Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

06.03.2020 17:11 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Лавашакунтли «тур» дурахIесили калун

ЖумягI бархIила дехIбайчи бакIибти халкьлизи вягIза-насихIятуни дурили гIергъи Лавашала кьади ГIябдуллагьли буриб пулан хамиз бархIи культурала Юртла заллизиб шантала собрание дурабуркIниличилара. Мижит бицIибти адамтала ургав ил багьахъниличила хIебакьибсира хIерги. Адамтала ургаб ил хабарличи разибиубтира бурги, сенахIенну халаси замана собрание дурахIеберкIили кавлулигу ибти гъайала дакьес вирули сай. ХIебиалли, адамтала ахъхIевцес чараагарти зугIлуми лерли дургар.

Лавашакунтли «тур» дурахIесили калун

ЖумягI бархIила дехIбайчи бакIибти халкьлизи вягIза-насихIятуни дурили гIергъи Лавашала кьади ГIябдуллагьли буриб пулан хамиз бархIи культурала Юртла заллизиб шантала собрание дурабуркIниличилара. Мижит бицIибти адамтала ургав ил багьахъниличила хIебакьибсира хIерги. Адамтала ургаб ил хабарличи разибиубтира бурги, сенахIенну халаси замана собрание дурахIеберкIили кавлулигу ибти гъайала дакьес вирули сай. ХIебиалли, адамтала ахъхIевцес чараагарти зугIлуми лерли дургар.

ХIера, бакIиб ит хамиз бархIи. Собрание бехIбихьес замана баайчинал залла унзурби гьарглири. Заллизиб адамтас кьабулхIебикеси хIебиахъес, гьамадли замана беркIахъес имканти диахъес хIянчизарти хIяракатлизибтигъунти сабри. Камси заманала гIергъи иша адамти башесбяхIиб. БакIиб районна Халал Ш.М. Дабишев, Дагъиста Халкьла Собраниела депутат М.ГI. ХалалмяхIяммадов, районна Собраниела председатель Ю. ГIялибеков, районна полицияла начальник Ахадов, шила кьади ГI. ГIябдулмуъминов Лавашала шила бекI Камиль ХIясанов ва цархIилти.

Собрание бехIбихьес гьалаб президиумлизибти хIер-лири адамтани 600-ра-сера мер лерси зал бирцIур или. Амма, 50 ахIи мер хIевцили, гIурилси мер бацIли калун. Иша бакIибти хIякимтала дарести дахъал дурги. Или биалра, Лавашакунтла зугIлуми дагьес, илди арзнила шайчиб кумекли биэс, халкьлис хIякимтала бузерилизиб кьабулхIебиркуси се лебал багьес багьандан хIебакIес гIямал аги. Докладличил гъайухъунси К. ХIясановли дусла духIнар дарибтачила буриб. Илис дигулри шантас сунела хIянчилизиб кьабул-хIебиркуси се лебал, гIурра се барес гIягIнилил бурни, секьяйда баралли гIяхIсил гIеббурни. Се пайда...

ГIядатли биублин, бахъал халкь цалабикибхIели собрание ахъти тIама-гьамаличил, цали буруси итилли къябиули, гIурра чи виалра итатIивад вявикIули, ит барили ахIен, иш барили ахIен или тIалабкардешличил бетурхули бирар. Иш ярга илди камлири.

Адамти камли бакIниличи тамашавиубли Шамиль Дабишевли хьарбаиб: «Шила 15 депутатуназирад чум лерраял айзни тиладибирулра». Лебти 4 депутатцун уббухъун. ТамашахIейэси тяхIяр ахIенри. «ДепутатуникIун халкьла къуллукъчиби саби. Илди ишаб агни секьяйда хIисаббирусив? Депутатуни биэс дигухIели илди жигарли бирар, кумек тIалаббиру, адамти чула шайчи бикахъес къайгъилизиб бирар, депутатуни бетаурли гIергъи селра барес гIягIниси ахIенну?» — викIи Ш. Дабишев.

Собраниеличиб чумал адам гъайбухъи шилизир лерти далагардешуначила буриб. Илди гъайбикIули буиб, шилизиб кумекличи хIяжатти, амма чехIебаили кавлути адамти лебниличила. Илдигъунтас икьалабирнила шайчиб депутатуни, шила администрация бузалири баркаллала баркьудили бетари или.

Гъай детаур жагьил хъалибаргунас хъалицIа дарахъес мерани декIардирниличила. Ил масъалала хIекьлизиб Камиль ХIясановли буриб «хъулрас меранала хIекьлизирти гIярзаби хIядурли лер. Нушала пикри саби илди диубцад жявли арзес. Амма, Минимуществоли ихтияр гайчи нушани ил секIал бекIбарес дирули ахIенра».

Лавашала шанти шинничил гIеббурцнила мурадличил, Камиль ХIясановли бурили кьяйда, «Кьарчарад» ляркьути шин вандиахъес багьандан къую битIес ибси пикри бартаахъес бузули саби.

Собраниеличир гъай детаур адамтани чула хIяйванти даткайули, мер-муса нясдирахъули, ванза мяхIкамхIеби-рули, бирцни-исниличила.

Гъайухъунси шила кьади ГIябдуллагьлира ишкьяйдали буриб: «Ну Дагъиста дахъал шагьуртази ва шимази ваира, чинаралра Лавашала гIядатуни ва тяхIяр-кьяйда гапдирули сари. Шила жамигIятли гIягIниси мерличиб кумек бирули саби, ил секIал даимбарилира бирар. СенахIенну, адамтани балули саби чули барибси секIал керила биъни, чус Аллагьли барибсиличиб гьатIира имцIали гIяхIдеш лугни. Ишаб гъайбикIутани держличила ва кальянничила буриб. Илди гIяхIти секIли ахIен. Законни илди къадагъахIерили лералли, нушазиб ихтияр агара илди урасахъес».

Ахирличив гъайухъунси Ш.М. Дабишевли буриб: «Районна хIякимтала мурад сари адамтачи гъамли биъни, илдала зугIлуми дални. Нушаб дигахъехIери халкь гIяхIил хIербиубли, илдачирти къиян-жапа детахъили. Ил шайчиб нушаб халкьла кумек дебали багалабири, даширая дарх дузехIе. ИлхIели нушачибси дех кункбирар».

«Шантала тур варгьила биаллира алтIан» ибси жявхIелла бурала лебси саби. Илала мягIнара саби лебил шанти цабиалли, вегIла шилизиб низам кабизахъес, аги-кьяйда далдикахъес вирар ибси. Гьанна дураберкIибси собраниеличиб шантала вакилти камли ахIи аги. Илбагьандан собрание сегъуналра хIукму хIебарили шелгIеб-бухъун. ХIукму хIебаралли, гъай гъайли кавлути сари. Иш ярга Лавашакунтли чула тур дурахIесили калун.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0