Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

11.01.2019 17:15 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 51 от 28.12.2018 г.

ГIяхIдешлумала дус биаб хIушаб, лавашакунт!

Районна центр — Лавашала ши дегIлара халати шимазибад ца саби. Ила мерладиубли сари районна административный органтала, культурала-бекIахъудила, социальный ва цархIилти учреждениеби, организацияби, ишар дахъал сари вачарла объектунира. Лер районти ургарти учреждениебира.

Сагал дусла мубарак

ГIяхIдешлумала дус биаб хIушаб, лавашакунт!

Районна центр — Лавашала ши дегIлара халати шимазибад ца саби. Ила мерладиубли сари районна административный органтала, культурала-бекIахъудила, социальный ва цархIилти учреждениеби, организацияби, ишар дахъал сари вачарла объектунира. Лер районти ургарти учреждениебира.

Шилизиб хIербирули саби дарганти, кIарахъанти, булугуни ва цархIилти миллатунала адамти. Республикала байлаб биъни багьандан Лавашала шилизирад аркьули сари Буйнакъскла шайчи, СергокъалализидяхI, дубурла лерилра районтази гьундури.

Лавашала шилизир 3700 хозяйство, 2008 юрт лер, 11200 адам хIербирули саби. ХIянчи демжурти замунтазиб шилизибти адамти гIяхIцадла имцIабирар. СенахIенну ишаб мерлабиубли саби гьар чинадалра хIянчилигIиб башути адамти цалабиркуси биржа.

Аркьуси дуслизир бахъал лавашакунтла гIямрулизир гIяхIти дарсдешуни диуб. Бахъли сагати юртани тIашдатур, хIянчила мерани агартани чула къайгъиличил вачар бузахъес тукенти дариб, бахъал жагьилти хъайчи кабиили хъалибарг акIахъуб.

Лавашала шилизир дурхIни белчIудилизи алавбуцибти учреждениеби: гимназия ва кIел школа лер. Илдазиб гьар дус белчIудилизи бахъал дурхIни алавбурцули саби. Ил анцIбукьличил барх, школабазиб белчIуди хъараахъурли, чула багьуди имцIабиахъес ва санигIятлашал бегIбиубтили биэс цархIилти белчIудила заведениебази бахъал кабурхули саби.

Шантас дебали манпагIятласи саби ишар биштIатас ясли-анхъани лерни. Илди пачалихълацунра ахIи, гьарзадеш ва имканти лерти адамтани чула юртаназир акIахъубли, биштIатачи хIеруди гIеббурцахъули саби. Дебали мягIничебси секIал саби ясли-анхъаназибад дурабулхъути биштIати илабти хIянчизартани урусла мез ва белчIудилизир гьалар-гьалар пайдаладиэсти секIли руркъяхъни.

Лавашала шилизир спортла хIябал школа дузули сари. ДурхIни ита-иша хIебикахъили, декIар-декIарти секциябази алавбуцили биъни илдази спортла шайчирти гьунарти сархахъницунра ахIи, бяркъличи бикахънила шайчибра халаси кумекла хIянчи саби. Спортлизи илкьяйда алавбуцибхIели нушала дурхIнала чедибдешуни районна, республикала, улкалацунра ахIи, дунъяла дегIлара халати абзаначирра хабардерхуртири детаурли сари.

Шинна хIекьлизибси масъала шантачи дебали челукьусири. Заб-марка камдиъни сабабли, нушани гьалар далути, шинни парчдикIути гIинзурби таманни дегъуб. Илбагьандан гIягIнибикиб ванзала удирад шин дурисес къуюби дитIес. Гьанна шила гьар мераначир илдигъунти къуюби адамтала къайгъиличил дитIи, лебилра шинничил гIеббуцили саби или дикIес дирехIе. Ил дебали гIягIниси нигIмат саби.

Районна администрацияла сагаси бекI Шамиль Дабишевла икьайчил шилизир дакIудиубти сагадешуни чедаэсли сари. Шила байлабси, жагали балкьаахъурси анхъ шантас хIеб-дуцIрумла заманала бархIехъуназиб цалабиркес ва бамсриихъес гIяхIси мер саби. Гьанна ил гьатIира жагали кабизур. СенахIенну иша шаладешлис чирагъми кайхьили, лебилра анхъ шалабирули саби.

