Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

20.09.2019 17:58 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 37 от 20.09.2019 г.

«Дузеная узби!» гъабзала гъай дунъяличи тIинтIдиуб

Дагъистайзибси Сергокъала. Россияла Игит, полицияла лейтенант, тIабигIятла жагаси мерличив дугелила замана къаршиикибси ва усуси иличи къачагъуни чеббухъи кавшибси МяхIяммад НурбяхIяндовла ши саби. Кавшес гьалав къачагъунани илизибад тIалаббарибсири полицияла сунечил барх бузути адамтачи дугьаизурли, илар мадузудая или ахъес, амма ил лехIхIехъиб ва иб: «Дузеная, узби!».

«Дузеная узби!» гъабзала гъай дунъяличи тIинтIдиуб

Дагъистайзибси Сергокъала. Россияла Игит, полицияла лейтенант, тIабигIятла жагаси мерличив дугелила замана къаршиикибси ва усуси иличи къачагъуни чеббухъи кавшибси МяхIяммад НурбяхIяндовла ши саби. Кавшес гьалав къачагъунани илизибад тIалаббарибсири полицияла сунечил барх бузути адамтачи дугьаизурли, илар мадузудая или ахъес, амма ил лехIхIехъиб ва иб: «Дузеная, узби!».

Ил анцIбукь 2016 ибил дусла июльла 10-личиб кабикибсири. Ил дусла сентябрьла 21-личиб Россияла Президент В.В. Путинна Указличил М. НурбяхIяндовлис Россияла Игитла у бедиб.

Журналист Александр Проханов ил шилизи вякьун, МяхIяммад учIули уибси школализи ваиб, МяхIяммадла дудешличил гьуниваили, ихтилат бариб.

Александр Проханов: НурбяхIянд МяхIяммадович, хIела уршини гьунар бариб, сунела гIямрула гIергъиси сягIятла дигIяндеш дунъяличи тIинтIбираралра хIебалули. Ил Россияла Игитцунра ахIи, лебил дунъяла игитра ветаур. «Дузеная, узби!» ибти илала гъай васиятли ва лозунгли детаур. ХIушала урши МяхIяммад полициялизи секьяйда вакIибсири?

НурбяхIянд НурбяхIян-дов, Сергокъалала кIиибил номерла школала директор:

Александр Андреевич, ил иша гьамадли хIебиъни балули вакIибсири, ил хIянчи сунела чеббикI сабри. МяхIяммадли мургьила медальличил школа таманбариб, хIунтIена дипломличил таманбариб Дагъиста пачалихъла университетла юридический факультетра. Багьудичевси, дахъал секIал далуси жагьил адамли пикрибариб сунес юриспруденция чеббикIес. Гьачам илини иб: дудеш, наб низам-кьяйдала органтазив узес дигулра, ну кьабуликира. Илини гIярза белкIун, медкомиссия ахъиб, хIянчила кьабулвариб. Ил шагьарлизи гечиуб, хъалицIа даргиб. Илала урши ил дуслизив школализи укьяс гIягIнисири. МяхIяммадли пикрибарибсири гIебшнилизиб сай левси мерличи хъалибаргра гечбарес. Амма, илала пикруми дартхIеур.

МяхIяммадла уркIили касибти ахIенри илди вайти адамти, илдачи дебали къаршисири. Дудеш, хIу кьакьамайкIуд, нуни хIу цIаххIейрури викIусири ил.

Ит анцIбукь бетаурсири нушала хъайчибад гьарахъли ахIи, 15 минутла ухIнав вашули ветаэси мерличиб. Узи-уршила адамти, 50-60 адам, ит бархIи июльла 9-личиб тIабигIятла жагаси мерличи цаладикибтири. Нушала узила ца урши Москвализи учIес укьяс гIягIнисири, кIиэсил, Новосибирскла дявиласи академиялизив учIуси, шадив вакIилри. ХIера, нуша илди анцIбукьунас, ихтилат барес, шадир цаладикибтири.

Хьунулра сайра МяхIяммад иша вакIиб нуша хъайгIи чардухъес хIядурдикIухIели. Ил викIар: хIуша аркьулрая, ну биалли вакIибси гьанна сайра. МяхIяммадлис адамти дигахъи, тIабигIятла жагати мераначир чуйнара дугурби деркIиб, ила цалабирхъутири юлдашуни, биштIати узби. Ил бархIира шел узи ишаб калун, нуша биалли ардякьунра.

Ил уцибти къачагъуни вацIализиб дигIянали буили саби. Илди цIала алав кабиилри. Шадила бирулри, юлдашуни башулри, арбашулри. МяхIяммадла гIямрула гIергъити минутуначила видеолизи делкIунтачил уцибсини буриб, нуша илдачи дугели 11-12 сягIятла замана хIердикIутири, амма илди бусаайчи гъамдиэс хIейубра. Савли хIябал сягIятла байхъала дикибси замана, жагьилти бусес кабихьунхIели илди чебаргъахъиб ва чула цIахси баркьуди дураберкIиб.

- Александр Андреевич, нуша ишар чумал дус баргбердес хIядурси бочкаличилван сарри. Хангьунчирад дашес дирути ахIенри, цархIилларад дашутири. СенахIенну, вацIализибад ярагълабиубти къачагъуни дурабулхъутири, машиналаб биалли хъалибарг саби — дурхIни, хьунул адамти. Ярагълабиубтачи къаршили се бирида? Ишаб сецад нушала дурхIни кабушиба, сецад алхуна? ХIянчила замана таманбиубхIели милицияла начальникличи, оперуполномоченныйличи укабиили бири.

