьурти ва шими харабдарибси, децI-шишимти, дардани, гIязабти, марайдеш хьурадарибси анцIбукь – мусибат.

…Дагъиста гIяхIгъубзни Гитлерла гъармукабази ахIерси ВатIан батахъес хIункьрадли дурабулхъутири. Фашизмаличи къаршили бургъес Лавашала районнизибад 4312 гIяхIгъабзи арбякьун. Илдазибад дявила майданничиб 2381 гIяхIгъабза калун.

…Иш дила макьалализиб ЧебяхIси ВатIанна дургъабазиб ва тыллизиб МикIхIентли сегъунси пай кабихьибал бурес дигулра. Ил шилизибад дявтази 600 гъабза арбякьун. Илдазибад 290 адам алхун, къел-хIерзи агарли бетахъибтира биуб. Районнизиб бахъалгъунти чарбухъунти микIхIентира байхъала-хъяшли чулахъуни сабри.

ВатIан багьандан жан дедибти нушани гIямрулис хъумхIертехIе. Шила байлаб, илдала уми делкIи, мрамор къаркъала цIелда тIашбатурли саби. Гьар дусла майла 9-личиб ила халкь чукурбиркур, алхунтала хIурмат бирули, илди хъумхIертули.

МикIхIентла бургъантани бутIакъяндеш дариб: Кавказ; Москва; Ленинград; Сталинград; Крым; Киев; Брянск; Минск; Тула ва цархIилти шагьурти душмантазирад азаддалтахънилизир. Илкьяйдали пай кабихьиб дурала улкни ва илдала халкь фашизмализирад азаддалтнилизир (Болгария, Румыния, Чехословакия, Венгрия ва цархIилти Европала улкни), Берлин багьанданси дергълизир, Манчжуриялизир Япония мутIигIбирнилизир.

ЧебяхIси ВатIанна дургъбазиб гъабзадешла бебкIа-личил алхун: батальонна командир Багъатиров МяхIяммад; батальонна замполит, старший лейтенант ХIятиев Муса; старший лейтенант Жалалудин Идрисов; рядовойти: Разакьов МяхIаммад; МяхIаммадов МяхIаммад; Кьурбанов Мя-хIяммад; ГIялиев МяхIям-ад; ВалибахIяндов ТIалхIят; МуртазагIялиев Мирза; БяхIяндов Ибрагьим; Сулайбанов Кьагьир; Закергаев ХIяжи; Закергаев Халдуз; ХIяжибахIяндов МирзагIяжи; Дехаев Мя-хIяммад; ГIяйсаханов ГIяй-сахан; ГIяхIмадов Хизри; ХIясанов Умалат; Тяймазов МяхIяммад; Тахсурманов Ражаб ва цархIитира.

Дила макьалализиб чебетаахъили бурес дигулра цацабехI микIхIентала гъабзадешличила, игитдешличила ва халати гьунартачила.

ГулбяхIяндов Мирзамя-хIяммад халати дявила устадешличил ва гъабаздешличил 1942 ибил дусличивад вехIихьили, Берлин буцайчи разведчикли ургъиб. Ил рядовой солдатличивад вехIихьили, старший лейтенантла даражаличи айкиб. Берлин буцили, Гитлер тIутIуварайчи 4 дус фронтла разведчикли ургъули, халати гьунарти дариб.

Пагьмучевси дявила сержант 1943 ибил дуслизив фронтлизир абхьибти курсаначи вархьибсири. Илди тамандарили, офицерла чинра бедили, ГулбяхIяндов разведчикунала взводла командир варибсири. Дебали пагьмучевси ва гIяхIгъабза разведчик ветаур МирзамяхIяммад.

Дугели ил душманла тыллизи вашусири ва гьар вякьунхIели душма «лезми» бикахъили чарулхъусири. Илдазирад дебали мягIничерти ва кьиматчерти баянти сайсутири.

Цайнайс душма ясир «лезми» частлизи кибхIели «Гъабзадеш» медальличил, кIинайс кибхIели «Гъабзадеш-игитдеш» медальтачил шаба-гъатлаварибсири. 1943 ибил дуслизив МирзамяхIяммад «Гъабзадеш-игитдеш» хIябэ-сил медальличил шабагъатлавариб. Калининский фронтлизиб душма тыллизи «архIя» устадешличил дураберкIили «лезмунти» хибни багьандан Александр Невскийла орденничил шабагъатлаварибсири.

