Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

19.04.2019 19:07 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 15 от 19.04.2019 г.

Адамтас Вейнерла анхъла дигудеш

Арбякьунси даршдуслихъла 50-60-ибти дусмазир Дагъиста тахшагьар МяхIячкъалализир камти ахIи шинишдешуни хIейри. Галгубала удиб дуцIрумла буцIардешлизибад берцуди баргес адамти цалабиркути мерани сарри урхьула дублабси, гьалаб сунес «Горсад» или бикIуси анхъ, лебри ца гьатIи, сунес «Парк нефтяников» или бикIуси анхъра. Ил анхълар шинишдешуни дахъалри. Галгубала удиб, буцардешлизибад берцуди баргес, дирцути дугIярти шинна бержес, мороженое беркес, акьуси замана къунзбухъи, шадилабарили беркIес адамти цалабиркутири.

Шагьар нушала МяхIячкъала

Адамтас Вейнерла анхъла дигудеш

Арбякьунси даршдуслихъла 50-60-ибти дусмазир Дагъиста тахшагьар МяхIячкъалализир камти ахIи шинишдешуни хIейри. Галгубала удиб дуцIрумла буцIардешлизибад берцуди баргес адамти цалабиркути мерани сарри урхьула дублабси, гьалаб сунес «Горсад» или бикIуси анхъ, лебри ца гьатIи, сунес «Парк нефтяников» или бикIуси анхъра. Ил анхълар шинишдешуни дахъалри. Галгубала удиб, буцардешлизибад берцуди баргес, дирцути дугIярти шинна бержес, мороженое беркес, акьуси замана къунзбухъи, шадилабарили беркIес адамти цалабиркутири.

ИтхIелла адамтани ил анхълис Вейнерла анхъ или ирутири. СенахIенну, илдани балулри анхъ убатурси адам австриялан Вейнер бикIуси пиво дирцуси адам уибси виъни. 1887-ибил дуслизиб илини ишабси хIябцси, мер билхIлакаурси мер асили, ил берахъуб, жагати, ахъли духъути галгуби удатур. Гьалар камли ахIи къаршихIедиркути пиво дурайути заводунала ца ишаб бариб. ИтхIели сабри гьанна Ленинский комсомолла уличилси или бикIуси парклис хьулчи кабихьибсира.

Ил парклизир заман-замана адамтас шадилабирахъес мерани диресбяхIиб, хIязла аттракционти дагьардиуб, бархIехъла ва савлила замунтазиб ишаб къунзбикIес адамти цалабиркур, бузерилизиб гIямру деркIили гьесбиубти пенсионертанира иша цалабикили, ихтилатуначил замунти дуркIули саби.

Замана аркьуцад, гьай-гьайра, анхълизирра дарсдешуни, сагадешуни акIуб. Ишаб тIашбатурси дявтазиб алхунти бургъантала памятникла гьала, даим ухуси цIала мякьла Чедибдешла бархIи ва цархIилти анцIбукьунала байрамтас адамти цалабикили, улкала асилдеш багьандан бургъули буибтала ва алхунтала халаси хIурмат бирули саби.

Ленинский комсомолла уличилси парк мяхIячкъала-лантас дигуси мерли бетаурли саби. Ил анхъ мяхIкамбарес багьандан адамтала халаси къайгъи хIебиаллири, гьаннала замана ишарти мер-мусаличибли давлачеббиэс дигути сецад дакIубулхъил бурес гьамадли ахIен.

АхIерли саби ил анхъ шагьарлантас.

2017-ибил дуслизиб ишаб халаси, сунес мультимедийный или бикIуси музейтала комплекс барес пикри лебсири. Ил барес багьандан 50-ра-сера галга дяхъес гIягIнибиркулри. Шагьарланти къаршили кабизур. Даршани адамти дурабухъи, дугели ва хIерели къарауйчи кабизурли, чиновникуназибад тIалаббариб анхълизибси шинишдеш батирая или. Халкь чедирабикиб: барес пикрибарибси секIал цархIилла арбухиб.

Гьаннара хIукуматли ишар дарес пикридарибти лер. Дигули саби биштIатас 50 метрла ахъси дурбикIуси хIуле (карусель) ва цархIилти секIли дарес. Илди секIли дарахъес шагьарланти къаршили ахIен. Илгъуна карусель гьалабра лебсири. Ил букьбуунхIели балбарес аварахIебиубли, дурхIни балагь-кьадарлизи хIебикахъес или убкасиб. Ил мерличиб сагаси тIашбатес хIейрар или бикIули, дахъал галгубира дяхъили, цархIиллаб барес аварабиубхIели шагьарлантани илди авара тIашаиб.

«Город наш» бикIуси жамигIятла организациялизи кабурхути адамти шагьарла хIякимтачира ишаб барес пикрибарибсила хIекьлизиб дугьабизур. Илдани маслигIятла гъай даргиб. Амма илдани дурибтачи бирхарули ахIен. СенахIенну, бехIбихьибхIели дирути имцIакайрар. Сагати галгуби удалтехIе или бикIулихьалли, илдани шуцIали галга дяхъили, гъал удалта. Адамти илкьяйдали пикрибикIес хьулчира леб. БегIгьалаб анхъли буцибси ванза 40 гектар сабри биалли, гьанна кIиркали камбиубли саби. Ишар дагьардиубли сари саби-бегIти, ресторанти, хIязанала мерани. Анхъла ца мер халати хъулри дарахъесра чебаахъили саби.

Шагьарла хIякимтачи бархьибси дугьабизлизиб шагьарлантани лукIули саби анхълизир дарес пикридарибтачи саби сен къаршили кабизуртил: «Лебтанилра аргъеси кадастровый карталичиб чебааъили ахIен дарес пикридарибтани сецад мер бурцусил, ил багьандан нушани иргъули ахIенра илала дазурби чинарал. Галгуби лерси мерличир сагати карусельти дузахъес пайдахIебирар. Нушала шагьарлис шинишдешла мерани диули ахIен. Карусельтани, кафебани, музейтани ва цархIилти секIлази, шиниша галгубала мерани дуцахъес асухIебирар, сенахIенну миллионцад адамти хIербируси шагьарлизир шиништи мерани дебали камли сари, лерти мераначирра хъулри дирес аварабирнила анцIбукьуни чедиулра».

МяхIячкъалализиб камли буили ахIен шагьарличи уркIи изути, адамтас манпагIятла жагати мер-муса калахъес хIяракатлизибти. Илдигъунти лебхIели, «Российская газета»-ла кумекличира балли хьулбухъи, цехIнабли Россияли багьесли, Ленинский комсомолла уличилси паркла ва байхъала чIянкIбарес дигутачила багьахъни тIинтIбарили саби.

Ил анхъ шагьарлантасцун ахIенну, тахшагьарлизи башути дубурлантасра манпагIятла, шиниша галгубала уди кайибси адамла уркIи хIяйбалтахъуси мерра саби. Илбагьандан дигахъу адамтас Вейнерла буибси анхъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0