Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

05.07.2019 18:58 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 26 от 05.07.2019 г.

Наб мурталра ахIерси

Иш девли набзир хъалибаргличила, гъамтачила, тIабигIятличила, гIяхIси мерличила пикруми алкIахъули сари. ВегI акIубси ванзаличиб адамлис берхIи имцIали ванабикIар, гьава имцIали кункси бирар, уркIи паргъатли бирар. Наб илгъуна мер саби ну акIубси ши Няскент. Иш белкIлизиб наб дила шиличила бурес дигулра.

Наб мурталра ахIерси

Иш девли набзир хъалибаргличила, гъамтачила, тIабигIятличила, гIяхIси мерличила пикруми алкIахъули сари. ВегI акIубси ванзаличиб адамлис берхIи имцIали ванабикIар, гьава имцIали кункси бирар, уркIи паргъатли бирар. Наб илгъуна мер саби ну акIубси ши Няскент. Иш белкIлизиб наб дила шиличила бурес дигулра.

Няскент кабурхули саби Лавашала районнизи. Ши акIубли 500-сера дус биубси саби. Халаси замана арбякьи биъни багьандан, ши бетаънила тарихличила чумал тяхIярли бурули бирар. Хала бегIтала пикри хIясибли, гьалабла замана ТягIнуг бикIуси мусаличир цадехI хъулри сарри лерти. Илав хIерирусири мазала дурзамра бихIули сайра букIун, сунесра Няс-ХIясан бикIуси. Замана аркьукад ила адамти гечкабирули буили саби ва, букIунна уличилси, Няскент бикIуси ши акIахъубли саби. Гьанна бусягIятра ши халабикIули ва гIяхIбикIули саби. Илаб хIербирути адамтала лугIи 3200-личибадра шалгIеббулхъули саби.

Няскент халаси ши саби, сабира диштIати махьурбачи бутIибси. Шилизир кIел диштIати жагати хIеркI лер, ца халаси шара леб, чумал гIиниз лер, шила дайларад бехIбихьили дахъхIи диубти, ахъти биризла галгубала къяйра леб.

Няскентлизиб уркIби гьаргти, къиян бакIибхIели кумекбарес хIядурти адамти хIербирули саби. Илди хъубзури саби, чусра дебали хIянчи дигути. Гьар дус илдани капустала, картошкала, набадурала, жершила сабухъ бурчу.

Няскентлизиб бахъал гIяхIгъубзнира лебти саби. Дургъбала замана ватIан багьандан бургъес арбякьунтири 100-цад адам. Илдазибад шуцIали чарбухъунти ахIенри. Няскентла халкьли илдала гьунарти хъумхIерту. Ишдус нушала шилизибти дергъла бутIакьянчибас памятник тIашбатурли саби.

Няскентлизир сагаси школара спортзалра абхьили сари. Школализиб бахъал пергерти, пагьмучебти учительти бузули саби. НурбягI ХIяжиевич, дебали гIяхIси, духуси, дахъал дусми цархIил шила ва миллатла дурхIнас бяркъ бедлугули калунси адам сай. ВахъхIи школала директорли узули калунси, дахъал чедаибси ва далуси МяхIяммад ГIяхIмадович. ГIяхIти адамти ва учительти ХIулаймат ГIумархIяжиевна, Салам Расулович ва бахъал цархIилти, чусра баркалла эсти адамти.

Сегъуналра ташмишдеш агарли бурес рирусра, гIямрули чина дикахъехIелли-ра, сегъунти улкни, сецад жагати мерани чедаахIеллира, нушала ахIерси ши Няскент хъумхIертехIе или.

Байгинат Кьурбановани Няскентличила белкIунси назмуличил макьала таманаэс дигулра:

«Ну хIед саламрикIулра,

Ши бегIлара жагаси,

Шанти уржибси къала,

Нуни талихI баргибси.

Чина рукьяслира ну

ХIечи гьалакли рирус,

Дила дарданас дарман

Нуни хIезиб бургулра.

Няскент, хIу сабри дила

Анкъи бегIла ванаси,

БерхIи саб дила уркIи,

ХIедцун ванабикIуси.»

«Замана» газетализибад

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3