ВатIанна дургъбазиб 4 дус удехиласи ва тавабласи разведчикла хIянчи барили, душма 10 «лезми» частьлизи хили, чараагарли гIягIнити баянти сасили, душмайчи чедибдешла гьужумти дурадеркIахъес имканти детаахъни багьандан ГулбяхIяндов МирзамяхIяммад «ЧебяхIси ВатIа дергъла кIиибил даражала» Орденличи лайикьикиб.

МирзамяхIяммадла взводли Берлин бурцнила гьужумлизирра гIехIмакь бутIа-къандеш дариб. Взводлис устадешличил бекIдеш дарни ва чIумати гъабзадеш чедаахъни багьандан ГулбяхIяндов «ХIунтIена Зубари» орденличил шабагъатлавариб.

ШейхбяхIяндов Расулра тяп илъуна гIяхIгъабза, вялхъя, урехиагарси полкла разведчик сайри.

Расулла гьар секIайчи хъярхъли гIевкайни, секIал хъярхъли – хIули липIла манзил хIисаб барили, илис кьимат бедес бажардииркни, пагьму, устадеш ва гъабзадеш пикрилизи касили, командирли ил полкла разведчик вариб.

Цаибил орден Шейхбя-хIяндовли пехотализиб къуллукъ бирухIели сархибсири.

Халаси урехила ва сунела халаси къадри лебси ца анцIбукьличила гьанбиркахъули сай Расулли: — «1942 ибил дус. Немецунала танкабала колонна дяхI-дяхIли нушачибяхI лябкъули саби. Набчил варх сунечи дирхалабихьеси гIяхIгъабса урус гьалмагъра леври. Селичилара пикриикIес замана аги. Урехиличи, бебкIаличи хIерхIеили, нушани цIа чекьурра. Чучи цIакьси бяхъ чегибхIели душман гIелавяхIвиуб. Нушани балулри, душман иличивли паргъатхIейрни. Нуша хIерлири сагаси гьужумличи. Нушала бургъанти камлири, амма гIелабяхI битIакIахъес буйрухъ аги. Нушала цIакь чебирцIахъниличи хIерли калес чебуркъуб.

Нушачи къаршили урчIе-мал танк дяхIчиаиб. Танкабани нуша дячIи, нушачирад чедидерхес кьасбариб. Нушачи садиухIели, цаличи-ца хIеръира. Танкаби нушачи садаайчи лехIекахъира, садаэс 15-20 метр калунхIели, гьаларти танкабачи хIяб-хIябал граната игьубли даргаира.

Гьимили хIяршли бицIибти немецунани гIурилти танкабира нушачи дяхIчиаиб.

Душманти шакхIебикахъес нуша окоплизирад 10-15 метрла кьадар тяйдидиуб-ра. Нуша дебкIибти сари или, танкаби ряхIятли-урехиагарли гьаладяхI датдихьиб. Илди нушачи гъамдиайчи, лехIкахъира. ИлхIели авал танк нуша гьалар мерладиубихIи дяхIчиаиб. Танкабала гIела шайчи гранатаби игьубли, илди даргаира, гIурилти гьардухъун.

Нушала бургъанти бебкIа-лизибад берцахъибси, ил гъабзадешла гьунарлис Расулра сунела уруслан гьалмагъра «Дявила ХIунтIена Байрахъла» орденничил шабагъатлабариб.

ШейхбяхIяндов Расуллис ЧебяхIси ВатIа дергъла цаибил даражала орден бедибсири разведкаличи вякьунхIели душма «лезми» бикахъили, илизирад дебали мягIничерти баянти касни багьандан.

«ЧебяхIси ВатIа дергъла кIиибил даражала» орден бедибсири Западная Двина хIеркI хъярхъли ахъни, хIеркIла западла шайчибси мер душмантази хIебуцахъни багьандан.

«Кенисберг буцни», «ВатIанна дургъбазиб (1941-1945) Германияличибад че-дибдеш сархни багьандан» медальтачилра шабагъатлаварибсири гIяхIгъабза ургъан Расул.

