Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

11.01.2019 17:18 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 1 от 11.01.2019 г.

Мубаракдирулрая, газетализи лукIанти, ил бучIанти

Январь баз байрамтачил машгьурсири. ХIера, шалгIеббухъун Сагал дусла байрам, бусурмантала кьурбантала ва урусла динна байрамти. 10 бархIила-сера адамти акьули бамсриихъули калун.

Январьла 13 – Россияла печатьла БархIи

Мубаракдирулрая, газетализи лукIанти, ил бучIанти

Январь баз байрамтачил машгьурсири. ХIера, шалгIеббухъун Сагал дусла байрам, бусурмантала кьурбантала ва урусла динна байрамти. 10 бархIила-сера адамти акьули бамсриихъули калун.

ХIера, календарьла 12 кIапIи ругдяхъили гIергъи, январьла 13 — Россияла печатьла БархIи или белкIи саби. Демократунала хIукумат кабизурли гIергъи, нушани печатьла бархIи январьла 13-личиб дурабуркIулра. Ил бархIи кабизахъурси саби Россиялизиб 1708 ибил дуслизиб «Ведомости» или ура бедили, газета дурайули калнила хIурматлис. Илис гьалаб нушани печатьла БархIи майла 5-личиб дурабуркIуси 1912 ибил дуслизиб В.И. Ленинни акIахъубси «Правда» газета дурабулхънили хIурматлис.

Сагаси манзиллизиб дахъал цархIилти байрамти ва бурхIни кьяйдали печатьла БархIира барсбиуб. Или биалра, нушани — газетабала, журналтала хIянчизартани ил БархIи нушала байрам саблин дурабуркIулра. Ил байрам нушалацун ахIенну, газета бучIанталара газета бирнилизир бутIакьяндеш дирути шимала корреспондентуналара илди дурайути типографиябала хIянчизарталара саби.

Газета ил, бучIутас гьар бархIи хIяжатси, бучIуси адам мурталра ил дурабулхъниличи, сагати сегъунти хабурти лерал, селичила лукIулил хIерси секIал саби. Иличи халкьла иштяхI халаси саби. Илис бикьридеш дирули саби 1708 ибил дусличирад гьанна бикайчи къябдердни агарли Россияла пачалихълизир газетаби дурадулхънилира. Гьанна газетабала кьадурти ва жураби дебали дахъдаибхIелира илдала багьначи хIерхIеили, марти бахъал гьалмагъунани газетаби къулбасдирули ва дучIули сари. Илдачи чедибси наслула адамтани чула иштяхI сезаманалра бетхIехъахъиб. Илдала иштяхI бетихъули ахIен, СенахIенну газетабазирти макьалабани хIукуматла декIар-декIарти манзилтазиб бархьдешцун чебиахъухIели. Газетабазир совет хIукумат кабилзухIелла гьалар-гьаларти анцIбукьуначила, колхозуни калзниличила, белкIес-белчIес хIебални агарбирниличила, адамтала, гIямру-яшавличила лукIутири. ЧебяхIси ВатIанна дявтала дусмазир советский бургъантала игитти баркьудлумачила, тыллизиб бузути адамтала гъабзадешличила лукIутири, халкь фашистуначи къаршили бяхIчиаэс патриотдешла макьалаби газетабала бяхIяназир мурталра камдирути ахIенри.

Дявтас гIергъити дусмазибра халкь даршудешла тяхIяр-кьяйда дузахъниличи, сагати фабрикаби заводуни тIашдалтухIели, мегьла гьундури дирухIели целинала ванзурби халкьлис пайдалатачи шурдалтухIели, комсомолтала-жагьилтала стройкаби жигарчердиубхIели газетабала пай дебали халасири. Илди анцIбукьуназир адамтас дегIлара дигути газетализир дурадулхъути бархьдеш бухIнабуцибти, патриотдеш тIинтIдирути, адамтала уркIбазир кьас-яхI хьурадирахъути материалти сарри.

Гьанна 94 дус районна халкьлис къуллукъличиб саби нушала газетара. Чедир гьандушибти лерил анцIбукьуназир илинира жигарла бутIакьяндеш дирусири. Чедибси наслула адамтани ил секIал гIяхIил бала. Гьалаб районна партийная организацияла орган саблин, илини хIукуматла духIнарти тяхIяр-кьяйда чедиахъусири, гьабкьяси ибси тIинтIбирусири, бузерила гьабкьябала баркьудлуми цархIилтази гIерасахъес къайгъи бирусири. Ил багьандан газеталичи хIякимталацунра ахIи, гIядатла адамталара халаси иштяхI бири, гьарил номер чебетаахъили бучIусири. Гьаннара районна гьуни чебиахъути хIянчизарталара, халкьлара гьалабси газетала мурад илгъунали кавлули саби. Сепайда, халкьла пикруми дарсдиубхIели, къайгъни имцIадиубхIели, кьасани дартхIерухIели газеталичи адамтала иштяхIра камбиубсигъуна саби. Ил секIайс гIяйиб я нушачиб ахIен, я цархIилтачиб ахIен. Заманали илдигъунти аги-кьяйда детаахъурли сари.

Амма, сегъунтилра сабабтани районнизиб дурабулхъуси цайли-цаси газеталичи иштяхI агарбиахъес асухIебирар. СенахIенну, нуша-ургар кадиркути анцIбукьлуми, адамтала баркьудлуми, гIямрула тяхIяр-кьяйда далути газетализирадцун сари. Арзи-хIял далахъути цархIилти гъайла тяхIурти дакIудиубли диалра, вегIла хIулбани чебаили белчIи пикрибарибси статьялигъуна асар селилра барес хIебирар. Ил секIал аргъили, нушачил бархбас бузахъути шимала корреспондентуни, газета къулбасбиранти гIяхIцад леб. Илдас нуша баркаллара дикIулра.

Сепайда, районнизир дахъал предприятиеби, учреждениеби, организацияби лерли диалра, районна газеталис къулбасбирниличи лайикьси пикри бяхIчииули ахIен. Чис биалра гIягIниси статья газетализиб дурабухъунхIели, адамти ил баргес редакциялизи дуцIбикIули саби. ХIера, районна арадеш мяхIкамбирнила учреждениебала: райбольницала, участковая больницабала, ФАП-нала хIянчизартачи арадешла хIекьлизирти материалти делкIахъес чеббарибхIели, илди адамти макьалабачил редакциялизи башар. Илди дурадухъунхIели газета гаягу или дакIубирар. Газетаби диалли къулбасдарибтасцун хIисабдарили дурайути сари. Сен биалра, тиладиличил бакIибтала мурад бартаахъесра къайгъи дакIубирулра.

Амма, илдани районна газеталис къулбасбарес сен пайда-хIебирусив? Илала багьакIун цархIилталайчи мешубуцибхIели дебали дургIели саби. Медицинала хIянчизарти кьяйдали, нушала гIяйибличи лайикьли саби районна духIнарти цархIилти учреждениебала, организациябала ва предприятиебала руководительтира.

Нушани газеталис къулбасбиранти, газета бучIанти, шимала корреспондентуни печатьла БархIиличил мубаракбирулра ва илдани районна газеталичилси бархбас гьатIира чIумабирахъниличи, илис хIяжатси кумек гIеббурцниличи дирхулра.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0