Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

01.11.2019 18:33 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 43 от 01.11.2019 г.

Къаратов МяхIяммадла назмуртазирад

Къаратов МяхIяммадла назмуртазирад

Арцли бебкIа тIашхIеиб

Баллада

«Аркьули сари гIямру,

ГъамбикIули саб бебкIа»,-

Пикри бакIиб бекIлизи

Мискин пакьир адамла.

«Хабарагарли сабгу

Лябкьуси набчи бебкIа»,-

ВикIар ил сунези сай,

Асили бихьри цIуба.

Жаназала палтар сар

Бусурмайс цIуба капан.

Илди палтар чегьурла

ХIела къуллукъ саб таман.

Хапли давлачевиуб

Ил мискин пакьир адам.

Хъумартур хапли бебкIа

Бирни сунечира гъам.

Хьунуйзи лайбакIахъиб

Кьанилизибад капан,

Вирхули хIейиши ил

ВикIниличи сай аман.

БебкIаличи ахIенри,

Ил гьанна пикрикIуси,

Жявлил хъумартурлири

Виъни сайра убкIуси.

Сайра убкIни аргъахъес

Хьунул чуйнал ралризур,

Кеп-чеклизи вархибси

Ил хьунуйчи лехIхIейзур.

Муруй кайхьибти капан

Унра рухъначи духиб,

Илди мяхIкамдарахъес

Унра хьунул махрариб.

Давлачевиуб мискин

Вархилри хIяз-хIузлизи,

Даимлис калес кьасри,

Бяхъили кеп-чеклизи.

Бариб къалп гьарбизурли,

Гьачам дикиб дахъал арц,

Ил пакьирла бекIлизи

Дуилри дикили кьацI.

ГIурра чумилра адам

Илини биргIябиргиб,

Сунес гьуни бурцути

Чумилра кункли ибгиб.

Сандуклизир дихIути

Арц дугили дурайси,

ТIашагарли дуйгIули,

Халаси тягIям кайси.

Дурхъати къаркъубачил

Хъяшаван хIязта виркьи,

Мургьила ваяхI кьалли

Бурушлизи кадирхьи.

Хъули чилра хIекIахъес

ВерхIдехIалра мегь дирхьи.

Илдира хIедаили,

Мегьлизи хури дилгьи.

Алавчарта ил адам

Пакьирлизи уйгIулри,

Пана дунъяличив ил

Арцли сукъурварилри.

Кагъар-арцла кьучIурла

Аргъалри кепирулри,

Арц агарти лебилра

МехIуртази буйгIулри.

Гьачам хапли пакьирла

УркIи вайтIа къизбухъун,

ДуйгIути арц датурли,

ЧIябарличи геркавхъун.

Хъули чаррухъун хьунул

Унзализи рирхъулри,

«ВебкIили хIейэс рахли?!»,-

Муруйс ахъли рургъулри.

Ил хасмуш левси хъули,

Унза дячи, абацIиб.

ЧIябар бицIиб арцличи

Пакьир геркавхъи варгиб.

Хьунуй, рякьи унрачи,

Капан хъули садухиб.

Бихьрилизи вергурли,

Ил хIябрази арухиб.

Арцлира давлалира

ХIелукъути къуртмаби,

Дунъялизир хIушара

Сарирагу гьункьяби.

Се архидал хIяблизи

Сен пикрихIедулхъулра?

Аллагьра хъумартурли,

Сен канилис дулхъулра?

ПиргIяванта ардухиб

ХIябрази дахъал мургьи,

Хъулкна илдира дигIун,

ДикIахъули рухI агьи.

Давлалис лагъиубси

Сен хIейрусира духу?

Лерилра датахъурли,

Ил сай хIяблизи арху.

***

Ухънадешла

лишанти

ХIулби сар шявдирули,

Набт кархуси чирагъван,

Илцад жявли шявдиэс

Селис гьалакдиубти?

