Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

28.06.2019 17:30 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 24 от 21.06.2019 г.

МикIхIила ши, микIхIенти

МикIхIила ши, микIхIенти

Хабар халал, у дурхъал

ХIурмат-хатирла дегIти,

Лусентиван чIумати,

Бурямтиван гьалакти,

Багьадурла микIхIенти.

ВатIайзир хIурматчерти,

Даргазир дахъ машгьурти,

Гьалмагъдешлисра марти,

Ламус-хатирлис хъярхъти

Датабая, микIхIенти.

Баркь-бацлизир гьалакти.

Гъазализирра хъярхъти,

Къиян дакIиб мерличир

Хъяганагван чIумати.

Дагъиста дубуртала

ЧIумадеш гIерасибти,

ХIерличил нурли кьяйда

Закла ари буцибти.

ГIяршличибси БерхIила

Ванадешли дицIибти

ВецIну шурайла бацла

Шаладешли уханти.

ХIекьа-Тилбай дубурла

Гардлиур дебш касибти,

БирхIела лусентала

ШулгIир халадаибти.

ЧIакнала азаддешра

УркIиларли акIубти,

Арслантала гъабзадеш

ХIилизи дархдасунти.

КъияндакIиб мерличир

ЦIализи тIяхIдулхъанти,

Ламус барес мусанир

Шанданти детарути.

Багьадурти микIхIила

ХIулби салтIули хьалли,

Гъайлис къянахIейрути.

Мусибат бакIибихIи,

Къукъу-лямцIван гьалакти,

ЦIудхъурла варачанван

ЯхI-ламуслизир хъярхъти.

ХIялалдеш, сахаватдеш

Ниъличил дарх дерхъибти,

ГIяхIялдеш ва гьалмагъдеш

БегIтаниван диранти.

Ханжултала цIяйхълиур

Душманти дянгиути.

ГIярасайла авлахъван

ГIяхIял-шантас гьарзати,

ХIянчилизир дялхъяби

ХIяяла гьалар марти.

Михъирличир къаркъуби

ХункIачил дялчахъанти,

Каниличир машинаби

Гьунчирван дашахъанти

МикIхIен дебшла нартани.

Диркьала капарайван

Дахъ авадан уркIбарти,

Сахават анкъурбарти.

Ахъ хIурхъала чIакниван

Азадли хIердиубти,

ВацIала къаплантиван

Хамли халадаибти.

Мургьи-арцлис, доллартас

ЯхI-ламус хIедицибти,

Къияндешлис – зугIлумас

МукIурра хIедакIибти.

Къалпдешлис, убяхIдешлис

ЧIумал бяхъ чейгахъанти,

Вершадеш ва хаиндеш

Даим душмандарибти.

Адаб-хIяяла хIурхъи,

ЯхI-ламусла рамчани,

Гъайлис мурталра марти,

ГIяшул кьяйда чIумати.

Шантас ва дурашантас

Ламиван ламдикIути,

Даргала мажлислизир

Вава-кьарван далгунти.

Кьисматла кьячIикIуни

КъардхIедухъи ихъанти,

Иман, ислам, адабдеш

Мургьи кьяйда дихIибти.

Гьар мерличир далгунти,

Шантала къакъбяхъуни,

УркIецIили дицIибти

Минала МикIхIила халкь.

2.

МикIхIи – хIу хабарла ши,

МикIхIи – ахIмакьтала ши,

МикIхIи – хIялалдешла ши

МикIхIи – мардешла урхьу.

МикIхIи – гIяхIялдешла ши,

МикIхIи – уркIи гьаргси ши

МикIхIи саб ламусла ши,

МикIхIи – гIяхIгъубзнала ши.

Залумти уршбала ши,

Дурашантала хъарихъ,

Миллатунала зурхIяб,

Спортсментала хIу гIевдухь.

Хабарла банкир ХIямид,

Генерал МяхIяммадра

ХIела игит-уршби саб.

ГIилмула анхъ – Перзият,

Пагьмукар Газим-Бегра

ГIялим, поэт ГIисаев

ХIела пахру бетаур.

Дагъиста ванзаличиб

Тарихлис давлачебси,

Шараб-шинна гIинзурбар

Давлумала мягIдунтар.

Дубуртала сиртана

Сахъли алавбарибси,

Душмантала хIурбунас

Шанда къала гъунари.

3.

Зулмукар чябхъинчибас,

Туркла, персла хъямчибас,

Шанда бару аурти

МикIхIила багьадурти.

Деникин-хъямчибала

ХIила хIеркI бухъахъунти,

Тимурла гIяскуртала

Къур ва жинс бегъахъубти,

МикIхIила ахIмакь гъубзни.

Лявхьа-Шамха дубурти.

Дего-ЧяхIи къадурби,

Деникинна бургъантас

Жагьаннаб аахъурти

МикIхIила партизанти.

Къазакъунала къушум

Тамай къирбарадая,

Надир-шагьла гIяскурти,

ГIеладяхI дебшахъира

Багьадурти микIхIила

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3