Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

28.02.2020 17:26 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 08 от 28.02.2020 г.

ГIяялахъябла ва махьурбала халкьлис

ГIяялахъябла ва махьурбала халкьлис

ГIяялахъяблантас

Дергъ-гьужумла замана

Шанда баруаурти,

Даршудешла замана

ХIянчилаб цIааурти.

Вайкьасла гъармукаби

Чуйна чебухъаллира,

ХIебиуб мукIурбарес,

МикIхIен яхI мутIигIбарес.

ЦIубаби къирбарили,

ГIямрулис сага хьулчи,

Кайхьибти багьадурти -

Ва гIяялахъябланти.

Чябхъинчибас — шанданри,

ГIяхIял шантас — кьумурри,

Гьалмагъ-тянишлис — анкъи

Сахават ГIяялахъяб.

ХIу-алавти вацIурби

Душмайс ханжултиаур,

ХIуни абикьур уршби -

ГIяшулла къаркъааур.

ХIела «АбдагIинизла»

ГIяхIгъабзадешла хабар,

КахIебурхар дусмадли

Нушала ванзаличиб.

«АбдагIиниз» жагьаннаб

ХIиллакарти душмантас,

ГIяялахъябланти — гъуци

Дурала гъармукабас.

Дергъла цIали берцIибти,

Даршудеш дигахъути, -

Бузерилизиб хъярхъти -

Далай-делхълис гьалабти.

ГIяялахъяб дургъбала,

ГIяхIгъабза игит сабри,

ХIечи дирул чябхъинтас

ЧIумал бяхъ чегахъири.

ЧIакнала лусентазир,

Гъубзни чIумадиубти,

Дирихьмала къадалар

ХIяя-яхIли дицIибти.

БерхIи ванабикIули,

Бац шалали ухули

ЗурхIябли рангдирули,

Дигили ламдикIули,

АкIубти багьадурти.

Сабурлира яхIлира

Ши сагакабарибти,

Адаб ва адамдешли

ХIурмат-кьимат сархибти.

ВерхIел махьила шанти

Цабалги хIербирути,

Къияндикиб мерличи,

Бегьла гьалаб биути

Дила гIяхIгъабза шанти.

ЯхI-ламуслис гьалакти,

Гъабзадешлис чIумати,

ГIяхIялшайс дяхI шалати,

ХIялалдешлис дахъ марти

Минала багьадурти.

Шинишдешла дайлабти,

ВацIурбала ургабти,

Узидеш уркIилабти,

ХIеркIла шинван умути

ГIяялахъябла шанти.

Дубуртала къаркъаван

УркIби чIумати гъубзни

Авлахъла вава-кьарван

Къугъати исбагьиби.

ТIабигIятла мез марли

Тамай дяркъни балулра,

ХIедамсурли дузули

ЦIедеш дурчни балулра.

Хъубзрала пагьмули

Ургуба бучIахъути

Бацла шалалиурра

Дугби, чули дирути.

Къукъу-лямцIлизиралра

ВацIурби къяйцIдирути

Заб-хъябхъяла хIуркIбани

Неш ванзара иркути.

Зурикунтлис

Шамха, Лявхьа дубурти

БекIлиу кадихьибти,

Ургуба ва вацIурби

Дашули къяйцIдарибти

Зуримахьила шанти.

Унхърала хужаимти,

ВацIала къараулти,

Бет-садбулхъути гIяхIлас

Кьумур гьалабирхьанти

Багьадрти зурикунт.

Авлахъуни-дубурти

Тамай мурхьли дяркъурти,

Жанивартала макру

Адамливан дагьурти.

Зубартала заклиур

Маргьлизи кадилзанти,

Савлила далуйтани

ТIабигIят булхIехъути.

Кьясдеш душмандарибти,

ХIяя-яхI ахъдуцибти,

Ламартдеш, кIибяхIяндеш

Кьяшмау лайдакIибти,

ЦIедеш дахъал зурикунт.

Пурракунтлис

ЦIедешла тIем ва тIягIям

Бизили чIямдарибти,

Абаддешла духури

Мургьи кьяйда бихIути.

Хъуми арши иршути,

Маза-мас адилкьути,

Къаркъа мутIигIбарибти

Хабар халал пурракунт.

Къадакунтлис

Къадализир акIубти

ВацIали хIердарибти,

Гъагулта лявдарибти,

Дирихьма чахьдарибти,

Къиянтас удяхъибти

Ва минала къадакунт.

ХIуша-алав дубуртас

Даим марли калунти,

ВацIала мицIираглис

Къакъбяхъуни аурти.

Дубуртала кьяшмаур,

Къадала мурхьдешлизир,

ВацIа-хIярила шулгIир

ЧIумадиуб къадакунт.

БугIянзикунтлис

ДягIли дебшладарибти,

БугIярдеш чекайсути,

ХIеблизир вава-кьарван

УркIурби аваданти

ЧIумати бугIянзикунт.

ЧяхIикунтлис

ЧяхIимахьи-жагьаннаб

Чябхъинчи гъармукабас,

ЧяхIимахьи ахират

ЖихIебарибти гIяхIлас.

Душмайчи гьимичерти,

Шантачи дигичерти,

Адамтас багалати

ЧяхIимахьила шанти.

Унхърала дай уркIилаб,

Халкь цIедешли балхули,

Аллагь разикайрути,

Сахаватти, разити

ЧяхIимахьила шанти.

Дубурти дерцахъибти,

Халкьлис кумекбарибти,

Душманти дянгаибти

ЧяхIимахьила гъубзни.

Кьякькунтлис

Шихшала у бихули,

Лусенна ахъ хъинжличир,

ГIярчатIала чатIниван,

Азадли хIербирути

АхIмакь адамти, кьякькунт.

Базла шалалиурра

Маза дуки диканти,

Дагъала гIугIуличил -

Нугъай кьули изанти

Дахъ сакIубтира кьякькунт.

Дуги-хIери хIеили

ХIянчилизи дархибти,

Аргъ-бархIила шуртIрилра

Чули пикрихIейрути

Бузерили делкъунти.

ХIулкIули хIердиаба

ВерхIел махьила шанти,

Аллагьли гIердуцаба

ГIямрулизир дархибти.

Амин!

МяхIяммад Тахсурманов,

РФ-ла журналистунала

союзла член

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1