Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

08.11.2019 17:03 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 44 от 08.11.2019 г.

Полицияла участковый - халкьла къуллукъчи

Участковыйтала хIянчи духIнарти къуллукъунала отделла «дяхIимцIала» саби викIес вирар. СенахIенну, участковыйтицун саби халкьличил имцIали уржибти, илдазибад саби адамти къияйзи бикибси замана гIядатлати адамтани бегI-гьалаб кумекра тIалаббируси.

Ноябрьла 10 — духIнарти къуллукъунала хIянчизарла БархIи

Полицияла участковый — халкьла къуллукъчи

Участковыйтала хIянчи духIнарти къуллукъунала отделла «дяхIимцIала» саби викIес вирар. СенахIенну, участковыйтицун саби халкьличил имцIали уржибти, илдазибад саби адамти къияйзи бикибси замана гIядатлати адамтани бегI-гьалаб кумекра тIалаббируси.

Ардякьунти дусмазир участковыйтала къуллукълизир дахъал дарсдешуни кадикиб. Амма, илдала мурадлуми, гьар-бархIи чули дарес гIягIнити ва халаси гъираличил хъарарахъути хIянчи дарсхIейубли кали сари. Нушала корреспондентличилси ихтилатлизиб участковыйтани ишбархIи бируси хIянчиличила буриб участковыйтала начальникла къуллукъуни заманалис дузахъуси полицияла майор Мусалаев ХIяжимурад Зулпукьаровичли.

- ХIяжимурад, кам-камли хIечила бурили дигахъехIери?

- Ну 1988-ибил дуслизив Лавашала шилизив акIубсира. Урга даражала школа таманбарили гIергъи милицияла школализи учIес керхурра. 2007-ибил дуслизиб белчIуди хъараахъурли гIергъи Лавашала районнизив полицияла участковыйла хIянчиличи кайира. 2016-ибил дуслизив халал участковыйла къуллукъличи катурра. 2019-ибил дусла февральличивад Россияла Федерацияла Лавашала районнизибси ОМВД-лизибси ОУУП ва ПДН-ла начальникла къуллукъуни заманалис дузахъулра.

- ХIела хIянчилизи се кадурхутив?

- Полицияла участковыйтала хIянчилизи кадурхути сари такьсирти белгидирни, илдала сабабти кадилзахъни, административный тяхIярла законти дулънила анцIбукьуни гьардирни, халкьличил иргъахънила хIянчи дурабуркIни, учетлизибти адамтачил узни, вегI-ла участокличибти адамтала хъали-хъайгIи вякьи ихтилатикIни.

- Полицияла участковый уполномоченныйла сегъунти хIял-тIабигIят диэс гIягIнитив?

- Участковыйли сунела хIянчилашалти лерил секIал далуси сай бикIули бирар. Сен или бикIутил бурасли, иличи чевкъули саби документация лукIес, протоколти дирес, кадикибти анцIбукьуни белгидирес ва такьсирти гьаргдирес. Илицунра ахIи, цархIил бекIлибиубсилизи халбареси хIянчира леб. Ил саби адамтачил бархбас кабилзахъни, илди гIеббурцни, илдала лебдеш, азаддеш ва гIямру мяхIкамдирнила шайчив кумекчили виъни. Халкьличил узес гIягIниси адам психологли, гьарил адамличи валикес балуси, гьестачилра, жагьилтачилра гъайикIес бурсиси виэс гIягIнибиркур.

- Сегъунти анцIбукьу-назиб адамти участковыйличи дугьабилзулив?

- ДекIар-декIарти масъултачил дугьабилзули бирар. ИмцIали къаршидиркули сари хъалибаргла духIнарти къалмагъар ва имцIали держли бужути адамтала хIекьлизирти масъулти. Дахъал сари цархIилти дугьабизунира, масала: чила-биалра секIал бигIни, зарал барни, къалмагъарчини чи виалра витни ва цархIилти. Нушачиб чебси саби мягIни-хIял дагьурли, дугьаизурси гьариллис жаваб чарбалтес, такьсир гьаргбиресцунра ахIи, илди хIейахънила шайчирра дузес.

