Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

31.05.2019 19:17 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 21 от 31.05.2019 г.

Зяйдухъун гIергъити зянкъ

Ил бархIи савлиличибадал, чемъурси, хьанцIа заклизиб разили пишбяхъибси хIебла бархIили ванати уркIецIила нур разили ванзаличи тIинтIдарилри. МикIхIила шила дайлабси ХI. ХIямидовла у бихуси лицейла гьалабси майдан вавнала анхъличи мешубикилри. Ранг рангла палтуртачил бегIбиубти бучIантачил барх алавчарси тIабигIятра хIулбукIибсигъунари. Лицейла юртла гьалабси майдан ранганарти шаранани, мицIирти вавнала халубани, хаслира жагабарилри. Учительти, дурхIнала бегIти, лицейла бучIантачил барх 2019 ибил дусла выпускникунас хасбарибси шадлихъла байрамличи, илдачил барх чула разидеш бутIес чукурбикилри.

Зяйдухъун гIергъити зянкъ

Ил бархIи савлиличибадал, чемъурси, хьанцIа заклизиб разили пишбяхъибси хIебла бархIили ванати уркIецIила нур разили ванзаличи тIинтIдарилри. МикIхIила шила дайлабси ХI. ХIямидовла у бихуси лицейла гьалабси майдан вавнала анхъличи мешубикилри. Ранг рангла палтуртачил бегIбиубти бучIантачил барх алавчарси тIабигIятра хIулбукIибсигъунари. Лицейла юртла гьалабси майдан ранганарти шаранани, мицIирти вавнала халубани, хаслира жагабарилри. Учительти, дурхIнала бегIти, лицейла бучIантачил барх 2019 ибил дусла выпускникунас хасбарибси шадлихъла байрамличи, илдачил барх чула разидеш бутIес чукурбикилри.

Улкала, республикала ва районна цархIилти школабазибван, МикIхIила ХI. ХIямидовла уличилси лицейлизибра гIергъити зянкъ дирхънилис хасбарибси байрамла майла 25 ибил бархIи бахъхIилис хъумхIертесили кавлан.

Музыкала зяйдикIути макьамтиуб, чукурбикибтани дирхъути хъутрала гурла тIамалиуб, майдай цалабикибтала разити хIераниуб лицейла юртлизибад ХIясанова Муъминат МяхIяммадовнани къелгIеббикуси 11 ибил классла бучIанти, ишхIелла выпускникуни дурабулхъули саби. Илдала хIурматлис зяйдухъун Россияла ва Дагъистан Республикала гимн.

Байрамла шадлихъла куй бикуси лицейла старшая пионервожатая Раисат Мирзаевна Султанбековани гIергъити зянкълис багъишлабарибси шадлихъла балбуц абхьниличила балахъули сари. ЗяйдикIули сари музыка.

Илини выпускникуни мубаракбарахъес гъай будлугули сари МикIхIила шилизибси «ХI. ХIямидовла уличилси лицей» МКОУ-ла директор, Дагъистан Республикала урибси учитель, Россияла Федерацияла халкьла багьудила отличник Исламгерей Дибирович Дибировлизи.

Илини ишдусла выпускникунас гIямрулизир, челябкьла белчIудилизир гьарбизуни диубли дигниличила буриб, пачалихъла цати имтихIян (ЕГЭ) ункъли дедес лебтасалра имканбикIниличила умутчевли вирхес дигулниличила багьахъур. МикIхIила шилизибси лицейла выпускникуни мубаракбарес вакIилри районна администрацияла вакил МяхIяммадрасул ГIяхIмадович Васкаев. «Лавашала район» МР-ла Администрацияла шайзирад илинира лицей таманаибти жагьилтас гIямрулизир, белчIудилизир, гьарил бархIила баркьудилизир сархибдешуни ва гьарбизуни далгун, илдазибад челябкьлализиб районни, саби акIубси шили, республикали пахру барести хIурматла адамти, машгьурти гIялимти, учительти, тухтурти, шила хозяйствола специалистуни, культурала, искусствола ва политикала хIяракатчиби дурабулхъниличи умутличил вирхес дигули виъниличила буриб. УркIила дигили дицIибти, выпускникунас челябкьлализир багаладиэсти насихIятунала малхIямти ва пасихIти дугьбачил шадлихъличиб гъайбухъун лицейла директорла белчIудила ва бяркъ бедлугнила шайчирси заместитель, Дагъистан Республикала рурибси учительница УмуряхIим Уцумиевна Рашидова, лицейла классла дураб бируси хIянчила шайчирси завуч, Россияла Федерацияла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар Аминат Мирзаевна Султанбекова.

11 ибил классла бучIанти ПатIимат ДинбяхIяндовани, Разият Амировани ва МяхIяммадсалам Тимировли лицейла учительтас багъишладарибти назмурти делчIун. ГIур 11 ибил классла бучIантани «ГIергъити зянкъ» бикIуси далай зайбухъахъун.

Шадлихъличир гъайрухъунси шилизибси искусствобала школала директор ПатIимат Адзиевна Адзиевани гIяхIцад выпускникунас грамотаби, далай-делхъла пагьмула шайчиб декIарбухъунтас искусствобала школа таманаънила хIекьлизирти свидетельствоби дедиб.

