Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

22.03.2019 18:48 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 11 от 22.03.2019 г.

Ванза дигутала хъу духъар

Янила бузри шелгIердухъи, хIеб гъамдиубли сари. Итаб ишаб къаршибикибхIели ванзаличил бархбасунти адамтазирад дакьес вири ишдусла яни ванаси бакIниличила, дяхIи камли барниличила, ванзализиб ряхIмат агниличила гъайъала. Илди адамтала уркIбазир сари челябкьуси хIеблизир хъумачир дарес гIягIнити хIянчи. Илис бируси къуллукъ: дек духес, ванза бацес, арцIи-кьарлизибад умубарили, жагали кабизахъурли бегIес ва Аллагьла икьайчил ил ванзаличибад гIяхIси сабухъ касес.

Лавашар хъубяхIруми

Ванза дигутала хъу духъар

Янила бузри шелгIердухъи, хIеб гъамдиубли сари. Итаб ишаб къаршибикибхIели ванзаличил бархбасунти адамтазирад дакьес вири ишдусла яни ванаси бакIниличила, дяхIи камли барниличила, ванзализиб ряхIмат агниличила гъайъала. Илди адамтала уркIбазир сари челябкьуси хIеблизир хъумачир дарес гIягIнити хIянчи. Илис бируси къуллукъ: дек духес, ванза бацес, арцIи-кьарлизибад умубарили, жагали кабизахъурли бегIес ва Аллагьла икьайчил ил ванзаличибад гIяхIси сабухъ касес.

РяхIмат камли биъниличила гъайикIалли, Лавашала ванза дегъси саби, дяхIи ва заб имцIали дирути дусмазир дакIудирар гIинзурбазир шин, ванбирар бегIунси ванзализиб ряхIмат. Илдигъунти шуртIри диалли, ванзалис къуллукъбирес бурсивиубси, сунела гIямру хъуличив узуси адамла иштяхI-гъира гьатIира имцIадирар. ИлхIели саби бахъалгъунти хъубяхIрумала байрам мурт дурадуркIул, цаэсил гъарш чили кайул хIербикIутира.

Лавашаб цаэсил гъарш кайънила байрам мартла 17-личиб бетерхур. Коминтернала уличилси СПК-ла гIяйни бахъал адамти башесбяхIиб. Илаб лавашакунтцунра ахIи, цархIилти шимазибадра «Хъу дерхъаб!» или шанти мубаракбарес бакIилри. Ил гIяхIси гIядатра саби. СенахIенну, агара кьалли гьанна гьаларлагъунти байрамти. Разидешличил адамти далайбикIути, делхълизи кабулхъути, макьамтала тIамри зяйдикIути анцIбукьуни. Илдигъунти анцIбукьуначила гъайдикIехIелли, редакцияла хъарбаркь хIясибли нуша хъубяхIруми дурадуркIути дахъал шимази дашутири. ИтхIели колхозунала руководительти ва зяхIматчиби хIяракатлизиб бири цархIилти мераначибичиб имцIали къулайли хъубяхIруми дурадеркIес, берк-бержличил гIеббуцес сецад гIяхIли бакIаллира, ил халаси шадлихъван дураберкIес. КьулецIмала шилизиб хъубяхIрумала байрам бригадаби-ургабси абзличи шурбулхъусири. ХIябалра бригадали автомашинтала барганазир ахъти халуби дарили, илди жагати секIлани алавдуцили лямцIдикIухIели хIерикIес тамашалари. ХIейри илдазибад чидил къулайлил декIарбаресра.

Ардякьун илди замунти.

Лавашарти хъубяхIрумачи бакIибтала ургаб лебри Коминтернала уличилси СПК-ла председатель ГIяли Чунчиев, Лавашала шила администрацияла бекI Камиль ХIясанов, учреждениебала, организациябала хIянчизарти, камти кали биаллира, колхозла бузерилизир бутIакьяндеш дирули буибти адамтира. ЦабехIли-цабехI «Хъу дерхъаб!» или мубаракбирулри. Лебилра дяхIшалали, разиси гьавлизиб сабри.

ГIяйни бакIибти лебилра декIарбарибси ца хъули беркай бахес жибирулри. ХъубяхIрумала байрамличил хIейэс гIямалагарти сари гьаруш. Гьарушла пигьала ахъбуцили, камси заманала гIергъи, эп бакIибхIели, гIурра иштяхIдулхъулри илди держес. Гьарушцунра ахIи лерри ишар адамтала кеп ахъбирахъути цархIилти секIлира. Диъбала гIяхIси беркайчи дарх илдира далкайкилри, амма держес балусилис.

Ишдусла хъубяхIруми дарахъес игьдибар бихьиб Жарбаев Ибрагьимличи. Илра сунела бегIти ва халабегIти кьяйдали, хъу делгIнила, ванзалис къуллукъ бирнила хIянчиличи бурсивиубси адам сай.

Лебилра цалабикили, Аллагьлизи тиладила балга барили гIергъи халахъубзарли урчиличи гIеббигьунси дуразличил цаэсил гъарш каиб. ГIур трактортани лебилра чIябар баци бекIбариб. Илала гIергъи лебилра хъубяхIрумала байрам даимбарес «Сагализи» батбихьиб. Илар спортла абзани дурадеркIиб. БиштIатачибад бехIбихьили халатачи бикайчи къантIа гьунчи дуцIбухъи чидил хъярхълил белгибиахъес жалбухъун. ХIера, ишди сабри илди абзаначиб бегIлара хъярхъти: ГIялиев ГIябдулагь (4 класс), МяхIяммадгIялиев МяхIяммад (5 класс), ГIялиев МяхIяммад (Юсупла, 6 класс), ХIяжимяхIяммадов Анвар (7 класс), СялихIов Мурад (8 класс), ГIялиев МяхIяммад (Данка Зайнабла, 9 класс), МяхIяммадов Арслан (10 класс), СялихIов МяхIяммадгIяли (11 класс).

БегIлара хъярхътили уббухъунти лебил дурхIни дуцIбарибхIели гьаввиуб Ибрагьимов МяхIяммад (Абулла).

1500 метрличи дуцIбариб-ти дурхIназивад гьалав вакIиб ИсмягIилов Муслим.

Спортла абзаназиб чедибикибтас гулучаби, арцла шабагъатуни дедиб.

Нушала адамтас хъубяхI-румачиб бегIлара дигуси урчала абз саби. Амма, агара гьанна итхIели кьяйдали ярашличи кайути 10-15 урчи. Иш яргара ца чумал урчи дуцIдарили хъярхъсигъуна белгибариб.

ХъубяхIрумала байрам халатасцунра ахIи биштIати уршби-рурсбасра шадлихъла анцIбукь саби. Разили беркIиб илдани мартла 17-ибил бархIи.

Гьанна делгIаб лавашакунтли картошка, капуста, набадури гIурра чус дигути культураби.

Дерхъили дакIаб илди!

Нушала корр.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2