Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

25.01.2019 17:55 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 3 от 25.01.2019 г.

Ца бухъалали чумал ши далхули

Гьар кIиибил килограмм капустала Дагъистайзиб ишдус Лавашала районна шимазиб хIербирути адамтани бакIахъибси саби. Капуста делгIес илабти халкь 1965 ибил дуслизиб бехIбихьибтири. Лавашакунт ил хъумачиб бируси сагаси хIянчиличи хъярхъли бурсибиуб. Гьанна 27 азирцад хъалибарг капуста дашахънила хIянчилизиб бузули саби. Ишдус 5932 гектарла хъумачи капуста дегIунтири. Ургабил хIясибли гьар гектарличи 690 центнер сабухъ бучиб. Лер участокуни чучирадра 1000 центнерличи бучибси сабухъ абиркути.

Ца бухъалали чумал ши далхули

Гьар кIиибил килограмм капустала Дагъистайзиб ишдус Лавашала районна шимазиб хIербирути адамтани бакIахъибси саби. Капуста делгIес илабти халкь 1965 ибил дуслизиб бехIбихьибтири. Лавашакунт ил хъумачиб бируси сагаси хIянчиличи хъярхъли бурсибиуб. Гьанна 27 азирцад хъалибарг капуста дашахънила хIянчилизиб бузули саби. Ишдус 5932 гектарла хъумачи капуста дегIунтири. Ургабил хIясибли гьар гектарличи 690 центнер сабухъ бучиб. Лер участокуни чучирадра 1000 центнерличи бучибси сабухъ абиркути.

Лавашала районна гьундурачир капустали дицIибти халати машинти чедаэс вирар. ЦабехI хIянчизартани чула бакIибси лебилра сабухъ дургIеси багьалис бирцули саби. ЦацабехIтани биалли, унрубала капустара асили, багьни дурхъадиайчи хасти хъулрази илди кадирхьули сари. Февраль баз кеберхайчи бахъалтани капуста дицес къайгъибиру, сенкIун багьни дурхъадиайчи хIерликабиалли, хапли багьни гIяшдиубли, хайри агарли кавлан. Районна шила хозяйстволичи хIеруди бирути специалистунани бурули саби арбякьунси дуслизиб 60 процентцад адамти капустала сабухъ бицес хIебиубли калниличила.

Капуста дашахънила хIянчи дебали къиянси саби. Илди дурчуси замана хъумачир хIянчи дарахъес бузерила биржабачибад буцибти ялчнас хъумала бегIтани бархIилис 1500 къуруш хIясибли дедлугути сари. Аргъ бугIярбиубси замана ил багьа гIурра ахъбирар. Капуста дучесра дучили гIергъи гIурра арц дедили машинтачи чедихьахъесра хIяжатти сари. Илдигъунти харжани дарили дакIахъибти капуста, дицес хIебиубли калалли, сегъуна зарал бетарули хъумала бегIтас?

СягIид МяхIяммадов сунени балула капуста дашахъули хъумачив узуси сай. Гьала-гьала бегIтачил варх узусири, кIинайс биалли, сунела хъалибаргличил. Хьунуйра суненира лерил хIянчи дарес хIебирухIели, арц дедили цархIилти адамти бурцу. Кьакьамахьилизиб илдала ца гектарла хъу леб. Ишдус дакIахъибти капуста дучили хасси хъули (хранилищелизи) кадихьес бажардиикили сай. 7 къурушлис килограмм хIясибли, арц дедили унрубала капустара асили сай. Лавашала шила мякьлаб ижаралис сасибси 50 сотыхла хъура леб. Илар дакIибти капуста, кадихьес мер агни багьандан, дицес чебиркур.

Шамил ГьазимяхIяммадов кьанни садиути сортла капуста дурчули хъуличив къаршиикиб. Илинира капуста хасси хъулир гьачам мяхIкамдарес кьасбарили сай. Арбякьунси дуслизибра гIяхIси сабухъ бучилри илини.

Лавашала шилизивадси АрслангIяли Ибрагьимовла юртла гьалаб капустали бицIибси халаси машина тIашли саби. Ишдус 30 сотыхла хъуличирад илини 25 тонна капустала дучилри. Гьанна илди юртлизиб барибси хасси хъули кадихьес хIядурикIулри.

Илини набзи капуста кадирхьуси хъалира чебаахъиб. Илаб тяхIулири, гIянжила гягI лебри. Капуста кадихьес дарибти тяхиртира лерри. Хъа вегIли капуста бекIадарили кадирхьути ахIен, ишаб 3-4 градусла температура биэс хIяжатси саби или буриб.

Илкьяйда хIяжатти лерилра диэс шуртIри лерли мяхIкамдирути капуста май базла ахирличи бикайчи заяхIедиубли кавлули сари.

АрслангIялини капуста дашахъниличила бурули сай:

— Гьанна капустала Голландияла сортанала гье исули сари. Капуста дакIахъес шин диэс хIяжатти сари. Нушаб ил дебали бугаси масъала саби.

КамАЗ машинтачи халати цистернаби чедихьили, илдачир яра хасти машинтачир дихути сари. Шин ургадиркули унрубалара жалти дирар, сенкIун даарила кьадар шинничил капуста дегIунси хъу хIебелкъахъалли, капуста диштIати ляркьян ва илди дицес хIейрар.

Рита Ройтман

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2