Ордентала, медальтала дуравад ШейхбяхIяндов Чедивси бекIкомандующийли хIурматла грамотабачил ва баркаллаличил шабагъатлаварибсири.

ТIалхIятов МяхIяммад-запир 1940 ибил дуслизив ВатIаннис къуллукъ барес хIунтIена ГIярмиялизи арякьунсири. Ил дуслизивал ТIалхIятов урга даражала багьудичевси, бузерила опыт лебси, урус мез далуси солдат сайлин, частьла командованиели учIахъес Москвализибси дявила училищелизи вархьиб ва офицерла чинничил ил таманбариб.

ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибхIели, жагьси офицер ТIалхIятов МяхIяммад-запир артиллерияла батареялис, 2 ибил Украинала фронтла батальоннис, Сталинградла механизироватьбарибси корпуслизи кабурхуси батареялис, минометный батальоннис халати устадешличил ва духули бекIдеш дирули дургъби тамандиайчи гъабзадешличил ургъусири.

Советунала Союзла шагьуртира шимира: Москва; Курск; Тула; Орел; Сталинград; Киев; Рязань ва цархIилтира цIудара душмайзирад азаддалтули гъабзадешличил ургъули калун.

Илкьяйдали, илини бутIа-кьандеш дариб Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия азаддаталхънилизирра.

Майор ТIалхIятов, сунени бекIдеш дируси батареяличил (батальонничил), бегI гьалав болгарияла дазу ахъили, ил улкализи ухIнаверхур, халкьлис азаддеш хили.

Болгария азадбатнилизир чедаахъибти гъабзадеш ва организатордешла устадеш пикрилизи касили, Болгарияла компартияли бегI гьалав МяхIяммадзапир Айтос шагьарла советский комендантли катур.

Дурала улкала шагьарлис микIхIен гъабза комендантла къуллукъличи катни – сегъуна дурхъаси хIурматал иличи бихьибси! Сегъуна бирхаудил.

Советский майор ТIалхIя-тов 4 дус дургъбала цIализивра хIярхIубала хъябхъялизивра калун. Ил чуйналра вяхъиб, чуйнара госпитальзи викиб, амма… дявила майдан сеннира бархьхIебатур.

1946 ибил дуслизив хIярхIубани вяхъибси, кахти ва кьяркьти дургъбани верцIибси гъабза ТIалхIятов МяхIяммадзапир Дагъистайзи чарухъун.

ТIалхIятовла гъабзадеш, дявила ва организатордешла устадеш ахъли кьиматладариб. Ил «ХIунтIена Байрахъла», «Бузерила ХIунтIена Байрахъла», «ХIунтIена Зубарила», «ВатIанна дергъла I, II, III даражала, хIурматла лишан» ордентачил ва 10 жура-журала медальтачил, ХIурматла грамотабачил, баркаллала кагъуртачил шабагъатлавариб.

Дургъбазивад чарухъи гIергъи ургъан, организатор, майор ТIалхIятов Дагъиста КПСС-ла обкомла инструкторла къуллукъуначи катур.

КIинайс ил Сергокъалала райкомпартияла кIиибил, цаибил секретарьли, Лавашала районна райкомпартияла цаибил секретарьли, Ахъушала райисполкомла председательли, Совхозунала директорли узули калун, пенсияличи укьяйчи.

ХIяжиев Муса, халати гьунарти дарили, гъабзадешла бебкIаличил алхунсири.

Дагъиста районтазив дявила комиссарли узусири. «ЦIудара» кагъурти дакIили бисути нешхъали, хьунри, рузби, гелешмешуни чебиухIели, яхIбарес хIейуб-ли сай гIяхIулали 1942 ибил дуслизив фронтлизи арякьун.

Дявила комиссар сайлин, ил батальоннис командир вариб.

ХIяжиев Мусала батальонни Севастопольла мякьлабси Сапун-дубура буцес гьужум барили саби, немецунала окопунази бухIнабухъи, илди къирбарили, командирла буйрухъ таманбарили сабигу, амма… окопуназив Муса кавшили сай.

Устадешличил, гъабзадешличил, чедибдешличил баркьси гьунар багьандан, ХIяжиев Муса «ЧебяхI ВатIа дергъла цаибил даражала», Александр Невскийла ордентачил шабагъатлаварили сай.