Ит бархIи савли 5 сягIятра хIейкибси замана зянкъдяхъили, кабикибси анцIбукьличила буриб. Узила ца уршини гьая арзес виуб, дуцIли вакIили багьахъур.

Александр Проханов: Къачагъуни буцибу?

НурбяхIянд НурбяхIян-дов: Операция дураберкIили буциб. Илдазивад ца някъла вакIиб. КIилис суд барили, ца 20 дуслис ухIнаиб,кIиэсил мицIирли левцадхIилис туснакъла катур, хIябал биалли операция дурабуркIуси замана кабушиб.

Александр Проханов: ХIушала хъалибаргличи кьутIкьуси кьисмат бакIили саби. Хъалибарглизиб бедибси бяркъли, школализиб касахъибси багьудили уршилизир рухIласи цIакь адикьур.

НурбяхIянд НурбяхIян-дов: Нушала шила давлачебси тарих лебси саби, гIибратли биэсти лебри.

Александр Проханов: МяхIяммадлизирад, вебкIес ца гьигьла замана гьалар дурадикибти гъай уркIи-уркIиларадти цIакьти сарри, чулира бахъал адамтала уркIбачи асар барибти. Кубалантани цалабяхъибсири лозунг: «ВатIан яра бебкIа», лебил дунъяли тикрардариб илди гъай. Гьанна биалли, адамтани тикрардирули сари: «Дузеная, узби!». Илди гъай игитдешличи, адамтазирад гьунартачи жидикIутили детаур. Илала гьунар, илала илди гъай хIушани бедибси бяркъ хIясибли акIубти диъни маслигIят саби, дудешлара нешлара халаси анцIкьи чебарбукес вируси хIейаллира. ХIушани чебиулрая, сунела ца гъайли Дагъиста, чувашунала, урусла адамтала уркIбази цIа адикьурси игитлис бяркъ бедес бажардидикни.

НурбяхIянд НурбяхIян-дов: МяхIяммад алхи гIергъити замунтазив чина биалра дураухъес, уршиличила гъайикIес дебали къияннири. Амма, нуни балулри ил замана ил хIебарес чараагни, чеабиуси наслулис, нушаб, Россиялис гIягIнили биъни. Дальний Востоклизирад, Калининградлизирад, илкьяйдали Ирландиялизирад, Америкализирад, Китайлизирад ва цархIилти пачалихъуназирад уркIби паргъатдиахъести теллеграммаби дурхьули сари. Илгъуна гIеббуц хIебиалри, наб, хъалибарглис, узи-уршилис дебали къиянни бири. Нушала Президентличирад дехIдихьили лебтанилра гIердурцулра. Президентли нушала хъуцIрумачибси халаси дех чебасиб. КъаршидикибхIели илизирти адамдешли нушачибси анцIкьи кункбиахъуб. Къиянти бурхIназир телепередачабазир дурути гъай нушаб халаси кумекли детаур.

Александр Проханов: Гьайгьайра, сегъунтилра гъайли неш маслигIятриахъес хIейрар, амма хIуни бурили кьяйда, хъаряхъести лебни гьамаддеш саби. Ил леб лебил халкьла, Россиялизибти лебталалра шайзибад. Россиялизир нуша декIти, къиянти гIямрулизир хIердирулра, нушаб биули ахIен аргъни дунъя давлачебтазибадцун цалабикибси хIебиъни, адамти лебни чебяхIбарести, гIяхIти, чула бекIла чедибад берхIи ухути.

Россияла лебил халкьла шайзибад хIушази багьахъес дигулра илди хIушачил барх биъни, диги ва тамашадеш лерни. ГIурра бурес дигулра, хIушала уршини нушала бахъал адамтазиб рухIласи цIакь имцIабиахъниличила. Бахъалгъунти пашмири, гIямрулизиб декIдеш, пашмандеш ахIи чехIебиулри, илгъуна баркьуди гъагултазибад дурабухъунси БерхIиливан шаладеш гиб. Нура кьакьаикIулри. ГIур гьанбикиб: Дила Аллагь, сецад халаси талихIу нушала гIямрулизиб чула гIязиз жанничибра имцIали дурхъаси секIал лебни биъни чебиахъути адамти дакIубулхъни.

Чячянтазиб цаибил дергъла замана солдат Евгений Радионов уцили, илизибад тIалаббарибсири хIела диннизивад къябверди или. Илини ил секIал хIебарибхIели, илала бекI чяббахъиб.

«Дузеная, узби!» ибти гъай дурхъати белкIаназирадтиван зяйдикIули адамтачи диули сари. Илди гъайличи лехIихъули, нушани иргъулра муртлисалра тIалаббирули биъни пашманни кахIейрес, гIягIниагархIейрес, къяналати мез-гъайличи лехIхIейхъес. «Дузеная, узби!» — тамашала гъай сари. Илди гъай гьарил адамла уркIилизир ухули диахъес гIягIнибиркур.

НурбяхIянд НурбяхIян-дов: Александр Андреевич, ХIед, нушала урши гьаниркахъути лебтасалра баркалла, хIушазибси ванадеш, кумекла гъай нушани дебали гIяхIил иргъулра.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3