Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

01.02.2019 18:08 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 4 от 01.02.2019 г.

МяхIяммад Къаратовла сагати назмурти

МяхIяммад Къаратовла сагати назмурти

МяхIяммад МяхIяммадович Къаратовли газеталичилти сунела гьалмагъдеш виштахIелил дехIдихьибтири. ЛукIнила шайчибси илала иштяхI чебиули, районна «Колхозла хIеб» газетала редакциялизи узахъес кибсири. Чумал дус ишав узули гIергъи ил букIунна хIянчила мягIни багьес Калмыкиялизи арякьун.

ХалабукIунна хIянчи бузахъулихьалли МяхIяммад лукIнилизивад къябхIердиб. Сай хIерируси районна газетализир дакIудирандиуб илала урусла мезличил делкIунти макьалаби, бахъли валаниуб, юлдашуни бахъбаиб.

Калмыкиялизив вахъхIи кали гIерхIи Къаратов хъайгIи чарухъун, сунес дигуси журналистдешла хIянчи даимбариб. МяхIяммад чумал дус республикала «Замана» газетала собкорлира узули калун.

Гьанна ил пенсияличив сай. Амма, сунес дигуси санигIят бахьбалтули ахIен. Илизир назмурти лукIнилашалти устадешра лер. Назмуртала чумал жуз дурадухъи сари.

ИшбархIила номерлизир нушани газета бучIантас илала сагати назмурти гьаладирхьулра.

ГIямрула хIялани

Ва гIямрула хIялани,

Лерра чумра журала,

КайибхIели цадехIра,

ВяшикIалли – цархIилти.

Бурушлав усухIели,

ХIялани муэртала,

Илаб гьанкI бемцIурхIели,

ХIял бирар анцIдукьайла.

Вай муэр чебаирив? -

Савли ватухъес хIейруд:

ГIясиикIуд, кьижикIуд,

Хамхара декIли бирар.

УркIи кабизур хIянчи

Бирули узухIели,

ХIял бираргу бахъ гIяхIси,

Бирар хIела гъирара.

ХIуни кабихьиб къиян

Арбукьялли заяли,

ХIела гьавра хIебирар,

ХIял бирар букьбуунси.

ГIяхIси хIял — сагълихIели,

Вайси хIял — хIейрухIели,

Гьар журала хIялани

Дирар хIечи дашули.

Вайси хIяйчив сайхIели,

Чебиркур сабурбирес,

Сабурли сари бикIар

Далдуршути гьар секIал.

ГIяхIси хIялра сабурра

Кьадардиаб гьариллис,

ИлхIели дунъя булан

Пишбирхъурну адамлис.

ХIерлира

ВахъхIиличивад сайра

Селичи сайрал хIерли,

Селичи сайрал хIерси

Нунира хIебалулра.

Гьалав итцад паргъатси,

Сабур агариубра,

АнцIдукьайла пикрума

Вархьвалтули ахIенра.

Гьалаб хIекьли разиси

УркIира бамкьурли саб.

Сегъуналра анцIбукьли

Разидеш хIехули саб.

БехIагар секIайра ну

ГIясира вирахъулра,

Се бирусил, сейкIусил

ХIебалули кайилра.

Цаличи ца мешути

Ардашули сар бурхIни.

Барес се балбуцасра,

БекIбируси агара.

Тяп илкьяйда детIибти

Лерилра дуги-хIери

Агарсиван чус ахир

Сари духъяндилтIули.

Дугира хIерира наб

Цаван саригу цIябли,

ВебкIасра пIякьикили,

Барсбируси агара.

Дунъя цIудар-цIябли саб,

БерхIи агархIеливан,

ХIябилра декIси хIял леб,

МицIирликъи, хIяблабван.

ХIебалулра селичи

Сайрал ну илцад вахъхIи,

Белгиагардешлира

Сайрагу савцахъили.

ХIерлирагу, хIерлира,

ХIерлира селичирал,

Ну хIерси се сабилра

АхIенра гьеч балули.

Чедивси Аллагьли хIу!

Къакъличирад шайчиряхI

Шуррухъес ахъри магаб,

ЦIали иртул къямцIначил

ШайтIунта шурратайчи.

Илаб лебси саб бикIар

Къирли бицIиб руржул шанг,

Дахъал бунагьунарти

Ила лайбикIу, бикIар.

Аллагьли кьадарбараб

Ил рурхъуси шанг хIедра,

Лига агар лезмили

Чуйнара вацIахъира.

Эй, байтарман шайтIунти,

Шанг-алав ласдикIути,

Шангла уди, цIализи

Дамсайчи уфдикIена!

Ну инжитвариб угъраш

ХIушази рикибхIели,

Багьирая хIушани

Илис барес гIягIниси.

Къараул цIакьбарая

Иларад хIеребшахъес,

Дахъал макрула регIли

ДиргIякаргураяну!

Цунни калунри

ДиштIали дирухIели,

ДирехIери нуша дарх,

Жагьдешли даргибхIели,

Дарсур дигай дихьира.

ДуцIмала кьякьла хъари

ДашахIери цугдикес,

Дигайла хабуртара

ДугьахIери малхIямли.

Духутала дарили,

Дагьри агарти бегIта

ХIейгусилис редири,

Дигай панадарили.

ДигхIейгусила хъулир

КахIелунри хIу рахъхIи,

Ил нясра вархьватурли,

Дабгири хIуни хъули.

