Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

27.07.2018 17:17 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 28 от 20.07.2018 г.

Чихъали саби полицейти...?!

Демократ белшла букIрала, министртала, чиновникунала, депутатунала, бизнесментала, давлачебтала къараулти саби, хури кьяйда гъямбикIути. Мискинти, гIядатла халкь илдани тIунтIразилра буйгIули ахIен.

Чихъали саби полицейти...?!

Демократ белшла букIрала, министртала, чиновникунала, депутатунала, бизнесментала, давлачебтала къараулти саби, хури кьяйда гъямбикIути. Мискинти, гIядатла халкь илдани тIунтIразилра буйгIули ахIен.

Урусла машгьурси пролетарский поэт В. Маяковскийли белкIунсири: «Моя милиция меня бережет». СенахIенну Совет хIукуматла замана халкьла сабри милиция, халкьла урехиагрилис, халкь паргъатли хIербиахъес къарауйчибри ил.

Гьанна виалри Маяковскийли лукIи: «Полиция нынешнего демократ правительства бережет глав, министров, чиновников, бизнесменов и богачей».

- ХIебиалли Россияла демократ пачалихълизиб полицейти гIягIнили саби чIянкIли хIякимтира давлачебтира батахъес.

Халкь сегъуна урехилизиб биалра, илдачи сегъуналра пикри бяхIчииули ахIен.

Тамаша ахIену МяхIячкъалализибси «ЦIуба юртлизибти» хIякимти балтахъули, 30-40, асубирар гьатIира имцIали биэсра, полицей тIашли саби ярагълира бегIбарили.

Чизибад балтахъути хIякимти?! Селизибад ва сен урухкIути илди?! «Хъулкила кьапIаличир цIа дирар» бикIуси даргала халкьла бурала лебси саби. ХIебиалли илди урухкIес хьулчи бургар, чули балуси.

Рушбат сахIейсули, вархьли ва хIялалли узуси хIяким селизивадалра ва чизивадалра уруххIекIар, я илис къараулти гIягIнихIебиркур.

Дагъиста БекIла, правительствола, лерилра министерствобала, учреждениебала, шагьуртала ва районтала полицейтала, белчIудила, медицинала учреждениебала, шагьуртала ва районтала букIрала, цацабехIти давлачебтала автоматуначил ва цархIилтира ярагъличил бегIбарибти къараулти леб.

Илдала адамдешра агара, хуригъунти саби. Дугьаизурсилис кьяркьси жаваб бедили, тап кьяйда, дугIкайу.

Дагъистайзибти къараултала лугIи кабизахъес чумал бухгалтер гIягIнибиркур — чумал бархIи бузес.

Лебилра илди къараултас халкьла бюджетлизирад миллионти-миллиардуни арц харждирули сари.

Илди гIедада харждирути арц дурхъати дармунти асес хIебирутас, хъулрас дедес бажардихIебиркутас, бубкIули хьалли операция барахъес арц дедес агартас, зягIиптас, гIяргабас багьудила ва медицинала учреждениебас харждирути диалри, халкь сецад разикабикишира, сецад баркалла бикIишира.

Чедир гьандушибти гъай мардарес мисалти, далилти леркулра.

Чараагарси къуллукъ лебли Ленинна уличилси майданничибси «ЦIуба юртличивяхI» ветихьадли ила ветаэс 20-30 метр лерли автоматра сайра хIечи дяхI-дяхIли полицей вакIили, хIу тIашиулри. 4-5-гIурра леб иличил барх мер-мераначи тIашли.

- Чина вакIибсири? Сен вакIибсири? Се къуллукъ леба? Чичи вакIибсири? Суалтала варачан дяхIчикайули сай. Пропуск саса или, дугIкайули сай.

Пропуск сасес арякьунхIели илабтанира суалтала варачан дяхIчииули саби. ГIур хIези кIапIи луга «Ма иш бицIахъа сен вакIибсирил, се къуллукъ лебли вакIибсирил, чичи вакIибсирил, сегъуна суайчил вакIибсири?! Чичи вакIибсири?».