Педагог Амирчупанов Умалат, фронтлизивад 3 орденничил ва чумал медальличил чулахъиубли хъули чарухъун, 1941-1945 ибти дусмазир Умалатли дургъбазир гIяхIгъабзадешла дахъал гьунарти дариб.

Уматалис, асилдешла III-ибил даражала орден селис бедибсил бурес дигулра.

Вязьма шьагьарла мякьлаб Умалатли къуллукъбируси взвод дигIянбикибси мер баргили, немецунани минометуназирад цIа чекьурли сари. Илди Умалат левси окопличи садиули сари. Солдатуни берцахъес се-биалра пикрибарес гIягIнилри, тяп лямцIван хъярхъли. Немецуни нушала дигIянбикибти окопуначи сабаилри, мицIирли кахIевлули гIергъи, някъ-някъла гьужумзилив вебкIалли гьалабли саби, минабани даргаайчил, — пикри абацIиб Умалатла бекIлизи.

Умалат командирличи гъамиубли иб: — Нушала гIямру дерцахъес вирар чIянкIли някъ-някъла гьужумлицун. Командир кьабуликиб ва буйрухъ бариб: «Гьужумлизи!»

Немеценани някъ-някъба-ла гьужумлизир гьанбуцес хIебиуб, даршал немец ясир буциб ва чус гIяхIти-гъунти мерани дикахъиб.

Нушала окопуни палда-хясаличи шурдатур. Илаб калунти – биалри нушала бургъанти лебилра улхутири.

«ЧебяхIси ВатIа дергъла кIиибил даражала» орден сархибсири Умалатли ишгъуна гьунарлис.

Гьужум бехIбихьес гьалаб душма цIакьла баян касес гIягIнилри.

«Лезми» бикахъес бякьунти цаибил дуги гьархIебизур-ли чарбухъун. КIиибил дуги 3 арбякьи саби. «Лезми» хили чарбухъи саби. Илизирад гIягIнити баянтира сасили, чедибдешличил гьужум дураберкIили саби.

Амирчупанов Умалатли Москва, Ржев, Ярцев, Вязьма, Смоленск азаддатахънилизирра бутIакьяндеш дариб. 1943 ибил дуслизив Умалат декIли вяхъибсири. Новосибирскла госпитальлизив вахъхIи калун. ГьатIи гIярмиялизиб къуллукъбарес илис асухIебирни кабизахъурли, чулахъ сайлин хъули вархьибсири.

Умалат дила унра вири. Дебали бархьдеш дигуси, чеветаибси адабчевси вири. Фронтлизивад чарухъунхIели, учительли, завучли, директорли узули калун.

Халати гьунарти дарили, гIяхIти ордентачил, медальтачил, ХIурматла грамотабачил, баркаллала кагъуртачил фронтлизивад чариуб учитель ГIяйсаханов ГIяхIмад. «ХIунтIена Зубарила», «Че-бяхIси ВатIа дергъла цаибил даражала» ордентачил. «Гъабзадеш» багьандан, «Кавказ душмантази батахъни багьандан медальти лерри илала.

Чехославакияла ванзаличибси Морава хIеркIла западла шайчибси дявила майдан батахъни багьандан ГIяхIмад «ЧебяхIси ВатIа дергъла цаибил даражала» орденничил шабагъатлаварибсири.

Душма Таманский кьукья тIутIукьякьябарни ва полуостров душмантазибад азадбатни багьандан 1943 ибил дусла октябрьла 9-личиб Чедивси БекIкомандующий И.В. Сталинна буйрухъ хIясибли ГIяйсаханов ГIяхIмадлис Баркалла багьахъурсири.

Севастополь шагьар азадбатнила дергълизив декIару-хъи ургъни ва гъабзадеш чедаахъни багьандан 1944 ибил дусла майла 10-личибадси Чедивси БекIкомандующий маршал Сталинни ГIяйсаханов-лис баркалла иб.

Старший лейтенант Жамаладинов Идрисли дургъбала замана 110 сягIятла программаличил дургъбази бархьес призывникуни хIядурбирусири – ил даимси дявила хIянчизар сайри.

ВатIан къияйзи бикиб-хIели, Идрис 1942 ибил дуслизив сай гIяхIулали фронтлизи арякьун. Малая Земля балтахъули игитдешличил ва гъабзадешличил ургъули алхун.

