Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

05.04.2019 18:22 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 13 от 05.04.2019 г.

Адамтас гIяхIдешлис, илдала арадеш багьандан дузехIе

Адамтас гIяхIдешлис, илдала арадеш багьандан дузехIе

Лавашала ЦРБ-ла бекI тухтур П.Б. ГIябдурашидовачилси ихтилат.

- ПатIимат БяхIянд-гIялиевна, Лавашала районна больницализир бекI тухтурла хIянчиличи каратайчи хIу чинар рузули руири?

- Иша ракIайчи ну Республикала биштIатала реабилитационный или бикIуси центрла бекI тухтурли рузусири. Рузули калунра медицинала цархIилти учреждениебазирра. Дила хIянчила стаж 28 дусцад леб.

- КъантIси заманала бухIнаб сагаси поликлиника бузесаэс ХIед секьяйда имканбакIиба? Полик-линикалискIун халаси, шаласи юрт барилри, амма ил бузесаэс ХIу ракIайчи сен хIербикIутирира?

- Нуни ила кабихьибси халаси къиян агара. Юрт балкькаурлири. Амма гIягIнилри ваяхI ва цархIилти хIянчилис хIяжатти секIли. Нуни коллектив бучира ва ира: «Буркьа поликлиникализирад пайдалати лерил секIал касаяну сагасилизи гечдиирая, гIур пикрибирехIе поликлиника гIягIниси тяхIярли бузахъес багьандан се асес чебиркурал». Гьанналис нушаб имканбакIили саби ваяхIла ва гIягIнити секIлала 80 процентра-сера дарсдарес. Поликлиникала хIянчизарти дебали разили саби адамти кьабулбирес ишар гIяхIти шуртIри лерниличи. Больницала коллектив бажардичебси, хIянчи дигуси саби, заманаличиб хIянчила башар ва вегIлара гIергъиси адам кьабулварайчи хъайгIи аркьули ахIен. Дила пикри саби больницализи дугьаизурси гьарил адамлис гIягIнисигъуна диагностикала ва арабирнила кумек гIеббуцни.

- ПатIимат БяхIянд-гIялиевна, адамтас кьабул-хIебиркуси ца ишгъуна секIайчила хьарбаэс дигулра. Поликлиникализи ахтардиличи вакIибси адамлизи бикIули саби ишав ил тухтур агара, больницализив сай или, больницализи вакIалли ирули саби поликлиникализи арякьи сай или. Илгъуна анцIбукьлизиб зягIипти гьимхIебукIес хIебирар, цархIилти шимазибад бакIибти дебали гIясили хъайгIи чарбулхъули саби. Илгъуна аги барсбирару?

- Ил секIал балули, аги къулайбиахъес дузулра. Нуни чIумали хъарбарибси саби поликлиникализибти тухтурти чула мераначиб бирахъес ва зягIипти кьабулбирахъес. Гьарилли сунела хIянчи бирес гIягIнибиркур.

- ПатIимат БяхIянд-гIялиевна, ЦРБ-ла бекI тухтур сари или коллективлизи хIу мурт чераахъири?

- БекI тухтурла хIянчиличи ну рехIрихьира 2018 ибил дусла октябрь 30-йчир. Республикала арадеш мяхIкамбирнила министерстволи ва районна гьуни чебиахъути хIянчизартани ну гIеррурцулра. Ил кумек нуни гьар бархIи чебиулра. Коллективли ну разили кьабулрарира. Лавашала районкIун дила район саби, ну МикIхIила шилизир халараибсира ва илаб школа таманбарибсира.

- БекI тухтурла къуллукъличир рузули рахъхIи риубли хIериадра, адамти ва барх бузанти хIечила гапбикIули саби. Селичибли имканбакIиба хIед къантIси заманала бухIнаб илгъуна хIурмат сархес?

