Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

09.08.2019 16:21 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 31 от 09.08.2019 г.

ИмцIали манпагIятти объектуни дирули

ГIядат батаурливан, строительствола хIянчи нушала республикализир ва районнизир мурталра нукьсанни детурхутири. Делшес пикридарибти объектуни хIянчи дайхъалара хIейахъубли тIашкайутири. Илис сабаб мурталра ца бири – арц агни. Гьанбиркур, Лавашала райбольницалис юрт бирнила хIянчи 20 дусцадхIи зуздитIи. Лавашабси 1 ибил номерла школа балкьаахъес 10 дусличибра имцIали замана гIягIнибикиб. ИлхIелира илди объектуни бузерилизи дахъал чедетхIеибдешуни диахъубли каибтири. Илкьяйда, халаси къияйчил далкьаахъуртири цархIилти социальный объектунира. Ил журала объектунас мурталра арц диути ахIенри. Аммаки районнизиб следственный комитетлис юрт бирухIели арцла шайчиб сегъуналра кьакьадеш хIебиуб. Ил объект байхъала дусли балкьаахъурсири. Чебиули кьяйда, социальный объектуначирра имцIали мягIничерти объектуни дуили сари.

Августла 11 – строительла бархIи

ИмцIали манпагIятти объектуни дирули

ГIядат батаурливан, строительствола хIянчи нушала республикализир ва районнизир мурталра нукьсанни детурхутири. Делшес пикридарибти объектуни хIянчи дайхъалара хIейахъубли тIашкайутири. Илис сабаб мурталра ца бири – арц агни. Гьанбиркур, Лавашала райбольницалис юрт бирнила хIянчи 20 дусцадхIи зуздитIи. Лавашабси 1 ибил номерла школа балкьаахъес 10 дусличибра имцIали замана гIягIнибикиб. ИлхIелира илди объектуни бузерилизи дахъал чедетхIеибдешуни диахъубли каибтири. Илкьяйда, халаси къияйчил далкьаахъуртири цархIилти социальный объектунира. Ил журала объектунас мурталра арц диути ахIенри. Аммаки районнизиб следственный комитетлис юрт бирухIели арцла шайчиб сегъуналра кьакьадеш хIебиуб. Ил объект байхъала дусли балкьаахъурсири. Чебиули кьяйда, социальный объектуначирра имцIали мягIничерти объектуни дуили сари.

Социальный объектуни лушнилизир гьалар лерти нукьсандешуни улкала бекIдешличи «демократуни» бакIибхIели гьатIира чеимцIа-диуб. Объектуни заманаличир далкьарахъули ахIен. ХIянчи дехIдихьили, байгьуйчир дархькадалтули сари. Мисаллис касалли, УхIлила шилизиб 320 бучIаннис хасбарибси школа бирнила хIянчи. ЦехIнабли халбарибхIели, 53040715 къурушла кьадарлизиб багьара кабизахъурли, проектла-сметала документунира дарили, 2009-ибил дуслизир ил объект лушнила хIянчи дехIдихьибтири. Федеральный бюджетлизирад 4 миллион къуруш арцла харждарили, цаибил дерхIла луцри айкахъибхIели, объектличирти хIянчи тIашкайзур. ХIятта объектличиб бузути ялчнас къиян-хIекьра хIебедили калун. Сабаб — арц агни. Объект белшахъес чедаахъибти харжани бюджетлизира кайкахъили, проектла — сметала документунира дарахъили бехIбихьибси объект биалли, арц агара или хIянчи тIашкаэс асубирусив? Арц агар-ли объект бирнила хIянчи дехIдихьа-хъес ихтияр чили бедлугусив?

Нушала улкализив сегъуна-дигара анцIбукьличил вяхIагес вирули сай. Ил тамаша ахIен.

Се бетаура,гьатIи, ил объектлис?

Чумал дус сегъуналра хIеруди, къуллукъ агарли бархькабатурси ил объект гъятIбирес бехIбихьиб. Бируси социальный объектличи уркIи изути жавабла хIянчизартани, педагогунала коллективли ва шила халкьли вявдеш дагьахъур. Республикала сагати хIякимтала гьала ил ва цархIилти районнизир лушес дехIкадихьили, дархькадатурти объектунала хIекьлизибси масъала тIаш-батур. Илала гIергъи, дегIлара мягIничерти чумал объект Федеральная программализи кадерхахъур. Илала гIяхIдешли илди объектуначирти хIянчи, ил лугIилизир УхIлила школа бирнилизиртира даимдарахъес имканбакIиб.

Гьанна ил объектличирти дахъалгъунти хIянчи хъараахъурли сари. КIиибил дерхIра белши, хъалчра кIапIбарили, гьанна объектла духIнарти хIянчи дурадуркIули сари. Объект балкьаахъес арц чеимцIадарили сари. Гьанна илала багьа 100 миллионничибра шалгIеббухъи саби.