Улка цIа-хIярхIялизибхIе-ли, I942 ибил дусла февральличив школала директор МирзамяхIяммадов Мирза-мяхIяммад сай гIяхIулали фронтлизи арякьун. Багьудичевси, бахълис бекIдеш дирес устадеш лерси гьавикьяна сайлин МирзамяхIяммад учIахъес Бакула дявила училищелизи вархьибсири. Ил таманбарибхIели лебилра курсантуни фронтлизи бархьибтири. МирзамяхIяммад ургъули калун Северный Кавказлизив 34 ибил стрелковый бригадализив. Илини бекIдеш дируси бригада Северная Осетияла ванзаличиб бургъули калун.

1942 ибил дусла ноябрьличив МирзамяхIяммад декIли вяхъибсири. СагъиубхIели сагали фронтлизи арякьун ва НКВД-ла халаси отрядла стрелковая ротализив ургъули калун.

1943 ибил дуслизив ил Москвализибси В.И. Ленинна уличился дявила-политикала училище таманбарибмад, 1944 ибил дусла мартличив 107 ибил стрелковый полкла батальоннизив политрук вариб, гIур 13 ибил гIярмияла 228 ибил зенитно-артиллерияла бригадала политотделла начальникла заместительла къулукъличи катур.

ВатIанна дургъби таман-диубхIелира МирзамяхIям-мадов хъули чарухъес къалабахIейкиб. Дургъбала гIергъи ил Прикарпатский дявила округлизибси 33 ибил гIярмиялизив къуллукъбирули узиб.

ВатIа гьаларти къуллукъуни гъабзадешличил ургъули асилдешличил тамандарни багьандан «ХIунтIена байрахъла» орденничил шабагъатлавариб.

ГIур гвардияла у бихуси 128 ибил бригадала политотдела начальникла заместительла къуллукъуни дузахъули калун.

1948 ибил дусла июнь базличив ил ватIайзи чарухъун.

Багьудила министерстволи, Москвализиб пединститут таманбарили гIергъи, микIхIила школала директорли катур.

МирзамяхIяммад бузерила опыт лебси, бахълис гьуни чебиахънила, устадеш сунезирси руководитель сайлин, къуллукъла ганзухъличивад айцIес вехIихьиб.

МяхIячкъала шьагьарла 18 ибил школала директорли, шагьарла халкьла багьудила отделла заведующийли, ДАССР-ла багьудила министрла заместительли, ДГУ-ла парткомла секретарьли, МяхIячкъала шагьарла горкомпартияла кIиибил секретарьли (12 дус), ДАССР-ла кинофикацияла комитетла председательли узиб.

Дургъбазир ва бузерилизир дакIударибти гъабзадеш, баркьудлуми пикрилизи касили, МирзамяхIяммадов МирзамяхIяммад «ХIунтIена Байрахъла», «ЧебяхIси ВатIа дергъла цаибил даражала», «Бузерила ХIунтIена Байрахъла», «ХIурматла лишан» ордентачил ва дахъал медальтачил шабагъатлавариб.

Хасданра гапличи, баркаллаличи лайикьсири Закергаев Ражаб – дявила урхьула флотлизив 10 дус къуллукъбарибси.

Илини марси къуллукъбариб:

1. 1935-1939 «ХIунтIена Азербайджан» Каспийла дявила-флотлизиб.

2. 1939-1940 ЦIудара урхьула флотлизиб.

3. 1941-1941 Каспийла дявила-флотлизиб «Тельман»

4. 1941-1944 Урхьула пехотала батальоннизиб взводла командирдешли.

5. 1944-1946 Дунайская флотилияла Д215 ибил бронекатерла командирли.

Ражаб шел орденничил, вецIну урегра медальличил шабагъатлавариб (архив райвоенкоматла печать и подпись военного комиссара).