- Дила цайли-цаси мурад сабри ва гьаннара саби районна халкьлис бируси медициналаси къуллукъ гIяхIбиахъни. Набчи нура тIалабкарсира, тIалабкарсира коллективличира. Гьар чинабалра низам биубли дигахъис. Коллективлисра дигулри дарсдешлуми диубли. Сегъунти биалра масъултала шайчир илданира чула пикруми гьаладирхьу.

- ХIу ракIила жагьил хIянчизарти кьабулбирес имкан бакIили саби. Гьалаб арцлис ахIи хIянчила кайэс вирули ахIен или бикIутири. ХIуни даргилригу илдас мерани.

- «Земский доктор» бикIуси программа хIясибли нушани хIянчиличи жагьти специалистуни кьабулбирулра. Пачалихълира илди бекIахъудилашал гIеббурцути саби.

- Специалистуни хIебиъ-нила анцIбукь лебу?

- Илцад-декIар агара. Участковый больницабазир дацIти мерани лер, Минздравлизи списокуни дархьира, гьанбиркули саби гIягIнити специалистуни бирар или.

- ЗягIиптас дармунти хIедиънила анцIбукьличил къаршидирхъулрав?

- ИшбархIилис лерил гIягIнити дармунти ЦРБ-лизир лер.

- Коррупция или тIинтI-биубси баркьудиличи къаршиси дяви секьяйда бузахъулрая?

- Гьарил адам секьяйда узулил гIелавадикес хIейрар. Дила пикри саби пачалихъла медициналаси учреждениелизи дугьаилзуси гьарил адамлис бируси къуллукъ матгIел биэс гIягIнибиркур ибси. Нушала учреждениелизиб зягIипсини багьа лугес гIягIниси ахIен, лерил къуллукъуни матгIел сари.

- Гьалабла поликлиникала мякьлаб диагностикала центр лебсири. Илра ГБУ биалли, 80 процент къуллукъунас арц сайсулри. Сен илкьяйдали бетаурсири? Адамтазиб хабар тIинтIбиуб ишаб гьарил къуллукъ багьалис саби ибси.

- Лавашала ЦРБ-лизиб чинабалра агарси секIал пикрибирес гIягIниси ахIен. ЧIянкIли гIягIнибиркур бузутачи ва биру-балтусиличи хIеруди чIумабарес.

- Кункдешуначил пайдалабирутала аги секьяйдалив?

- Дусла ахирлизир нушани лерил программаби хIясибти зягIиптала списокуни дедира. 2018 ибил дуслизибсиличил цугбуцалли ишдуслизиб илдала аги къулайбирар или гьанбиркули саби.

- Тухтур сегъуна виэс гIягIнисив, цархIилти специалистуназивад ил селичивли декIарулхъусив?

- Тухтурла санигIят бегIлара уркIецIиласи саби. Нуни уркIи-уркIилабад бурулра, медицинализи башес гIягIнити саби адамтачил бузес дигути. Ил бекIлибиубси саби. ХIянчиличи адам уркIичевварес вируси ахIен, иличи диги хIилизиб биэс гIягIнибиркур. Адам гIяхIси специалистли виэс вирар, амма зягIиптас кьабулхIейкеси виалли, ил гIяхIси тухтур виънила хабарцун баибси ахIен. ВегIла санигIят дигахъес ва устадеш гьачамличир-гьачам имцIадикIахъес гIягIнибиркур.

Тухтурли сунела хIянчи умули бузахъес, излуми тIинтIхIейрахъес, зягIипти арабирес багьандан дяхIчииэс гIягIнибиркур сунела багьудлуми ва устадеш. Тухтурла санигIяткIун лерил замунтазиб бегIлара мягIничебси ва гIягIниси сабри.

Лавашала районна адамтас дигулра чIумаси арадеш биубли, хIушаб ва хIушала хъалибарганас талихI ва эркиндеш диаб.

Лавашала ЦРБ-ла тухтуртани ва лебил хIянчизартани къайгъи биру адамтас гIяхIдешлис, илдала арадеш багьандан бузес.

ГIяхIмад Лабазанов

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1