УркIи саб тимхъбитIули

Ца гIяжаиб тяхIярли.

Лебил михъири саби

Илини бумкьахъули.

Мирхъила тIакьа кьяйда,

БекIра саби бучIули,

КIебалра се кIебсира

Илцад саби вахбикIес?

БекIличирти гъез сари

АмчIурли кадиркули,

«Абдал бекI хIейги» или,

Саривара дубшули?

МуцIурра саби хIянни,

Каспила ругертиван,

Ил сегъуна биалра,

Авара агара наб.

Някъби сари руржули,

ХIянчи барес хIейрули,

Кьукьубира сари тяп

Сигдиубтин дучIули.

ДухIнарти дарг-махла хIял

ХIебураллира буэс,

Абзур бархIи угьести

ЗугIлуми иларра лер.

Ну жагьли вирухIели,

ХIедири илди цалра.

Илди сарни балулра

Ухънадешла авара.

Гьана хIейрулра или,

АхIенра цIумикIули,

АгьикIули вебкIалра,

Балулра гIяхIдеш агни.

Жагаси дунъяличир

ГIяхIцад гIямру гибнилис,

Даим баркалла викIус

Чевси Кьудратла вегIлис.

ГIурра лугалра сайсис,

ХIейкIусра хIейги или,

ИмцIадарара хIейкIус,

Балас имцIахIедирни.

***

КIел журала гъубзни

Иш гьаннала замана

Гъубзнази буйгIули саб

Адамти кабуршанти,

Хъям-кьацIлизи ахъибти.

Илди ахIен гъабзадеш,

Илдас викIус къачагъдеш.

Инсап-хIяя агарла

Баркьудлуми сар илди.

Гъабза сай викIес хIейрус

КIибяхIянси муруллис,

ИтатIи ва ишатIи

БикIи-хIебикIи дихайс.

Гъабза сай викIес вирус

Чекагибси адамлис,

Чинав къаршивяхъялра

Адамдеш хIедулъусис.

Гъабза сай викIес вирус

Умул хIяяла вегIлис,

Адам сайниличила

ХъумхIертес хIейрусилис.

Гъабза сай викIес хIейрус

Юлдаш виргIявиргусис,

Юлдашла гIердарили,

ЦархIил виргIяс дигусис.

Къияйзи викибсилис

Музаулхъул адамлис

Вирусра гъабза викIес,

Ил гъабзала баркьудин.

Гъубзни леб кIел журала:

ГIяхIгъубзни ва вайгъубзни,

ВегIлис къаршибяхъяйчи

Багьес хIейрар гьамадли.

Къияйзи викибхIели,

Мякьлаб къаршибикалли,

Багьес вирар гьамадли

Сегъуна гъабза саял.

Къияйзи викибсилис

Къаршибиркаб гIяхIгъубзни,

Илдигъунта вархьхIелта

Кумек хIяжатси гъабза.

Я илхIели чисалра

Къаршимайкаб вайгъабза,

Кумек бирулра или,

Биру хIу велтIес къайгъи.

КIелра журала гъубзни

Къаршибяхъиб набчира,

Аммаки гIяхIти гъубзни

Цугбиркули саб камли.

Нуни хIед далайишав?

Дурили ца-хIябал дев,

ХIебалас далайишал,

Риганайзи аргъахъес

Дила уркIила пикри?

Риганайла уркIилаб

Се пикрил хIебалулра.

ДелчIишав хIябал хIябкуб,

УркIи паргъатбиахъес?

Дигайла дарданани

УркIи саб баргиули,

УркIилис рахъ ахIерси

ХIерируду верцахъес?

РайхIян вавала рангла,

ЛехIризигу ца набчи,

ХIечи хIясрат уркIила

ХIейгулрив цIумла аргъес?

ХIеръагу, хIела жан дат,

ХIечи сен хIясратлирал.

