Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

01.06.2018 18:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 21 от 01.06.2018 г.

Нушала дурхIни - дунъяла челябкьла

1949 ибил дуслизиб Парижлизиб бетаурси хьунул адамтала Конгрессличиб дурхIнала талихIчерти гIямру багьанданси баркьудилизир дамсни агарли дузехIе ибси хъя зяйбухъунсири. Ил дуслизибал, хьунул адамтала Халкьани-ургабси демократ-федерацияла кIиибил Конгрессла хIукму хIясибли кабизахъурсири ишбархIила байрам. Ца дусла гIергъи, 1950 ибил дусла июньна 1-личиб дураберкIибсири бегIлара гьалаб дурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи, гьанна ил гьар дуслизиб дурабуркIули саби.

Нушала дурхIни — дунъяла челябкьла

1949 ибил дуслизиб Парижлизиб бетаурси хьунул адамтала Конгрессличиб дурхIнала талихIчерти гIямру багьанданси баркьудилизир дамсни агарли дузехIе ибси хъя зяйбухъунсири. Ил дуслизибал, хьунул адамтала Халкьани-ургабси демократ-федерацияла кIиибил Конгрессла хIукму хIясибли кабизахъурсири ишбархIила байрам. Ца дусла гIергъи, 1950 ибил дусла июньна 1-личиб дураберкIибсири бегIлара гьалаб дурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи, гьанна ил гьар дуслизиб дурабуркIули саби.

Тамаша биалра, ил байрам социалист тяхIярла гьуни буцибти пачалихъунани жигарчебли дурабуркIусири. Советский Союз лебси замана июньна 1-личир школабазир дуцIрумла каникулти дехIдирхьули дири. Ил замана дурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи дурабуркIухIели бахъал гъайбулхъутири дурхIнала ихтиюртаячила, илдачи барес гIягI-ниси хIерудиличила, дурхIнас хасдарибти киноби ва телепередачаби чедиахъутири, спортла абзани дурадуркIутири, лерил далдуцлумачи жибирутири бегIтира.

Гьаннара дунъяла дахъал пачалихъуназир ил бархIи декIар-декIарти, дурхIнас хасдарибти, илди шадбирахъути ва гIяхIил замана буркIахъути далдуцлуми дирули сари.

ДурхIни балтахънила БархIи — ил дурхIнасцунси разидешла байрам биалра, илини обществолизи гьанбиркахъули саби биштIатала ихтиюрти датахъес гIягIниси биъни, дурхIни талихIчебтили, гIяхIил бучIутили, чус дигуси баркьудилизи ахъибтили биахъес чебси сабни, челяркьлализиб сабира гIяхIти бегIтили ва вегIла пачалихъла адамтили бетаахъес багьандан.

ДурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи — июньна 1 жумягI бархIиличил цугбикиб. Ил бархIи мижитла дехI-байчи аркьути адамтас гьунчиб къаршибиркути биштIати «къияйзирра ну садакьа барая» или тиладибикIухIели адамлис ил сурат дебали хIейгебизесири. Пачалихълизирти аги-кьяйда, яшавлизиб вайтIати хъалибарганачи бяхIчииуси пикри нукьсанбикнила анцIбукьли чебаэс вирар ил. БегIтас ва биштIатас бируси кумек гьачамличиб-гьачам къулайбикIахъни-личила биъниличила гьанбиркахъули, сагали акIубти дурхIнала бегIтас ишцада арц дирар или балахъули саби. Гьачам дедибти илди арц хъалибарглис сецадхIилис диутира? ГIур илди биштIатас лугуси 112 къурушла пособиеличи хъархIебикили кавлан или гьанбикесли ахIен. Тамашала анцIбукь саби илди гьаннала заманала кепекунира халаси къияйчил, документунала бекIа бучили гIергъи лугни, дебали гIелайзира ардашахъули. Илкьяйдали къиянни сари пачалихъли чедаахъибти дурхIнас лугути кам-гьамти арц кайснила шайчирти цархIилти хIянчира.

ДурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи дурабуркIниличила гъайдикIу-хIели, дунъяла цархIилти пачалихъунализиб ил баркьуди секьяйдали сабил бурес нуша аварахIейрехIе. Нушачибси агиличила гъайдикIехIе. ДурхIни хъалибарганазиб алкIути ва халабиути саби. Илдачи бегIтала шайзибад халаси хIерудира гIягIнибиркуси саби. Или биубхIели, неш-дудеш хIянчурбачил, яшавличил гIяхIил гIеббуцибти биэс гIягIнибиркур, илхIели бирар дурхIначи гьарли-марси хIерудира, илди гIеббуцнира, белкъайчи декIар-декIарти беркумбани балхнира. Биш-тIатазирад илхIели бирар бегIтани гIяхIти низам-кьяйдара тIалабдирес.

Эгер, яшавлизиб нукьсанси хъалибарглизибти дурхIначи гIягIнисила кьадар хIеруди барес имканхIебикIалли, илди дусла замунти хIясибли партайчил гIеббуцес хIейралли, школабазирти идилти-ишдилти далдуцлумас тIалабдирути арц дедлугес бирули хIебиалли дурхIнала баркьудлумачи, дагьриличи асар хIебарили кахIевлан. ХалахIебаили лебалли белчIудилизибад къяббердибти, жамигIятлати баркьудлумазибад декIарбикибти дурхIназибад чис биалра багаласи баркьуди тIалаббарес гьамадли хIейрар. Илдигъунтазибад саби бяркъ агартицунра ахIи, такьсирчидешличира гьуни буцибти адамти бетарути.

ДурхIни гIяхIти, багьудичебти, багалати бетаъни бегIтас халаси разидеш саби. Амма, гъайлизиб, лукIутазиб бегIтачила, дурхIначила дакIубируси къайгъи, илдас бируси кумек леб или гьанбиркахъули биалра, ил дебали камли саби. Баарицад лебси биаллири биштIати садакьали дурахIебулхъи. Дурабулхъути нагагь дакIубухъаллира, гIяхIси яшавла замана илди ва бегIти танбихIлабарес вируси сай. Нушала замана биалли, илгъуна ахIен.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2