Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

28.06.2019 17:34 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 25 от 28.06.2019 г.

ГIялим Юрий Сагидов

Лавашала шилизибад дурабухъунти бахъал-декIар гIялимти агара. Илбагьанданра тамашабизеси саби «Дагестанская правда» газетализибси гIялим Юрий Сагидовличила макьала. Юрий Сагидов Лавашав акIубси ва халаваибси сай. Илини гIяхIти кьиматуначил Лавашала урга даражала школа таманбариб. ГIур учIес Дагъиста пачалихъла университетлизи керхур. ИтхIейчирад илала гIямру шагьарличил ва гIилмуличил дархдасунтили детаур.

Нушала адамти тахшагьарлизиб

ГIялим Юрий Сагидов

Лавашала шилизибад дурабухъунти бахъал-декIар гIялимти агара. Илбагьанданра тамашабизеси саби «Дагестанская правда» газетализибси гIялим Юрий Сагидовличила макьала. Юрий Сагидов Лавашав акIубси ва халаваибси сай. Илини гIяхIти кьиматуначил Лавашала урга даражала школа таманбариб. ГIур учIес Дагъиста пачалихъла университетлизи керхур. ИтхIейчирад илала гIямру шагьарличил ва гIилмуличил дархдасунтили детаур.

Юрий Сагидов, гIилмули-зиб арзес хIейэси селра агарсили чебиуси гIялим сай. Ил гIилмуличи гIяшикьси, цархIилтаничиб имцIали сархибдешуни диахъубси адам сай. Тамашабизесли саби бухъянси ахIенси заманала духIнар дебали халаси кьадрилати кIидаршличирра имцIали гIилмулати хIянчур-би дураэс бажардиикни.

Сунела хIянчурбазиб илини кабилзахъули сай, бузес мерани камти регионтазиб гьалабяхI арбякьундешла бекIлибиубси кьиматли биэс гIягIниси цехIнабли касибси продукт ахIенну, адамти бузути мерани имцIали лерни ва чараагарли илди инновацияла технологиябани гIердуцили диъни саби. Илала гIилмулати хIянчурби бузерила опыт хьулчилизи касили дакIудухъунти сари.

«Горстрой» трестла СМУ-4-ла мастер, прораб, участокла начальник — илдигъунти сарри Сагидовла дегI-гьаларти хIянчи. ГIур ил СССР-ла гIил-муртала академияла экономикала институтла аспирант ветаур. Сен ил чеббикIиба? Ил гьачамалра гьамадти мераначи гьуцIхIевхъун, сунела гIякьлуличил сархес дигусири гьар се-секал. Илизибси баркьудлумаласи чIумадешличила цархIилти сунезира хIебагьахъурли гъайбикIи. Юрий НурмяхIям-мадовичла пикри саби, гIилмулизиб цархIилван селра сархес хIейрни, гIилмулизиб гьунар сарху чIуматани, селигIибалра уруххIекIутани, ахъбиэс ибси пикри чузиб агартани. ХIянчилизив ахъиэс, секьяйда биалра къайгъилизи викили, хIякимдеш сархес ибси пикри илизиб бекIлил хIебиуб.

Кандидатдешла диссертация белкIи гIергъи жагьил гIялим ДГТУ-лизи хIянчила маслигIятварибсири. Илав доцентла, профессорла къуллукъуначи айкиб. Илала гIергъи экономикала шайчив гIилмуласи доктор ветаур.

ВУЗ-ла жагьилтачилси хIян-чи, сунени бурни хIясибли, илис дебали пайдаласили бетаур.

ХIянчилизив ахъиэс сунезиб халаси гъира лебли хIебиалра, гьалавяхI хIешули кавлули ахIенри. Ю Сагидовлизи маслигIятбариб РАН-ла ДНЦ-ла социально-экономический хIялумцIлабала Институтлис бекIдеш дарахъес. ГIур ил республикала Президентла гьалабси Экономсоветла председательла заместительла хIянчиличи живариб, Госсоветла, ДР-ла Халкьла Собраниела, Правительствола, республикала экономикала министерствола консультативный органтала лугIилизи керхур. Итди селалра мягIни агарти 90-ибти дусмазиб рыночная экономика бикIуси се-сабил балути дебали камлири. План хIясибси экономикала мерличи балбикес къияйчил аварабиубси рыночный тяхIяр-кьяйда дегI-гьалар гьаргдарибтала лугIилизив илра сайри или викIес вирар. Сагаси секIал къиянницунра ахIи, дебали жапасира сабри, сенахIенну нушала кьяйда, цехIнабли Россияла экономикара дебали къиянти аги-кьяйдализибри. ИлхIели гIялимтас чебуркъуб бархьси тяхIяр баргес, сецад къиянни биалра республикала промышленностьла предприятиеби, АПК дехъхIехъубли калахъес.