ХIечи ахIенти хIулби

АхIенгу хIердикIули.

Ца шурряхъили хIеръа,

ТIашризурли, ца гъайа,

ХIейгули виасра хIед

УркIи паргъатбиахъа.

Алжанала агьлула

ХIурулгIян рургуд хIура,

ХIугъуна жагаси жан

Дунъяличиб лебара?

ХIела халати хIулба,

ЛапIдарили, хIеръадли,

Михъирлар уркIи дицIур,

Кьяшми руржес дехIдирхьур.

ХIу наб рарес виасри,

ГIур селра хIейгахъира,

Жагьаннаблизи хIечил

Варх вакIес хIядурлира.

Ретаи хIу малхIямси

Жагаси вавализир

Гьанарар наб малхIямдеш,

Амма хIела дяхIличир

Мурталра сари кьяркьдеш.

Баласра, кьяркьти дирар

Занзбира кьадубала,

Занзбала кьяркьдеш мага

Сарив дяхIличир хIела?

ХIед кьяркьдеш гIелар калив

ХIу раркьиб нешлизирад?

ХIу риркьуси замана

Деркуну кьяржа гIинцби?!

Замана баибхIели,

Занзбира вавнадирхъур,

Амма сенал илдара

МалхIямдеш диххIедиху.

ХIела жагьти, жагати,

Арати гIямрулизир,

Даим кьяркьли сархIели,

Дулхъан хIечи уркIецIи.

УркIи батли, разили

Каризи цархIилтиван,

ХIед талихI камхIебирар,

Заклизибси берхIиван.

ХIечи гIяхI лябхIякьяхъу

Даим кьяркьси уркIили,

ТIимкьлизир гурдалаван,

Аркьян гIямру заяли.

ЛайдакIа мурхь къадала,

Кьяркьдеш, чурхдеш хIезирти,

Ардухахъес урхьнази

Илабси варачайзи.

ХIела наб хIедиули…

ХIела наб хIедиули

БархIехъ гьунириънира,

Илкьяйда хIедиули

Сар савли разидешра.

Даим гьандиркули сар

ХIела дуцIар уммайра,

Хъумартес вирхIейрулра

ХIела хIулбала хIерра.

ХIела някъбала хIяршли

ХIяйбалтахъи дила чарх,

Кьаркьайчибад чебяркьи

Бамсрила лебилра мах.

Агь, шагьарлан, шагьарлан,

Риради хIябра гIяхIси,

Даим хIечил варх калес

Пикри сабригу лебси.

Риради бахъ жагаси,

Лебил гIяшикьбареси,

Гьар секIал далгунтири,

Аги селра буреси.

Жагадеш кьалли буэс,

Риради бахъ разиси:

Дагьрилизивад улхъи

ХIела гъайла аргъибси.

ХIезиб лебси ца вайри –

Мезлукьуначи рирхни:

Нушала дигай дуэс

Дигутас дигул барри.

Итцад дигул хIечивад

Арякьунра, хIейгукъи,

Лезмуни дугал хьунри

Мурадли баахъили.

Гьанбирки хIейхъис или…

Сецад дусми дикилил…

Арбукьялра замана,

Гьанбирки хIейхъис или,

ХIечи дихьибти дигай.

Ардукьялра дуиши,

Аги илдас авара,

Амма дигайла лами

Бишун кьалли бахъ жявли.

Итцад хъярхъли дишести

Дигай сен алкIутира?

УркIила гIяхI хьулани

Сен детхIедурхутира?

Дила талихIагрилис

Раркьибси руилри хIу,

Дила цIагъунти жагьдеш

Кункли харабдаррину.

ГIямрула талихIла ги

Балукъира къябудни,

ГIяхIличи хьуликIули,

Буунра дила нуни.

Дила хIулбала хIер саб,

Багьи, даим хумарли.

Дила уркIира саби,

Багьи, даим марайли.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1