Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

10.07.2020 19:27 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 26 от 10.07.2020 г.

Парклизир бархIехъла шадилаби

Левашала шила байлабси, сунес «Начальникла» или бикIуси анхъличила нушани газетализи гьалабра белкIунра. Иларти дерхъибти галгубала дяхIцIилиуб адамтани бамсри ихъутири, шадила бирутири. Мякьлар чяхIдикIули БекIгIинизла шинра дири. Ил анхъла мякьлаб лебсири ца гьатIи анхъра. Илар цIедешла галгуби дири, илдас къуллукъ ва хIеруди бирахъес левсири катурси адамра. Ишарти цIедеш райполи мер-мерличирти тукентази дедили дирцахъутири.

Парклизир бархIехъла шадилаби

Левашала шила байлабси, сунес «Начальникла» или бикIуси анхъличила нушани газетализи гьалабра белкIунра. Иларти дерхъибти галгубала дяхIцIилиуб адамтани бамсри ихъутири, шадила бирутири. Мякьлар чяхIдикIули БекIгIинизла шинра дири. Ил анхъла мякьлаб лебсири ца гьатIи анхъра. Илар цIедешла галгуби дири, илдас къуллукъ ва хIеруди бирахъес левсири катурси адамра. Ишарти цIедеш райполи мер-мерличирти тукентази дедили дирцахъутири.

Дахъал дусми ардякьи гIергъи районна хIякимтани ишаб цархIил аги алкIахъес пикрибарили, кIелра анхъ дархдахъили хIянчи дехIдихьиб. Илди хIянчи гIяхIцад дусмазир духъяндитIун. Багьла-багьлали ил мер цархIил тяхIярла, адамтани бамсри ихъусили бетаур. Ишар дахъал шинишдешуни лер, адамти, гIягIнидеш биалли транспортра булан башахъести, къирли дуцибти гьундури дарили сари. Паркличи хIеруди бируси адамли дегъси заманализир, дегIунти кьарла мерани шинни иркули хIеруди бузахъули сай. Или биубхIели галгубира, вавнира шинишли, жагали кавлули саби.

БархIехъла замана парклизиб шалали бирар, сенахIенну ишар мер-мерличир шаладеш лугути чирагъми лер. ДуцIрумла замана парк адамтани бамсри ихъуси, шадила бируси мерличи шурбухъи саби ил. Ишарти чумал диштIати хъулразиб (беседкабазиб) кабиили ихтилат бикIути адамти гьар бархIехълизиб бирар. Илди иша хIерелла буцIардеш анцIбукьунти биштIатира кили башули саби. Иша бакIибти уршби-рурсби разили, дукарбирхIули, велосипедуначиб, самокатуначиб кабулхъули бирар.

Ишдусла бехIбихьудлизиб районна гьуни чебиахъути хIянчизартала сипта хIясибли ишаб дурхIнас хасбарибси хIязла мер барес аварабиуб. Гьанна ил балкьаурли саби. Ишар биштIати хIязтабиркьахъес хасдарибти дахъал секIли лер. ДурхIнала кьяшмас гьамадли биахъес багьандан ил майданна лутIи кIантIити къаркъбали буцили саби. Иша бакIибти биштIати, бегIтани хъайгIи жибирули биалра, гIурра хIязтабиркьес ишаб кавлес дигули саби.

Разили саби халатира, биштIатира парклизир акIахъубти шадила бирести аги-кьяйдаличи.

Парклизир умудеш гIеббурцуси адамра лер. Илини адамти кабирути, дурхIни хIязтабиркьути мераначирти деркунти семечкала кумри, цархIилти секIли кайхьили, дицIибти тIакьни дацIдиру ва цархIил умудеш биру. Илис къиянбулхъуси секIалра леб: тIакьни лерли диалра адамтани семечкала кумри ва цархIилти секIли кьяшмала уди лайдикIули, кабиибси мер жяргабирули саби. Илцунра ахIи лер цархIилти вайбаркьунира. Адамти кабирахъес барибти мерла дайлар лерти столти дячи агардариб, вайти-гIяхIтани дицIибти пакетуни иша лайдакIибти анцIбукьунира диуб. Чила шайзирад детаурли диалра, илди адамдеш агнила баркьудлумази халдарес гIягIнибиркур. БиштIати, жагати кьарли дуцибти мераначибад дуцIбикIнила анцIбукьунира чедиули сари. Халатани ил секIал къадагъабирес гIягIнибиркур.

Нуша сунечила гъайдикIуси парк халатас ва биштIатас патриот бяркъла мерлира бетаурли саби. Ишар нушала районнизибад дурабухъунти Советский Союзла — кIел ва Социалист Бузерила — урегал игитунала суратуни кяхъили сари. Гьанна илди урчIемал айкиб. Ишдуслизиб Россияла Бузерила Игитла у бедибси Дагъистан Республикала Пачалихъла Советла ХIурматла Председатель МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла суратра леб.

Спортсментира парклизи цалабикили, ишарти тренажертачиб кьаркьала батбухъахъес ва цIакьбиахъес уюнта биркьули саби. Мякьлаб футболистунас майданра леб. БархIехъла цIябдешлизиб ишабти чирагъмани шалабарибси майдайчиб жагьил футболистуни жаллизи ихъули саби. ХIера, жагьилти цархIилти сегъунти биалра мераначи хIебашахъули, ишаб барибси ил сецадла манпагIятласил.

Адамти! парклизиб гIяхIил, манпагIятдешличил бамсри ихъеная, умули ва жагали ил бихIяная.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1