Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

10.08.2018 17:02 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 31 от 10.08.2018 г.

Халкьла кьабулагардеш хIейахъес

ХутI, газ гьаннала адамтас лерти халати нигIматуни сари. Илди нушала бегIтас ва халабегIтас, гьаларти наслубала адамтас дугагартири. Илди нигIматунани адамтала гIямру гьамаддирахъули сари, илди бекIахъудилизир, хъа хозяйстволизир, бузерилизир дебали манпагIятдирули сари.

Халкьла кьабулагардеш хIейахъес

ХутI, газ гьаннала адамтас лерти халати нигIматуни сари. Илди нушала бегIтас ва халабегIтас, гьаларти наслубала адамтас дугагартири. Илди нигIматунани адамтала гIямру гьамаддирахъули сари, илди бекIахъудилизир, хъа хозяйстволизир, бузерилизир дебали манпагIятдирули сари.

Гьести гIямрула адамтас гIяхIил гьанбиркур газ агарси замана. Беркала барес биалра, шин ванадарес яра цархIилти къуллукъунас набтличир дузути чялла пижани дузахъутири. Илдачиб се-биалра хIядурбарес халаси замана аркьусири. ХутIличил пайдалавирнила имкантира камтири. Гьанна…? Гьанна ил заманаличила, итхIела къияндешуначила хъумкартурли саби. Камти гIямрула адамтани биалли итхIелла заманаличила селра балусира агара. Ил багьандан хутIла ва газла кьимат балули ахIен, илди мяхIкамли харждирули ахIен, илдас багьа бедес дигули ахIен.

Лебси секIа кьимат ил агарбиайчи балуси ахIен. Илкьяйда бетарули саби газ яра хутI агарбиалра. Сегъуна-биалра бехIенц бетаурли яра ремонтла хIянчи дурадуркIули газ яра хутI бетахъалли, илдачил пайдалабирантас дебали вайбирар, къиянбулхъан. СенахIенну гьанна газ ва хутI пайдалахIейруси мер агара. Ил багьандан илди агардиалли, бекIахъудилизир, хъа хозяйстволизир, берк-бержла, вачарла предприятиебазир, цацадехI организациябазир дурадуркIути хIянчи тIашдилзан. Ил сабабли илдас гIяхIцад зарулти детарнила анцIбукьунира дирар. Ил багьандан газличил, хутIличил пайдалабирантала илди кадирхьути организациябачи халати кьабулагардеш алкIули дирар. Илдигъунти анцIбукьуни гьаман тикрардиралли, газличил, хутIличил пайдалабиранти илдас багьа бедесра уркIиагарбирули саби. Масала, хъа хозяйстволизиб се-биалра дебали мягIничебси хIянчи дурабуркIухIели газ яра хутI бишахъалли,адамтас, хаслира хъа хозяйкабас дебали вайбирар. Буралли, иш замана хъа хозяйкабани янилис салатуни, компотуни дирули, хиярти-помидури зеладирули ва цархIилти консерваби хIядурдирули сари. Газла организацияли имцIаливан илди хIянчи дурадуркIуси замана газ билшахъули саби, илхIелира заманалис гьалаб иличила халкьлизи багьхIебагьахъурли. Илала вайдешли хозяйствобала асибти гIяхIцад продуктуни заядирули сари, янилис селра хIядурхIебарили кавлули саби. Илгъуна барибхIели, адамти газлис багьа бедес гIелумбилзули саби. Газ кабирхьантани иличила балули ахIенара. Илдани илгъуна анцIбукь хIисаббарес гIягIнисигу. Сен халкьлис вайбаркь бирусив? Илгъуна анцIбукь тикрарбируси гьачамра-кIинара ахIен. Гьар дус илдигъунти чумра анцIбукь детарули дирар. ХIера, ишди бурхIназибра газ бишахъун. АрбягI бархIи халкьли Лавашала базарличирад овощуни асили консерваби дарес хIядурбиуб. Сепайда, гIергъила бархIи газ бишахъун. Илдала хIядурдарибти дайхъайчирра имцIали овощуни заяли ардякьун.

Май базличибра чуйнара газ бишахъун. Ил сабабли адамтани компотуни, мураббаби дарес хIебиубли, асибти цIедешуни заядиуб. Илдигъунти анцIбукьуни детаралли, адамтани газлис арц дедлугав, гьатIи?

Газ кабихьибси адамтала мурадуни гIердуцес багьандан саби. Ил багьандан газ бишахъес гьалаб газла организация гьалаб-гьалаб адамтачила пикрибухъес гIягIниси саби. Илдас зарал хIебиэсли дурадуркIес гIягIнити сари чула хIянчи. Газличил гIеббурцниличиб халкь разили биалли, илдани харжбарибси газлис багьара заманаличиб бедлуга, бусагIят илала багьа дурхъали биалра. (Газла, хутIла багьначила кIинайс лукIехIе).

Халкь хутIличил гIеббурц-нира ункъси даражаличиб ахIен. Заб даралра, дягI вяшбухъалра хутI билшахъули саби, цацадехI мераначиб илала ибкьдеш (напряжение) камли саби, ил гIяшбикIули ва ахъбикIули саби. Ил сабабли хутIла гIягIниахъала игути анцIбукьуни детарули сари.

Чедибра гьанбушиливан, газличил кьяйда, хутIличил гIеббурцнила шайчирра халкьла кьабулагардеш диалли, илдани харжбарибси хутIлисра багьа хIелуга. Илала хIекьлизиб илди организациябала гьуни чебиахъути хIянчизартас пикрибухъес гIягIнибиркур.

ГI. ГIялиев

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0