Гамъала кьисмат балад.

ГIур шери хIерукири:

ГIяйибличир бегIтала

Калунригу хIу цаили.

Пухьси дяхIи

Дуги-хIери ургьули,

Бахъ пухьси дяхIи бариб,

ТIашти секIал калайчи,

Алавла цIубкабариб.

ГIергъила бархIи бархIехъ

Кабухъи хъярхъси дягIли

Савлилис кункси дяхIи

БекIнадбариб мер-мерлаб.

Касили някъла кура

Дуравхъунра савли ну,

ДягIли укаиб дяхIи

Галгубау чеира.

Сунени бариб хIянчи

Заябарили или,

ГьимбукIесара набчи

Северла бугIярси дягI?

Нуни барибси хIянчи,

Ваймабилзахъид хIед, дягI,

ДегъхIебиалли ишдус,

Бирарну берхъили анхъ.

ХIейги гIурра дукI баршес

Масхарала

- Сен илцад вахъхIи цайли

Уусирав хIу?- бикIар.-

ХIякьулив хIед ца гъариб

«Ванайрури» рикIули?

Набзи узи-уршира,

Юлдаш-тянишунира

Гьаман саби бикIули:

«Язихъилзулри нушаб!»

Бархьси саби, гIяхIцадхIи

Виублира ну цайли.

«Агарли чилра мякьлав

Абдалируд хIу, — бикIар, -

Къадала ухIнав хIуцун».

Чердерихирая хIуша,

Набчи кьакьадикIути,

Абдалиэс ибси кьас

Агара дила бекIлил.

«Къадала ухIнав хIуцун

ШайтIунтази виркудгу», -

Масхарлисал марлисал,

БикIули саб цархIилти.

Ну хIерирул мер саби

Дубуртала бухIнабси.

Цунси, буркьа юртлизив,

БегIтала улгулизив.

Къаратхъала къадалаб

Ца ил юрт саби лебси,

Аммаки, юрт-алавла

Саби мер аваданси.

«Шадиб-гьуни барили,

Кариагу хIед хьунул».

ХIейги, хIебирис гьанна,

Чи сейкIалра, нуни мекъ.

Ухънаваили или,

АхIенра хIебируси.

Азадлира вецIал дус.

Агарли «хъябличиб дукI»!

ХIял багьурлира нуни

Азадли хIерирнила.

Агара гьанна набзи

«Эй!» викIул, я «жей!» викIул:

Нуцун азадли сайра,

Наб дигута виркьули,

Бирулра наб дигуси,

Букулра – наб дигуси.

Чина укьяс дигасра,

Я къадагъа агара!

Дигасли, хъули вашус,

ХIейгасли – дурав уус.

«Чинав калунри?» или,

Хьар-хъарикIул агара.

ХIейгулра наб гьатIира

Хъяб дукIлиуб биахъес,

Багьурлирану мягIни

КIел журала гIямрула.

Марли, дукIгъуна сари

УркIи хIергъибси хьунул:

ХIед дигул хIебирахъу,

Даим кьиж камхIейрахъу.

ЦIедешли бухъули саб

Юртла мякьлаб анхъ дила.

Леб гIурра чумал дурхIя,

ДурхIнала дурхIнира леб.

Се саби хIебиуси,

Бураягу, гьаннна наб?

Хъябличи дукI баршили,

Сен дигутира хIушаб?

Се рариша гьатIи наб,

Бурая, гIурра хьунул,

Лерсира гьаряхъили,

КайибхIели паргъатли?

Иш нугъунти цайтала

АлкIахъисра партия.

Керхес дигути леррав?

Дируда белкIес гIярза!

Лерилра гамъа муйла,

ДирехIегу акIахъес

Думализиб фракция.

Жириновский тIашаэс

ИлхIели диишагу

Ара-сагъли батахъес

Улкала лебил хьунри!

ХIечи хIерли калунра

ВягIдаладиубтири

Анхълизир къаршидикес.

ХIекьли заманаличир

Риради музарулхъес.

ГIергъиси замана хIу

ХIерашес кариири.

Ну биалли вашира,

ХIу ракIесгу викIули.

ХIечи хIерли уира

Анхълизив ну ца вахъхIи,

Кепекуни кьяйдали,

Минутуни дуйгIули.

Замана бахъ багьлали

Арбашигу итхIели,

Уира анцIбукьайчи,

«РакIи!» или улгули.

Чумра дуги деркIира

Нуни дугIли анхълизир,

Чедашул хIяндешличи

Пикри хIебурги хIела.

Баягъи ит анхълизив

Левра нуцун кайили,

Ишар деркIиб дугурби

Гьандиркули, дуйгIули.

Дайхъала гIямру нуни

ДеркIира хIечи хIерли.

Ну хIерли кайрахъули,

ХIу хIерашан риубри.

Сабаб бурахъес хIечи

ХIейзурра нура дугьа,

Чизилра иличила

БушхIебушира гьанра.

ХIела буцIарси уркIи

БяргIили бурги набчи,

ХIу гьимрукIахъес селра

ХIебарира виасра.

Гьалав кьяйда анхълизи

ХIейрулра гьанна вашес.

ХIу хIерашул мерличи

Се бариша вашули?

ЦацахIели биалли,

Аркулра ила кьяшма:

Кадируси мерличи

ХIеръили, арашулра.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6