Райкомла секретарь, исполкомла председатель МяхIяммадов Халимбег сай гIяхIулали фронтлизи арякьун. Фронтлизирра илини батальоннис бекIдеш дирулри. Халимбегла батальонни дявила хъарбаркь заманаличиб ва чедибдешличил таманбарни багьандан ил «ХIунтIена Зубарила» орденничил шабагъатлавариб. Илав ил декIли вяхъиб ва госпитальлизи викиб. Илад чарухъи гIергъи Волховский фронтлизив гъабзадешличил ургъиб. МяхIяммадовли немецуназирад Ленинград, Таллин, Рига, Калининград, Германияла шьагьурти азаддатнилизир жигарла бутIакьяндешдариб. Халимбегла дявила гьуни Америкала гIяскарличил Одер хIеркIличив къаршиикниличибли таманбиуб.

Батальоннис устадешличил бекIдеш дирни, гъабзадешличил ургъни багьандан «ЧебяхIси ВатIанна дергъла хIябъибил даражала» орденничил ва медальтачил шабагъатлавариб.

МяхIяммадов Халимбег дургъбала гIергъи, пенсияличи укьяйчи райкомла секретарьли, исполкомла председательли, колхозла председательли узиб.

…ГIяхIгъабзадешла гьунартачил, ордентачил, медальтачил чулахълиубли фронтлизибад чарбухъун Жамаладинов Самед, Закергаев Ибахъ, Закергаев МяхIяммад, СягIидов Юсуп, СягIидов ИзибяхIянд, ГIяйсаханов МяхIяммадрасул, Муртаза-гIялиев БяхIянд, Гьарунов МуртазагIяли, Муртаза-гIялиев ХIяпиз.

Илдигъунти бургъанти-микIхIентала дявила баянти делкIес гIурра 50-60 бургъан леб. Ишдачивли къантIкайрулра.

Дургъби тамандиубли 75 дус диркули (дикили) диалра, дургъби адикьес дигути гьаннара лебал. Гьайгьайра, илдазибад цаибилгъуна, дунъя сунела някълизи буцес дигуси Америка саби. Илини сари дунъяла гьар мерличир дургъби адилкьути.

«ЦIакьла вегIли цIакьагар гIяйибла вири гьар муртала» — ил жиличил вяшбикIули саби Америка.

Сириялизир, Афганистаннизир, Венесуэлализир, Ливиялизир, Украинализир, Африкала ва ГIярабла улкназир дургъби адилкьули сари, илди улкни паргъатли хIердиахъес далтули ахIен.

«Зулмукарла ахир хайрила хIебирар». Илди гъайла мурхьси мягIна иргъули ахIен Америкали. Мурт-биалра илис ахир кабирхьу!

2 БутIа

Дургъбала 2 шали лерти сари: фронт ва тыл. Илди кIелра, кьацIра шинра кьяйда, цализи ца цIацIали дархдасунти сари.

Тыллизибти адамтани фронтлизиб бургъути солдатуни берк-бержличил, партайчил гIеббурцути саби, душмантазибад мяхIкамдеш барахъес илдас окопуни икъу-ли сари.

РухIлашал, илди гъабзадеш черяхIдирули, бургъанти уркIичеббирули саби.

Иш дила макьалала II-ибил бутIализиб микIхIентли душмантази ВатIан батахъес сегъуна икьалабарибал, сегъуна пай кабихьибал бурес дигулра.

- Дургъбази арбякьунтала мер бурцехIе: ризкьила сабухъ бучес колхозлис кумекбирехIе; хъуми далцахъес, делгIахъес, икьаладирехIе; хIяйван-къача, мазала-мас мяхIкамдирехIе, илдала лугIи имцIабикIахъехIе, — ца мухIли-лизибад кьяйда чIумати чеаслумачил гъайбикIулри хьунул адамти.

Марлира, илдани чула гъай къянахIебариб: колхозла ризкьила сабухъ бучес дугелира, хIерелира, бацла шалализибра бузутири. Лерилра хIянчи, сегъуналра техника агарли, някъбачил дирутири. Илгъуна ибкьси бузерила гIяхIдешличибли хIу-куматлис биркуси (хIукуматла план лебсири), заманаличиб бедес бажардибиркулри.

МикIхIила хала шилизир ит замана 2 колхоз лертири: Багъатировла ва Чкаловла умачилти. Багъатировла уличилси колхозла 1000 гектарла ванза лебсири.

- Иличи гIебкабаили Чкаловла колхозлара лебсири. Илди ванзурбачирад дакIибти ризкьи хIурматлис дедлугутири, ГIярмия беркличил гIеббуцахъес.