Ашкарливан, багьудлумала дунъялизи кайцIуси цаибси ганз дунъяличиб бегIлара жагаси уличилси адамличил – цаибси учительличил бархбасунси саби. Илдигъунтала лугIилизибад сабри шадлихъличиб гъайбухъунти ишхIелила выпускникунала цаибти учительти Написат БяхIяндкьадиевна МяхIяммадова, УмуряхIим Уцумиевна Рашидова.

Илдас багъишладарибтири выпускницаби Аминат ГIисаевани ва Наида Агаевани зайдухъахъунти назмуртира.

Замана аркьуцад, дурхIни халабикIули саби. БехIбигьудла классуназибад, ишбархIила выпускникуни дахъал кабинетуначилси ва учительтала халаси лугIиличилси урга даражала школализи къаршибиркули саби. Илаб саби илди классуни къелгIердикутала (руководительтала) къайгъичебси хIерудили алавбурцути. Илдигъунтазирад сарри выпускникунала гьалар гъайрухъунси Муъминат МяхIяммадовна ХIясановара. Илини сунела классла бучIантас гIергъити насихIятуначил дархдасунти, гIямрулизир багала диэсти дугьби хIядурдарилри. Классла руководительтас мубаракла мерлар назмурти делчIун выпускникуни ПатIимат ГIямаровани ва ГIямар ГIялибековли.

Бахъалгъунти выпускникунани багьудлумала дунъялизи чула цаибти гунзри дурхIнала анхълизир кацIибтири. Илдас мубаракла дугьбачил гъайрухъунси шилизибси «МикIхIила шила ДМКОУ» дурхIнала анхъла заведующая Баканай ТIантIановна ГIябдулбековани дурутачира выпускникуни дигиличил лехIахъиб.

Гьарил учIаннис школа кIиибси юртличи мешубиркур. Цаибти учительтани, классунала руководительтани илдас бегIтала мер бурцу. Ил багьандан бурги, ученица Асият ГIялибековани белчIунси далай учительтала хIурмат бирули зяйбухъахъунсира.

Чучи мубаракла дугьбачил дугьабизурти никIабас выпускникунани хъумхIертести савгъатуни дедиб. БиштIатани илдас мицIирти вавнала халуби савгъатдариб.

Выпускникунала гьалаб мубаракла дугьбачил гъайбухъунти, чули гIяхIцад назмуртира далуйтира зайдухъахъунти, цаибти классунала бучIанти шадлихъличи хIядурбарибти учительницаби Салимат Камаладиновнала ва Умият ГIялишиховнала умира ишар баркаллаличил гьандушес чебиркур.

Выпускникунас багаладиэсти насихIятуни ва мубаракла дугьби дуриб шилизибси «МикIхIила шила участокличибси больница» ГБУ-ла бекI тухтур Шамиль Рашидханович Мирзабековли, лицейла бехIбигьудла классунала завуч Таибат Шапиевна ГIялибековани, лицейла учительтас баркалла балахъули гъайбухъунти выпускникунала бегIтани.

Учительтас багъишладарибти назмурти зяйдухъахъун выпускникуни ШапигI Чамсадиновли, Калимат Кьурбановани, Эльвира Закергаевани, Саният МяхIяммадовани ва Мурад Амировли.

Школа – нушала хъали саби, сунезибра нушачи мурталра хIерси. Ил селичилра цугбуцес хIейруси дунъя саби. Ил нушала учительтачил, бучIантачил бархбасунси саби. Ил нушала гIядатуначилси бархбас саби – рикIи шадлихъ бикуси, – ва, ишбархIи, нушала иш линейкаличиб хIушаб бегI гьалаб зяйбулхъан нушала лицейла гимн. Умутличил дирхулра хIушаб ил гIяхIбилзниличи. Ил зяйбулхъахъни нушачиб челябкьлализиб гIяхIси гIядатли бетарар или гьанбиркур.

7-8 классунала бучIантани гимн белчIун.

БегIти мурталра чула дурхIначила пикрумазиб бирар. Илди гьанни бегIтани чум-чумилра дугурбазиб гьанкI батурли бургар. ГIямрула гьундурачир ва дукьбачир, выпускникуни, хIушачил дарх нешла сахъси уркIи, дудешла духути, гIякьлули дицIибти дугьби кавлан или гьанбиркур. Выпускникунала бегIтас хасбарибсири Ума БяхIяндовани ва Наида Агаевани белчIунси далайра.

2019 ибил дусла выпускникуни ГIямар ГIялибековли, ПатIимат ДинбяхIяндовани, Эльвира Закергаевани лицейла байрахъ 2020 ибил дусла выпускникуни Муртуз Сулайбановлизи, Саният БяхIяндовази ва Набисат ХIясановази бедлугули саби.

Зяйбулхъули саби «ГIергъити зянкъ» бикIуси, лицейла бучIантала кьукьяли белчIунси далай. Зяйдулхъули сари гIергъити зянкъ. Дахъал ранганарти, ахъли арцурти шарани заки ахъдирули сари. Иличибли шадлихъ ахирличи биркули саби.

Камиль МяхIяммадов – Лицейла музыкала

шайчивси руководитель.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4