Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

26.07.2019 15:34 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 28 от 19.07.2019 г.

Редакциялизи гIяхIли бакIиб...

Газетализир нуша дузуси халаси заманала духIнар гIямрулизир дахъал дарсдешуни детаур. Редакциялизи чула зугIлуми хIясибли биалра, юлдаш-тяниш чебаэс биалра, бахъал адамти башуси замана бири. ИтхIели газетала хIурмат халасири, гIягIниикибси адамлис иличибси дех кункбиахъесгъуна цIакь газетализиб лебсири. Ил багьанданра баши адамти редакциялизи.

Редакциялизи гIяхIли бакIиб...

Газетализир нуша дузуси халаси заманала духIнар гIямрулизир дахъал дарсдешуни детаур. Редакциялизи чула зугIлуми хIясибли биалра, юлдаш-тяниш чебаэс биалра, бахъал адамти башуси замана бири. ИтхIели газетала хIурмат халасири, гIягIниикибси адамлис иличибси дех кункбиахъесгъуна цIакь газетализиб лебсири. Ил багьанданра баши адамти редакциялизи.

Нушачи чи вакIаллира гIяхIил гьунидаэс къайгъилизир дирехIе. Амма, башути дебали камбиубли саби. Гьаннала интернетла цIакьличил дакIудулхъули сари, чилилра дурхIевраллира, сагати хабурти. Дунъяла чидил мерличиб се кабикибал балахъули саби газетализиб илдачила лукIра-лукIулра. Или-биалра, вакIибси адамличи, илини бурусиличи, сегъуна зугIяла лебал иштяхIличил лехIихъулра.

ХIера, камси гьалаб нушачи бузерила ветеранти, хIукуматла хIянчурбачиб бузули гIямру деркIибти, гьанна 80 дус ва гьатIира имцIали биубти адамти бакIиб. Гьачам ца, гIур кIиэсил бакIили, гьаннала замана пачалихъла духIнарти аги-кьяйдаличила чула пикруми дурулри. Чула гIямру хIясибли илдани гьалабла ва гьаннала хIукуматунала замунтазирти аги-кьяйда мешудуцес балулри ва чидил-сегъунал кьиматлабирулри.

ВахъхIи учительли узули уибси МяхIяммад МяхIяммадовли адамла гIямрулизиб кьацIла кьадри сегъунал гIяхIил бала. Или биубхIели, МяхIяммадли гьаннала замана адамти кьацIличил гIеббурцнила шайчиб разидеш балахъули кьяйда, кьабулагардешра балахъулри. Адамтала пекарнябазиб буцIуси кьацIла тIягIям биэс гIягIнисицад агара, ишбархIи асибси кьацI жягIялла савлилис чIумарабирули, кьудкьурабирули саби. Адамти кьацI исухIели чидил кьацI чинаб барибсил черекIи башули бирар. ГIяхIцад адамтани, дурхъаси биалра дерхетIличил барибси кьацI исули саби. Или биубхIели, гIягIнили кьалли кьацI буцIнила тяхIяр-кьяйда ахтардидируси организацияла шайзибад ил хIянчиличи хIеруди. ГIяхIцад адамтани арбягI бархIила базарличибад Буйнакъсклизиб барибси кьацI исули саби, иличила гапбикIулира саби. Нушачибра биэс гIягIнилигу илгъуна бизидешла кьацI.

МяхIяммад МяхIяммадовли сунела пикри хIясибли далагартази халдирути масъулти гIурра гьандушиб.

- ХIера, нушала шила дахъал кьакьурбазиб асфальт бехъубли, пукьни детаурли сари, — викIи ил. Адамти башес, машинти дикес къияндеш акIубхIели илди сен далхIейрутив? Ил хIянчи гьундурала управлениеличи хъарси буили ахIенну, шила администрацияла шайзибад гьунчибуршуси буили саби.

МяхIяммадли буруси бархьси ахIен викIес хIейрар, сенахIенну лер далдарес гIягIнити гьундури. Мисаллис касалли, дахъал машинти дашуси мер саби арбягI бархIила базар. ВегIлис гIягIнисира асили чарулхъухIели, колхозла мякьлабси гьуникад машина бикес дебали къиянни саби. Иларти пукьназибад гьайбарадли машина чямкьбикIули, сабира заябирар, ухIнавси адамра умсар. Ил сен балхIебирусив или гIяйибтабиркьути бахъал саби. Базарличирад диргъути арцлизибад ца камси харжбараллира, грейдерли ил гьунч лугIянбарес бири.

Бузерила ветеран МяхIяммадла арадешличи асарбарибти анцIбукьуни диуб. Гьанна ил хъайгIив цайли сай. Илис дигули сай гьалабла тяхIярли культурала юртлизиб адамтази бамсриихъахъести аги-кьяйда диубли. Гьалар илар дири домино, шахматуни, шашкаби, делчIес газетаби. Иличила хьарбаибхIели, хIянчизартани ирули саби: «Нушала ил мурадлис харжани агара», или.

- ХутIла шала гьанна агарли гIямалагарсили бетаурли саби. Или биубхIели, гьаман билшахънили адамтазиб гIясидеш алкIахъули саби. Ил сен билшахъусил балусира агара: гIягIнидешису, ахIи адамтас зараллису? ХутI бишахъес гIягIниси заманара хIебиэси ахIен, амма, гьаман билшахъухIели, сен хIязтабиркьутира или гьанхIебикили буару? Цайси адамлис сецад хIейгесив хъулиб шалали хIебиалли, се биалра белчIес, телевизорличи хIеръэс имкан агарбиалли? — викIули сай МяхIяммад. ГIурра чебалтули сай: «Дагъистайзир чум ГЭС лера. Ишад хутI цархIилти республикабазира бурхьули саби. Республикала ХалахIякимтала уркIи изуси биалри, нушаб ил дебали дургIели биэс гIягIнисири. Амма, гьачамличиб-гьачам дурхъабикIахъули саби».

МяхIяммадла кьабулагардеш сунела зилантани гIяхIил иргъу. Илини бурибсигъуна тяхIяр биаллири дебали гIяхIсири. Амма, пачалихъла духIнарти аги-кьяйда дарсдиубли, бухънабачи бируси хIерудира кагъуртазибцун кавлули саби.

ГIябдусаламов МяхIяммадла пикри хIясиблира Лавашар далагардешуни камли ахIен. Ил кьабулли ахIен ванза буртIнила ва бирцни-иснила тяхIяр-кьяйдаличи. Ил хIянчиличи бурсибиубти адамти ил шайчибси къуллукъ чузибад кебасибхIелира дацIдухъунти кисми дицIахъес аварализиб саби. Ил шайчибси низамагардеш чебиули биалра, лайикьти хIякимтани баткаили биъниличи кьабулагардеш буриб ГIябдусаламовлира.

Нушани иш статьялизир делкIунти нушачи бакIибти хIурматла кIел адамла шайзирадти кьабулагардешуни сари. Далагардешуни чедиулихьалли, чула пикруми дакIу-гьаргли хIедурути адамтира бахъал бургар.

Далагардешуначила лукIес, илди агардарести гьундури дургес гIягIнити сари. ЛукIеная газетализи илдачила, белики сегъуна биалра гIяхIдеш биэс.

Редакция

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1