Илини бируси хIянчилизиб бегIлара тамашаласи саби халати гIилмулати пикруми социальныйти, демографиялати анцIбукьуначил дархдиркахъни, гIилму дагъистанлантала гIякьлу-дагьриличил, ишабти адамтала гIядатли диубти баркьудлумачил, гIямрула ва бекIахъудила аги-кьяйдаличил дархдалсахъули. ГIялим мурталра вирхусири адамти хIербирути мер-мусаличиб сегъунти жамигIятлати аги-кьяйда диаллира илдазибад дигахъуси биъни адамтала бузериласи гъирачебдеш яра хIяжатагардеш, бизнес бузахъес иштяхI, республикализив калес дигни яра гIяхIси яшавлигIив умцIули илала дура арукьни.

ГIялимли сунела гIилмулати хIялумцIлабазиб имцIали пикри бяхIчииусири дагъистанлан адамла гIякьлу-дагьриличи, илди лергIерал чихъхIедарили, амма Дагъиста жамигIятла гьаларла, гьаннала, челябкьлала аги-кьяйда пикрилизи касили, экономикалатили ахIентачи кьяйдали, экономикалатира аги-кьяйдаличи хъарихъули, сарира гьаннала заманала экономика гьалабяхI арбякьундешличи дархьаначи ва цаургабли къячдилкути.

Юрий Сагидовла бухъяна заманала экономикалати программаби, Дагъистайзирти тяхIяр-кьяйда пикрилизи касалли дебали дурусси сари. Илини умутчебдешличил кабилзахъули сай социальныйси цабалгундеш, илала хьулчи — цIакьси экономикаласи гьалабяхI арбякьундеш агарли гIергъи биэс хIебирни. Илини промышленностьла политикаличи пикри бяхIчииули сай ва умутбирхьли сай ил шайчир хьулчиданти дарсдешлуми диахъес гIягIнили диъни. Илала пикри хIясибли республикала промышленностьла предприятиеби гьачамалра сари-ургар экономикалати бархбасуначилти диубти хIейъни, ВПК-ла бекIтигъунти предприятиебала заказуназирад хъархIертили кавлули, дурайуси продукцияра ца-ургабси даражаласили кавлахъули. Или биубхIели дакIухIебухъес хIебирар пикри Дагъиста предприятиеби корпорациялизи цаладяхъили, дарх цацадехIти, таманни хIядурти продукцияби дурайэстили диахъес гIягIнили биъни. Производствола илдигъунти журабазибад цали бетаэс бири гамурби дурайъни.

ГIялимла пикруми мурталра кьяйдали гIячихъти ва дурусти сари. Илди цархIилталайчирад декIар-дулхъули ахIен, амма, Дагъиста ва илала халкьла челябкьлаличила цархIилталайчиб декIарбулхъуси илала пикри леб. Юрий Сагидов, гьалав кьяйдали, пикрумани вицIили сай, сагати мурадлуми илала камли ахIен. Илини сунечи пикри бяхIчииули сай гIядатлатили ахIенти масъулти ирзнили, сагати, сунени дакIударибти умани. ЖагIял ил 80 дус вируси виалра, деркIибти гIямруличи хIерхIеили жигарчевли сай.

Набчилараяв гъари хIуша? — дукарирхIули сай Юрий НурмяхIяммадович. — ХIергудая гъари, дила гIямру гьаннагу дехIдирхьути, хIе-дарибтачила, дарес гIягI-нитачила пикрумазиврагу ну.

Машгьурси гIялим Юрий Сагидовла костюмличир лер Халкьанала гьалмагъдешла орден. ГIялим шабагъатлаварили сай Россияла гIилмур-тала академияла ва Дагъиста гIилмуласи центрла Президиумла дахъал хIурматла грамотабачил, «ДР-ла гIилмула урибси хIянчизар» бикIуси у-личи лайикьварибси сай.

Дагъистайзиб инвестициябала хIянчи тIашбатнила шайчир гIилмулати сагадешуни дегIлара гIяхIил гьаргдарили бажардиикни багьандан Юрий Сагидов республикала конкурсла лауреат ветаур.

Дарибти хIянчи камти сари, гIямру гьатIира даимдиуб-тихIели ва дарес пикридарибти дахъал секIал лерхIели. ГIялимли гIурра чуйнара сунечил бархти тамашабиахъес, чусра Юрий НурмяхIяммадович сагати дунъяби гьаргдируси космосла спутникгъунали ветаурси.

«Дагестанская правда» газетализибад

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2