Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

20.03.2020 17:16 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 11 от 20.03.2020 г.

Узби - Канцавайхъала патриотдеш

Неш-ВатIан, вегIла хъали, ши-шанти багьандан жан ахIерахIерили бургъули буибти ва дергъла майдайчиб калунти адамти нушала районна гьар шилизибад бахъал гьанбикахъес вирар.

Узби - Канцавайхъала патриотдеш

Узби — Канцавайхъала патриотдеш

Неш-ВатIан, вегIла хъали, ши-шанти багьандан жан ахIерахIерили бургъули буибти ва дергъла майдайчиб калунти адамти нушала районна гьар шилизибад бахъал гьанбикахъес вирар.

Наб бурес дигулра Лавашала гIядатла хъалибарглизиб акIубти ва халабаибти шел дурхIяличила. Илди Канцавайхъала ХIяжи, Ибрагьим, МяхIяммад, МирзамяхIяммад ва Жамаладин саби. Иш байрамла бархIи, бурес вирар, илди узбани чучи ВатIанни хъарбарибси ва чузибад тIалаббируси чебла ламусличил ахъиб или.

Илди узбала баркьудлумас халал узи ХIяжила гIибрат гьаб башусири. 1913-ибил дуслизив акIубси ГIябдуллаев ХIяжи сунела заманала жагьтала ургав серхурси вири, шила Советла ва сунени цалабяхъибси первичная комсомоллла организацияла секретарь сайри.

1935-ибил дуслизив ХIяжи хIял-яхIла шайчив дебшлавиэс багьандан сай гIяхIулали ХIунтIена ГIярмиялизи арякьун.

1938-ибил дуслизив ХIяжи ВКП(б)-ла члендешли кьабулварибсири, Лавашала, Избербашла, Буйнакъскла, МяхIячкъалала милициялизив декIар-декIарти къуллукъуначив калун.

Ил замана жагьил аибси, ХIяжила виштIал узи Ибрагьимра ХIунтIена ГIярмиялизи арякьун. 1939-40-ибти дусмала Финляндияла дургъбазир бутIакьяндеш дариб. Старшинала званиеличил хъайгIи чарухъун. Илра милициялизи керхур. Сергокъалала районна милициялизив оперуполномоченныйла къуллукъуни дузахъи.

1941-ибил дуслизиб хабарагарли Гитлерла гъармукаби нушала Неш-ВатIайчи чеббухъунхIелли, Советунала Союзла лебилра халкьли ВатIан багьандан жан ахIерахIерили фронтуназиб ва тыллизиб цIудара душмантас къаршидеш дирулри. ИлхIели ХIяжи Лавашала финотделла заведующийли узулри, цазаманализив колхозла правлениела председательра, истребительный отрядла начальникла заместительра сайри.

Дургъби дехIдихьили гIергъи виштIал узи Ибрагьим ХIунтIена ГIярмиялизи арякьун. ВатIан балтахъути дегIлара мягIничерти дявтала фронтуназив ветаур.

Ибрагьимличирад фронтлизирад дакIибти кагъурти дучIухIели, шилизиб калунти хьунри, бухънаби, ятимбирути биштIати дурхIни, ВатIан багьандан дуги-хIери хIеили дургъули гIяскуртани чедиути къиян-жапа хIисабдирухIели, ХIяжини шилизиб сабурбарес хIейрулри. Сунела инвалиддешличи хIерхIеили, ХIяжини 1942-ибил дусла июльла 6-личиб Партияла Лавашала райкомличи (секретарь Шахбанов ТIагьир) бургъуси ХIунтIена ГIярмияла къяянази вархьаба или гIярза белкIун. Аммаки, ХIяжи илхIели фронтлизи хIерхьиб, тыллизибра хIянчизарти хIяжатлири.

1942-ибил дусла сентябрьличиб фашистуни Грозныйлизи сабиулри, Партияла Дагъиста обком халкьличи фашистунас чIумаси бяхъ чегахъес ибси жилличил дугьабизур. ИлхIели партияла Дагъиста обком халкьличи фашистунас чIумаси бяхъ чегахъес Дагъиста саби гIяхIулатала урчала полк цахIнабяхъяхъес дугьабизур. Ил полклис бекIдеш дарахъес граждан дургъбала Игит Къара Къараев чеахъибсири. Ил жили ХIяжи уркIичеввариб.

Къ. Къараевла полклизив урчала взводла командир ветаур ва дергълизи арякьун. 1942-1943-ибти дусмала янилизир немецунас къаршидеш дарилицунра ахIи, илди 600-700 км-ла дянгаибтири, Сталинград ва Кавказ дерцахъибтири. ХIяжини сунела взвод хъарбаркъ хIясибли разведкаличи бики, Ростов, Крым, Таганрог, Азов шагьуртази, Украинала Каховка, Николаев ва Днепрла итил шайчирти шагьуртази ветаиб. 1943-ибил дусла ноябрьла 28-личив декIли вяхъиб ва фронтла госпитальлизивад инвалидлид сайлин хъайгIи чарухъунсири.

ИлхIели ХIяжила виштIал узи Ибрагьим гъабзадешличил ургъули цаибил Украинала фронтлизив сайри. Илини халал узичи 1944-ибил дусла августла 6-личиб бегIлара гIергъиси кагъар белкIун: «ХIу багьандан, ну багьандан, нушала узи-урши багьандан, ВатIан багьандан ну гIурра дергълизи аркьулра. Саламти дура лебилтазилра. Кьаркьайзиб хIила кIантI лебалли нушала ванза душмайзибад умубарес ургъус».

1944-ибил дусла августла ахирличив, Львов шагьар азадбалтахъухIели Ибрагьимли сунела жан кьурбандариб ва шагьарла алавчарти узидешла хIярбазив ил муртлисалра калун.

ХIябъэсил узи МяхIяммад (КанцумяхI) 1943-ибил дуслизив МяхIячкъалализив милицияла оперативная школализи керхур, участковый уполномоченныйли узусири. 1945-ибил дусла январьличив илра фронтлизи арякьун. 1947-ибил дуслизив гIярмиялизивад чарухъунси илала михъирличир Правительствола наградабани ухулри.

Авэсил узи МирзамахIяммадлис 1944-ибил дуслизиб, Советская ГIярмияла къяяназиб, Шахты бикIуси шагьарлизиб ясир бикибти немецуначи хIеруди бузахъес чебуркъуб. ГIур чячянтазир низам-кьяйда кайзахъес хъарбикиб. Ил милициялизив узули калли гIергъи подполковникла даражаличив отставкаличи арякьун ва 88 дус гIямру деркIили шалал дунъя батур.

Илдала виштIал узи, 1929-ибил дуслизив акIубси Жамаладинни ВатIанна чебла ихъули, 1947-1950-ибти дусмазиб Советская ГIярмиялизиб къуллукъбариб. Сунела халати узбани ВатIаннис сархибси даршудешлис къарауйчив калун.

М-З. МЯХIЯММАДОВ

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2