- Нушала районна адамти сегъунти дугьабизуначил участковыйличи гIягIнибиркулив?

- ИмцIаливан илди дугьабилзули бирар ванзурбала ва хъалибаргла духIнарти масъултала хIекьлизиб.

- ДухIнарти къуллукъунала отделлизиб участковый уполномоченныйтала къуллукълис сегъуна кьадри лугулив?

- Участковыйтала отделение кабурхуси саби полицияла участковый уполномоченныйтала отделлизи, балгъучихIебаибти дурхIначил бузуси отдел кьяйдали, сабира жамигIятла низам-кьяйда мяхIкамдирнила шайчибси подразделениела ца бутIали бетаурси. Участковыйтала бекIлибиубси хIянчилизи кадурхути сари жамигIятла низам-кьяйда гIердуцни ва адамтас урехихIебиахъни. ХIянчиласи кьадриличила бурасли, полициялизир участковыйли дирути хIянчи бекIлидиубтазирад сари или викIес вирар, сенахIенну, такьсирлати баркьудлумазиб зарайзи бикибти ва цархIилгIеб къияйзибти адамтас бегIгьалаб законнаси ва цархIил кумек гIеббурцути участковыйти саби.

- ВегIла участковый секьяйда варгес вирара?

- Полицияла участковый уполномоченныйтани чули къуллукъбируси участоклизибти адамтази балахъуси саби сунес чи бикIусил, бегIтала уми, бедлугуси саби телефонна номер. Сегъуна-биалра къиян бакIибси замана адамтани участковыйличи зянкъдяхъес бирар. Илала дурабад ДР-ла МВД-ла хасси сайтличир даргес вирар илала мер-муса.

- Участковыйличи хъардикибти хIянчи сегъунтази дейгIес вирара?

- БегIлара гьалабси масъала саби халаси декIар зарайчи анцIбукь бетхIейкибти такьсирти гьаргдирни яра детхIеахъни. Илкьяйдали мягIничебси саби административный тяхIярли законти дулънила анцIбукьуни белгидарни. Илдала дурабад мягIничебси хIянчи саби наркотикуни, дагьри думкьахъуси сунес «Спайс» бикIуси секIал балгъучихIебаибтани булан пайдаладирнила анцIбу-кьуначи чIумали къаршидеш дирни. Чедир гьандушибтала дурабад мягIничебсилизи халбарес вирар хIеруди кабизахъни туснакълизиб буили дурабухъунтачи, лайикьагарти аварализи ихъутачи, хъалибаргличил балхIебикибтачи, держличи мусаллатбиубтачи. Участковыйтала бегIлара бекIлибиубси мурад саби адамтачил мурталра балбикибдеш биахъни. СенахIенну, вегIла хIянчи гIяхIил тIашбатес багьандан гIягIнибиркур адамтала хIурмат сархес, погонтала вегI адамличи илдала игьдибар, сенкIун къиян бакIибси замана бегIлара гьалаб илди дугьабилзути участковыйличи саби.

- Участковыйтала хIян-чи гьамадти ахIен, дебали мягIничертира сари. Илди дартарахънилизиб чум адам бузулив?

- БусягIятла замана бузути 18 участковыйти леб, илдазивад гьарил административный участокличи чевигьунси сай.

- Бузули лебти участковыйтас хIуни се маслигIят-биради?

- БегIлара гьалаб, адамтачил гIяхIси бархбас биахъни, кIиэсил — хIянчиличи чекалзни, сунела багьуди даим чеимцIабикIахъни ва гIяхIти хIял-тIабигIят. Илдигъунти къиликъуни лерси адамли сунела гьунчир сархибдешуни дирахъниличи умут бирхьис. Илдала лугIилизив полицияла участковыйлира.

Мадина Сайгидова

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2