Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

14.02.2020 17:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 06 от 14.02.2020 г.

СурхайхIяжи МяхIяммадовла дявиласи гьуни

Нушала халкьли ЧебяхIси ВатIанна дявтазиб сархибси Чедибдеш дебали дурхъали кабизур, миллионти адамти илаб алхун. Ил Чедибдеш секьяйда сархибсирил аргъес багьандан дявтазир бутIакьяндеш дарибти адамтази хьарбаэс гIягIнибиркур. Илди дебали камбиуб. Агара гьанна ЦIухтала шилизивадси СурхайхIяжи МяхIяммадовра. Нушаб иличил ихтилат барес кьадарбиубли гIергъи 5 дусра-сера ардякьи сари. ИтхIели барибси ихтилатла замана илини дурибти гьаннара гьандикахъес пикрибарилра. Заманали итхIелла адамтала гъабзадеш, къиян-жапа, детахъахъес хIебирар. ХIера, се бурибал илини.

ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 75 дус дикнилис

СурхайхIяжи МяхIяммадовла дявиласи гьуни

Нушала халкьли ЧебяхIси ВатIанна дявтазиб сархибси Чедибдеш дебали дурхъали кабизур, миллионти адамти илаб алхун. Ил Чедибдеш секьяйда сархибсирил аргъес багьандан дявтазир бутIакьяндеш дарибти адамтази хьарбаэс гIягIнибиркур. Илди дебали камбиуб. Агара гьанна ЦIухтала шилизивадси СурхайхIяжи МяхIяммадовра. Нушаб иличил ихтилат барес кьадарбиубли гIергъи 5 дусра-сера ардякьи сари. ИтхIели барибси ихтилатла замана илини дурибти гьаннара гьандикахъес пикрибарилра. Заманали итхIелла адамтала гъабзадеш, къиян-жапа, детахъахъес хIебирар. ХIера, се бурибал илини.

«1942-ибил дуслизив ну Буйнакъск шагьарлизивад ХIунтIена армиялизи живарили, Чячянтала Шелковской районнизи дявилати сбортачи вархьибсири. Пехотала гIяскуртазиб къуллукъ бирусири. Набчи хъарбарибси хIянчи сабри Къизларла районнизирад мицIираг ва шила хозяйствола продукция фронтличибад гIеркъаси мерличи гечдарни, сенахIенну, душмайс дигусири Кавказ буцес ва илад гьатIира чябхъинти дурадеркIес. Нушачи хъарбарибси хъаръахъурра. Илала гIергъи душмантачи къаршили детурхути дявти лергIерал цIакьдиубси Ростовлизи дархьира. Немецунала чеббикIибси корпус, сунезира танкабала кIел дивизия кадурхуси, къантIси гьунчибад Ростовличи гъамбиэс хIебиуб. Ил дергълизиб бахъал алхун, ну биалли вяхъили, ротала командирличил варх госпитальлизи викира.

Госпитальлизивад дураухъи гIергъи Ираннизи, гечдирути духби ита-иша хIейкахъили калахъес ибси хъарбаркьличил вархьира. Къиянси гьуни сабри, беркеси ва шин даари аги.

1943-ибси дуслизив сагадан Ростовла мякьла вархьира. Нушала пехотала ротализиб бахъал гIехIмакь бургъанти лебри, вегIла солдатуначи хIеруди бирни багьандан командир Аганисян дебали дигахъехIери. Фронтлизибтани кьацIла кесекра буртIутири, се миллатлари или хьархIебии. Узидеш цIакьтири, Чедибдеш сархес илгъуна тяхIяр кумеклибиублира биуб.

Нушала рота дявти тамандиайчи бургъули, Берлиннизи сабаиб. Илаб Дагъистайзибадтира къаршибиркутири.

Дявтазивад чаррухъи гIергъи дила шилизибси колхозлизив узули уира.

Жагьилтачил ихтилатуни гьаман дурадуркIули, дявтачила илдази хабурти дурули вирус. Нушала улкала ва Дагъистанна тарих хъуммарталли, челябкьла биэс хIебирар».

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1