Строительствола, архитектурала ва ЖКХ-ла Отделли «Комфортная городская среда» программализи кадерхахъурли, районна халкь хIербирнила, бамсри ихъахънила шуртIри къулайдирахънила шайчир гIяхIцад хIянчи дурадуркIули сари. Буралли, ириъ Лавашабси аэродромла дубличиб адамтас бамсри ихъахъес галгуби, кьадуби удатурли, вашуси мер къирли буцили, кабирахъес скамейкабира кадихьили, мер- мераначи чирагъмира даршили адамтас акьуси замана буркIахъес жагаси парк балкьаахъур. Илкьяйда, райцентрлизиб дахъал квартирабала юртла алавчарла къирли буцили жагали кабизахъур.Лавашабси бамсри ихъуси бекIсигъуна парклизи чирагъми кадуцили, лебилра парк дугелира шалабиресли балкьаахъур. Лерилра илди объектуначир 12 миллион къурушличи гъамли хIянчи дурадеркIиб.Райцентрла халкьлис ва шилизи бакIибти гIяхIлас багьлабарахъес, бамсри ахъахъес шуртIри акIахъуб.

Чедир гьандушибтигъунти хIянчи шимазирра дурадур-кIули сари. Буралли, ишдусла июнь базличирад дехIдихьили УбяхI-ЧIугIлила культурала юртла гьалабси майдан ункъси агиличи биркахънила хIянчи детурхули сари. Гьанналис юртла гьалабси чIябар къирли буцили, арх барили, кьяшла дякь плитабани буцили, адамти кабирахъес скамейкаби кадихьили, алавчарла шинишбарес галгуби, кьадуби удатурли гIяхIцад хIянчи дурадеркIили сари. Илаб адамти кабирахъес бурухудила барес саби калунси. Ил объктличир лерилра 1,845 миллион къурушла кьадарлизир хIянчи дурадеркIили дирар.

Дахъал хIянчи дурадуркIу-ли сари шимала халкь шинничил гIуббурцнила шайчир. Буралли, ЧебяхI-Лябхъула шилизиб гIинзурбазирти ва къуюбазирти шин учидяхъяс резервуар ва илад илди хъатI-хъатIлизи дутIес шинна турбаби кархьнила хIянчи детурхули сари. Илди хIянчи бекIдарахъес республикала бюджетлизирад 20 миллионра-сера арцла декIардирули сари.

Халкь шинничил гIеббурц-нила хIянчи дурадуркIу ЦIу-дахъарла шилизирра. Иларра артезианна скважина, резервуар, шинна провод дарили дирар. Ил объект республикала бюджетлизи кабикахъибси саби. Аммаки гьачамлис проектла- сметала документуни тасдикьдарили ахIен.

Гьар дус иш замана школаби сагаси белчIудила дусличи хIядурдирнила хIянчи детурхути сари. Илди хIянчилизи халаси пай кабирхьули саби строительствола, архитектурала ва ЖКХ-ла Отделлира. Гьанналис районна дахъалгъунти школабазиб косметический ремонт дураберкIили саби. Илизи кадурхар школа- алавси майдан къулайси агиличи биркахънила, хъалч, отопление, юртла дурарти луцри, ганзухъуни, унза- укьлайти ремонтдирнила, краскали, киражли дикнила ва цацадехI цархIилти хIянчи. Строительствола Отделли школабас цементличил, гъумличил, краскаличил, уркьлачил ва цархIилти строительствола материалтачил кумек биру. Школабазиб ремонтличи се хIяжатлил, сегъуна кьадарла хIянчи дурадеркIес гIягIнилил межведомственная комиссияли белгибиру. Илала хIукму хIясибли, строительтани лерилра хIян-чи дурадеркIес черти сари. ДурхIнала дуцIрумла каникулти хъараайчи районна лерилра школаби ремонт дураберкIили далкьарахъниличи умут леб.

Районнизиб гьатIира гIяхI-цад объектуначи хIяжатдеш леб. Лавашала, Сулейбакент-ла, ГIярада-ЧIугIлила, УбяхI-ЧIугIлила, ЧебяхI-ГIяршила, ХахитIала ва ЧебяхI-Лябхъула школабазир бучIантас мерани диули ахIен. Илди шимазир сагати школабас юртани яра белчIудила корпусуни дарес гIягIнили сари. Илкьяйда, гьачамлис шинничил гIеббуцнила шайчибси агира районна дахъалгъунти шимазиб нукьсансили кавлули саби. Буралли, ХахитIала, ХIясакентла, Наскентла, УбяхI-ЧIугIлила, Иргъалила, ДитIуншимахьила ва цацадехI цархIилти шимазир халкьлис держес шин диули ахIен. Илди масъулти гьуйчидикахъес ибси мурадличил, республикала бюджетлизи чеимцIадешуни кадиркахъухIели, чучи халкьла имцIали тIалабуни лерти чедир гьандушибти капитальный строительствола ва шинна объектунала проектла документуни республикала инвестиционная программализи кадерхахъес районна администрацияли заявкаби дедлуга. Илди заявкаби кьабулдаралли, чедир гьандушибти шимазир илди объектуни дирнила хIянчи дехIдихьес имканбикIниличи умут леб.

ГI. ГIялиев

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3