Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

31.01.2020 17:45 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 04 от 31.01.2020 г.

Кьадармараб итхIеллагъунти анцIбукьуни чисалра

Каленьдарьлизир январьла 27 ва февральла 2 советский халкьличи чедуркъубти цIакьти къиян-жапала анцIбукьуначил дархдасунти бурхIнили чедаахъили сари.

Февральла 2 — Сталинградла мякьлар Германияла гIяскурти дячIунси БархIи (1943д.)

Кьадармараб итхIеллагъунти анцIбукьуни чисалра

Каленьдарьлизир январьла 27 ва февральла 2 советский халкьличи чедуркъубти цIакьти къиян-жапала анцIбукьуначил дархдасунти бурхIнили чедаахъили сари.

Цаэсил анцIбукь саби 1944 ибил дусла январьла 27-личиб Ленинградлизибси 871 бархIила блокада убасни. 1941 ибил дусла сентябрьла 8-личибад бехIбихьибсири илцад бухъянси блокада. Алавбуцили уббухъун 2 миллион 544 азир адам, шагьар балтахъути гIяскурти. Шагьарлизибти лебтачилра халати къиян-жапа чедуркъуб: гашала ва милигала анцIбукьунази бикиб лебилра. Дуги-хIерила бухIнаб бедлугуси кьацI цабехIтас 400 грамм, цархIилтас 200 грамм сабри. Янила бугIярдешуназибад ва гашазибад бубкIути бахъал адамтала жаназаби шагьарла мер-мераначир къаршидиркутири. Илдигъунти кахти анцIбукьуназиб шагьарлантани 871 бархIи деркIиб.

Ит заманала анцIбукьуни Лениградлантани хъумх-Iертурли мицIирли лебцадхIи калахъун ва чула чеалкIуси наслулизира дахъхIилис гьандиркахъес гIеббугьухIели ил шагьарлизибси низам лебтасалра гIибрат саби гьаннара.

КIиэсил анцIбукь саби февральла 2-личиб Сталинград багьанданси дяв таманбиубси бархIи. Сталинна у бихуси шагьар буцес ва сунес КавказлизибяхI гьуни абхьес ибти душма кьасани гьардизахъес багьандан илини дахъал цIакьани дяхIчиаиб. Шагьарличи 20 азир тонна тупла хIярхIубала ва 125 азир тонна бомбабала игьуб. Сталинградла лебилра халкь шагьар батахъес дурабухъун. Амма, сентябрьла 26-личиб халати къиянтачил, дахъал кьурбунтачил къаршидеш дарили, Сталинград батахъес имкан бакIиб. Илкьяйдали 1943 ибил дусла февральла 2-личиб Сталинград багьанданси дяв таманбиуб.

Ит заманала советский адамтачи чедуркъубти халати къиян-жапаличила балули биалра, гьаннала адамтани илди чула баркьудлумазир пикрилизи кайсули сари или викIес хIейрар. ИтхIелла адамтани биалли кьацIла, шинна ва цархIил нигIматла кьимат гIяхIил бала. Ил секIал цархIилтазира хъумхIертахъес къайгъи бирути лебли биалра, чучи чехIедуркъубти ва гьаннала заманала аги-кьяйдали уктемдеш имцIадиахъес имканти даргибти адамти, гьалабла ва челябкьлала хъумкартурли, ишбархIила пикрумачил, лайикьли ахIенти аварализи ихъули саби. Илдигъунтачи бегIтала шайзибадси бяркъ, цархIилти адамтала багалати баркьудлумала мисалти асар агарли кавлули ахIенара ибси пикри ахIекIес хIебирар. СенахIенну итиллис вайбаркьлис декIар-декIарти баркьудлуми пикридирули сари. Или биубхIели чевкъули саби полицияла кумекличицун хъаряхъили, инсап агарти баргес ва тамбихIлабарес ибси тиладиличил дугьаизес.

Иш статьяла дегIлара гьалар нушани гьандушибти анцIбукьунала бутIакьянчибази ва илди чучи чехIедуркъалра, далути ва хъумхIертути адамти кьацIла, шинна, лебси агарсила, хIурмат-хатирла аги-кьяйда гIяхIил дала ва хъумхIерту. ЦацабехI сели биркьутив, дебалли белкъив, давлали кепбарилив.

Ца гьатIи секIайчила бурес гIягIнибиркур. Жагьилтас бяркъ бедлугнила шайчиб районнизиб бируси баари хIянчи лебара? Жагьилтала шайзирад лайикьагарти анцIбукьуни кадикниличила бикьули биалра, тамбихIлабарниличила селра бикьули ахIен. Илкьяйдали вайси барибси жавабличи витIакIили, гIур илгъуна хIебарахъес маххIейралли, вайкьасла баркьуди гIурра ва гIурра даимбиру.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1