Гьаларла дусмазиб Лавашабси, нуша сунес «Сага» или дикIуси диркьа урчи дуцIдируси, спортла декIар-декIарти далдуцлуми дурадуркIуси мер бири. Ишдуслизир илар сагадешуни дарес аварабиуб. Ишаб адамтас шадиб-гьуни бирахъес мер алкIахъули саби. Ил мурадличил галгуби удатур, хIутIла чирагъмани шалабирули саби, хIяйванти духIнахIевхъахъес алавбуцили, дебадеш бариб, чIябар асфальтли буциб. Таманни балкьаурхIели илра адамтас бамсриихъес манпагIятласи мерли бетарар.

Лавашакунт хIянчи дигути, бузериличибли чус яшав сархути адамти саби. Илдигъунти сабхIели, ишар гIяхIцад адамтани теплицаби дарили, абзур дус шила хозяйствола продуктуни дашахъули сари ва халкьлисра, чусра гIяхIдешлис тукентазир ва базуртачир дирцули сари. Леб мицIираг адилкьнилизи ахъибтира. ХIяйванти, маза-мас дугениличил гIердуцес нушачиб къиянни биалра, илди исули хIердирули саби мицIираг.

Нушанира балули кьяйда, шилизир дехIер дахъал унхъри дири. Илад кайсуси цIедешла сабухъ консервобала заводунази бедили, гIяхIси хайри кайсутири. Гьарилли балули кьяйда, илди унхърала мерличир капустала хъуми детаур. Адамти хьулбикIулри капустализибад имцIали хайри бирар или. Ил хьулра цацадехI анцIбукьуназиб мархIебиубли кавлули саби. Или биубхIели, хьулбикIути леб сагадан унхъри акахъес, сенахIенну, базуртачирад исути чинар дакIибтил, секьяйда дакIахъибтил, чина кайхьили дихIутил хIелути цIедеш дукесличиб вегIли бакIахъибси умуси цIедеш букес ва илгъуна цIедеш халкьлисра манпагIятбиахъес гIяхIси баркьуди саби. Гьай-гьайра, хъумас ва унхърас даари шин гIягIнити сари. Илди гIердурцес шин агархIели бахъал адамтас къиян-жапа къаршидиркур. Къиян-жапа камдиахъес нушаб Аллагь икьалавиэсгу. Бахъли балули бургар булугуназирад Лаваша шин кес ибси хIукуматла программа лебни. Иличила гьачамцунра ахIи ахъти хIякимтала ургар ихтилатуни детауртири. Сагаси дуслизиб ил хIянчи гьунчибикесгу или хьул леб.

Буркьа дуслизир Лавашар шила духIнарти ва гIеркъати мераначи аркьути гьундури къирли дурцнила ва далдирнила гIяхIцад хIянчи дурадеркIибти сари. Шила адамтас гIяхIти гьундури диъни мягIничебси анцIбукьра саби. Илкьяйдали дебали манпагIятлати хIянчи сари адамти хутIличил ва газличил гIеббуцни. «Курегала гулги» или бикIуси мерличибти адамтала зигаръала лертири хутI лайикьси тяхIярличи бушес гIягIнили биъниличила. Илдала тилади бартаахъурли, сагати тIулри катIи, аги балбикибсили бетаахъурра. Илкьяйдали лебри газла гуж биули хIебиъниличила зигарбикIутира. Ил шайчирра хIянчи дурадеркIили, тяхIяр балбикахъиб.

Дебали бугаси анцIбукь саби шила жагьилти хъали-цIа дарахъес мераначил гIеббуцни. Ил масъала арзес имканбикIур чIянкIли «Декъаличирад» мерани декIардаралли. Гьаларра декIардарибтири ишар мерани. Амма яшавлис гIягIнити шуртIри агни багьандан хъулри дирес аварахIебиуб. Ишаб хIербиэс дигути камли ахIен. Амма газ, хутIла шала, шин, гIяхIти гьундури агни багьандан лехIкахъили буули саби. Лябкьуси дуслизир хIукуматла шайзирад адамтала ил мурад арзес багьандан кумекла пай баэсгу или хьулдикIулра.

АхIерти дила шанти! ХIуша челябкьуси 2019 ибил дусличил мубаракдирулрая. Ил дуслизир хIушала гIямрулати хьулани дартааб, хъали-цIализиб баракат имцIабиаб, гIяхIси арадеш биаб, сегъунти мурадлуми лер диаллира илди гьунчидикаб.

К. ХIясанов,

Лавашала шила

администрацияла бекI

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5