1941 ибил дуслизир лерилра журала (диъ, ниъ, ризкьи, нерх, гидгури, бала) пачалихълис дедес гIягIнити секIал республикализир дегI гьалар дедибтири ва колхоз республикали ХIурматла уркьуйзи белкIунсири (Дагестан в годы Великой Отечественной Войны).

ДАССР-ла дазуличи душман гъамирухIели, дявиличи къаршиси хIядурдеш барес: окупуни диркъяхъес Багъатировла уличилси колхозлизибад – 500; Чкаловла колхозлизибад — 400 адам бякьунтири. Илдазибад бахъалгъунти хьунул адамти сабри. Ца юртлизиб 3-4 адам хIясиблира лебри. Дила юртлизибадра 3 бякьунтири: нешра; рузира; узира.

Тыллизибти адамти окопуни икъути къиян-жапаличи, бугIярдешличи, кьяркьси янила дугIбачи агри-гашачи, зягIипдешличи хIерхIеили, душмайчи гьимили бицIили, дугелира хIерелира бузутири, нушала бургъантази чедибдеш сархахъес кьасличил.

«ЧебяхIси ВатIанна дергълизиб 1941-1945 дусмазиб асилси бузери багьандан медальличил 356 микIхIен шабагъатлабарибтири, цабехIти «ХIурматла лишан» орденничил.

Дургъбала замана МикI-хIентли бургъантас духIнарти ванати палтар, фуфайкаби, чули дарибти ванати тIирихуни, хъатликуни, шарфани, дабри, хIякни дучили фронтлизи дурхьутири.

МикIхIила шилизир, «Шамилла» уличилси танкабала колонна ва М.ХIяжиевла уличился бронепоезд дарахъес 1942 ибил дусла декабрьла 30-йчир Госбанклизи 214650 къуруш дедибтири.

1943 ибил дусла январьла 24-личиб, Багъатировла уличился колхозла парторганизацияла секретарь, граждан дургъба Игит Багъатиров ГIялибегла рузи – Багъатирова Хамисли Сталинничи телеграмма бархьибсири: «Дявила самолетунала эскадрилья барахъес, нушани, Багъатировла уличился колхозла колхозникунани 520 азир къуруш дучили банклизи дедира. Дила узи ГIялибег Багъатировла уличилси дявила самолетлизи душманти къирбарахъес» (Дагестанская правда №22, 1943г.)

- Самолетунала эскадрилья барахъес партизан ГIямаров ТIалхIятли 10 азир къуруш, Ширалбекова Хадижатли – колхозницани 3833 къуруш, фроновикла хьунул Багъатирова ПатIиматли — Багъатиров ГIялибегла рурси – 6000 къуруш, Чкалов колхозла председатель Кьасумов СялихIли 10000 къуруш, Багъатирова Хамисли «Шамил» танкабала колонна барахъес 2300 къуруш, М.ХIяжиевла уличилси бронепоезд барахъес — 4500 къуруш банклизи дедибтири. (Дагестанская правда – №54. 7 марта I943г.).

Багъатирла Хамизли суненицун фронтлизи 3 халати посылка дархьиб: 8 мазала гули, 3 суран барибти кабц, 12 кг. балала.

Фронтовикунала хъалибарглис 22 урца уркура вацIализирад хъулрази гечдариб, дявила заемлис 800 къуруш… (Дагестанская правда №57. 7 марта I943г.)

ЦахIнабси собраниеличиб колхозникунани цауркIили хIукму бариб: чус къиянна бурхIнас кадилзути 400 маза ХIунтIена ГIярмиялис фронтлизи дархьес, саби гушли биалра. Чкалов колхозла председатель Кьасумов СялихIли сунела къиянна бурхIнас калзути 200кг ризкьила ГIярмияла фронтлизи дедиб.

- Нушаб къиянна бурхIнас лугути ризкьила дайхъала ГIярмиялис дархьая! – дугьабизур Багъатировла ва Чкаловла колхозунала колхозникуни.

Сунени бархьибси телеграммализиб Сталинни лебтасалра халаси Баркалла багьахъур, ХIунтIена ГIярмия гIебурцни багьадан. 

МяхIаммад Тахсурманов,

РФ-ла журналистунала Союзла член

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6