Ила кайили макьала цалабяхъес гIягIнили саби. КIапIи хIебицIахъадли, хIу «ЦIуба юртлизи» айцIахъули ахIенри. Ил бицIахъибхIелира 30-40 минут хIерли уэс гIягIнили саби ЦIуба юртлизивад хIянчизар вакIили, хIу арукайчи.

ИлхIелира хIу хIед гIягIниси хIякимличи айцIахъули ахIенрину, илала заместительличи яра отделла заведующийличи.

Илдани вегIла суал арзес бирули ахIен, халалла ихтияр агарли, халалличи аркьяхъули ахIен, вархили сай, хIянчи дахъал сари или.

ХIера, 100-200, гьатIира имцIали, километрти ахъили барибси хIянчира харждарибти арцра заяли-гIядада аркьули сари.

ГIурра тикрарбирулра — мискин, гIядатла халкьлизибад сен урухкIути хIякимти, илдалакIун ярагъ агарагу, диаллира илди архIехахъу.

ХIебиалли Дагъистан Россияла пачалихъ ахIенну, хIякимтала пачалихъ саби, законтира конституцияра илдала сари, чус дигуси тяхIярли дузахъути.

Селис гIягIнитив гьатIи хIякимти халкь кьабулхIебирули биалли?! Илдала зугIлуми, челукьути ирзхIерзули биалли?! Пачалихъла бюджет хъямбирахъес, билгIяхъес кабатуртив?!

ГIурра суал алкIули саби... полицейтани полицейти балтахъули саби, халкь ахIенну.

Шагьуртазиб биаб, районтазиб биаб полицейтала юртла гьалаб автоматунира сабра шел-урегал полицей тIашли саби, 2-3 унзала гьалабра леб.

БусягIятла замана полицияла отделтазиб 200-ра гьатIира имцIали полицей леб. Се бирули илдани?! Се бирути илцад?!

Ну Лавашала интернатлизив учIуси замана Лавашала ца милицияла отделлизиб 5 хIянчизар бири. Участковыйти 5-6 шилис ца бири. Биалра, низам-кьяйда, гIядлу-зегъа гьанналайчир гIяхIти дири.

Илдани къараулбирули саби полицияла, судла, прокуратурала, администрацияла хIянчизарти батахъес.

Чизибад, селизибад?! Халкьлис биалли илди багалабируси мер агара.

Илди учреждениебази вакIалли, илданира гьаркайути суалтани бекI жургъбулхъахъули саби.

Дила гьанбикли прокуратурала, судла хIянчизарти халкьлис къуллукъбирахъес кабатурти саби.

Тамашала секIал лебкьалли?!

Унзала (къапула) гьалаб полицейти саби, илдани ахтардивирули сай, къапула гIелаб биштIал хъали леб — илданира ахтардиирули сай, юртлизи ацIибхIели, илабра леб ахтардибиранти...

Гьаннала хIякимти урухкIути саби бархьли ва хIялалли хIебузухIели, законтира конституцияра кьяшмала уди кайхьили чус диганта биркьухIели, рушбатунани хIелукъухIели!

Владимир Васильев Дагъистайзи вакIайчи ЦIуба юртлизиб, министерствобазиб, учреждениебазиб каш буилигу, арцла хъям буилигу?! Пасатдеш буилигу! Миллионти, миллиардуни арц хъямдирули дуилигу!

Совет хIукуматла замана Обком партияла, райкомпартияла, правительствола, министерствобала хIянчизарти сен уруххIекIутири, илди къараулти агарли сен башутира?! Парканази кабиили биригу илди бархьли бузухIели, рушбат сахIейсухIели.

Чинаба демократ улкала бархьдеш?

Мискин, гIядатла адамли камсилра, такьсир баралли, ил уцили туснакъкайрули сай, миллионти, миллиардуни дигIунти, далилтира даргили, балтули сай яра «Домашний арест» или хъули ваткайули сай.

Газета бучIанти, хIушала пикри бурая полицейтачи, илдала бузериличи, илдас гIядада харждирути миллионти-миллиардуначила.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1