Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

06.09.2019 17:44 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 35 от 06.09.2019 г.

Школабазир цаибти зянкъ зяйдухъун

Тамандиуб 3 баз духъяндитIунти дурхIнала дуцIрумла каникулти. Ил манзиллизиб дурхIнани бамсри ахъиб, школабазиб ремонт дураберкIиб. Итни бархIи, сентябрьла 2-личир улкала лерилра школабазир сагаси белчIудила дуслис бехIбихьуд кабирхьути шадлихъла линейкаби детерхур.

Школабазир цаибти зянкъ зяйдухъун

Тамандиуб 3 баз духъяндитIунти дурхIнала дуцIрумла каникулти. Ил манзиллизиб дурхIнани бамсри ахъиб, школабазиб ремонт дураберкIиб. Итни бархIи, сентябрьла 2-личир улкала лерилра школабазир сагаси белчIудила дуслис бехIбихьуд кабирхьути шадлихъла линейкаби детерхур.

ДегI гьаларти зянкълис хасбарибси шадлихъла линейка Лавашала кIиибил номерла школализиб савли 10 сагIятличиб бехIбихьиб. Ил замана дикибхIейс школала бучIанти, учительти чула мерани дуцили школала бехIбихьудла классунала корпусла гьалабси майдайчи кабизурлири. Лебри сагали школализи бедес чула никIаби кили бакIибти бегIтира, цархIилти гIяхIлира. Линейка Россияла ва Дагъиста гимниби делчIниличибад бехIбихьиб. Ил абхьиб школала завуч-организатор ГI.М.МяхIяммадовани. ГIур гъайрухъунси школала директор П.ГI.ГIялиевани учительти ва бучIанти белчIудила сагаси дус бехIбихьниличил мубаракбариб, дурхIни ункъли бучIахъес, чучила гIяхIти гьанбикуни калахъес багьандан къайгъни дакIударахъес жибариб.

Ишдус школализи 1 ибил класслизи 89 дурхIя бакIили саби. Илди 4 классличи бутIили, опытчебти учительтани бучIахъу. Школализи кибмадан илди чула учительтачил тянишбариб. 4 дус илдани багьуди-бяркъ кайсахъули бучIахъу.

Директорли арбякьунси белчIудила дусла школала бучIантала сархибдешуначила къантIси доклад бариб.

- Нушала школа гьар шайчибад гIяхIти сархибдешуначил декIарбухъун, — рикIи ил. Нушала бучIантани районнизир ва республикализир детурхути дахъалгъунти белчIудила олимпиадабачир бутIакьяндеш дариб ва предметунала 39 гьаларти мерани дуциб. Ил шайчиб районнизиб цаибил мерличи лайикьбикиб.

ЕГЭ-бачирра нушала бучIантани гIяхIти багьудлуми чедаахъиб. Ахъти баллани сархили, гIяхIцад выпускникуни бучIес ВУЗанази каберхур.

Спортлизиб ункъли бажардибиркути дурхIнира нушачиб бахъал саби. Къазаньнизи кункси атлетикала шайчибси «ГIулухъабала шиповка» бикIуси Лебилроссияла турнирличи бякьи, бахъал абзбикIутала ургабад нушала командали 2-ибил мер сархиб. Ил халаси гьунар саби. Спортла цархIилти журабазирра лер сархибдешуни.

Художественная самодеятельностьла коллективтала ургар районнизир гьар дус конкурсуни дурадуркIути сари. Ил шайчиб нушала школала коллектив гьаман цаибил мерличи лайикьбиркули бирар. Арбякьунси дуслизибра чедибикиб.

Шадлихъла линейкаличир бутIакьяндеш дариб ва гъайрухъун багьудила хIянчизартала профкомла председатель Р.М.Васкаева. Гьалаб-гьалаб илини бучIанти ва учительти белчIудила сагаси дус бехIбихьниличил мубаракбариб, илдала белчIудилизир сархибдешуни диубли дигниличила буриб. ГIур арбякьунси белчIудила дуслизир хIянчилизир гIяхIти сархибдешуни диахъубти учительтас ХIурматла грамотаби ва арцла премияби дедиб.

Бахъал саби школализиб гIяхIси белчIудиличибли декIарбулхъути дурхIни. «Шула» кьиматуначилцун бучIути дурхIнас школала завучунани гапла грамотаби дедиб. Илди гьаннала гIергъира ункъли бучIахъес жибариб.

Илкьяйда, линейкаличиб гъайбухъун бехIбихьудла ва выпускной классунала учительтира.

Линейкала ахирличиб цалабикибти дурсри дирнила низамличил, чиди классуни мурт дучIутил тянишбариб.

Ишдус сагали школализи бакIибти дурхIни учительтачил тянишбиэс ва саби чинаб бучIутил багьес классунази абацIиб ва цаибти зянкъ зяйдухъун.

ГI. ГIялиев

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1