Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

17.05.2019 19:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 19 от 17.05.2019 г.

Бахъал халкь ца бархIи цалабикиб Лаваша

Марлира, бахъалри майла 15-ибил бархIи Лавашала Халамижитла мякьлабси майдайчи дакьала замана цалабикибти халкь. Ишаб дурабуркIуси балбуцлис Ифтар ибси у бедили саби. Нушала мезличиб ил гъай дуббатни ибси кьяйдали иргъуси саби.

Ифтар — нушачиб

Бахъал халкь ца бархIи цалабикиб Лаваша

Марлира, бахъалри майла 15-ибил бархIи Лавашала Халамижитла мякьлабси майдайчи дакьала замана цалабикибти халкь. Ишаб дурабуркIуси балбуцлис Ифтар ибси у бедили саби. Нушала мезличиб ил гъай дуббатни ибси кьяйдали иргъуси саби.

Бахъал адамти цалабикниличи ил дураберкIес бакIибти адамтира тамашабиубтигъунти сабри, сенкIун гъайухъунси цали дакIу-гьаргли буриб ишцад адамти лябкьян или пикрилизибра аги или.

Ил балбуц дурабуркIуси бархIи кабизахъурли гIергъи районна гьуни чебиахъути хIянчизартази, учреждениебала, организациябала лебилра руководительтази иличила багьахъурсири. Хаслира гIяхIси хIянчи бариб ва Дагъиста Муфтиятла шайзибад баркалла сархиб Лавашала полицияла хIянчизартани. Илдани адамти бухIна-дурабулхъути мерани кайзахъур, гьарил адам ахтардивирнила тяхIяр-кьяйда гIердуциб, ил балбуц хъараайчи кьяшмачи тIашли калун.

Илгъуна балбуц дурабуркI-ниличила лебтанилра-декIар балули хIебурги. Адамти мураначи кабируси хъалила гьалабси майдайчир детурхутачи хIербикIули, ихаб се бирулира или гьанбиркути лебри. Ишаб жагьилти жигарчебли вяшбикIули, савлиличибадал бузулри. Илдани халаси мерличи низамличил столти кайхьиб, адамти кабирахъес скамейкаби, утни мерладариб. Дакьала замана баайчи бузули, илдани ишаб дурабуркIуси балбуц гIяхIси даражаличиб бетерхахъести имканти акIахъуб. Гьар шилизибад иша бахъал адамти башулри, илдала лугIилизиб хьунул адамтира, биштIатира.

Дуббуцар бехъес замана баайчи ил балбуц хъараахъес ва гIяхIси даражаличиб бетерхахъес кьаслизибри ил дураберкIес Мя-хIячкъалализибад бакIибти адамтира. Илдала лугIилизиб лебри ДР-ла Муфтиятла председатель ГIябдулагь Салимов, Дагъиста Муфтиятла дубурла округлизивси вакил ХIябиб МяхIяммадов. Лебри ишаб «Инсан» бикIуси уркIецIила фондла вакилти, «Ассалам» газетала шайзибад бакIибти. Иша жибарибтири лерилра шимала мижитунала имамтира. Илдала ургав леври нушала районна имамтала Советла председатель Кьакьамахьила шилизивадси Шамиль БяхIяндгIялиевра.

Ифтар динна макьамтачил бехIбихьиб. Ил бузахъес сунечи чесилри Дагъистайзив ва илала дурав машгьурси гъайла уста, телевидениела ва цархIилти передачаби дикуси МяхIяммадрасул Абакаровли. Марлира, илини бузахъуси сегъуна балбуц биаллира, дебали дигеси тяхIярли бетурхули бирар, илгъуна сабри гьаннара. БегI-гьалаб трибуналичи жибарибти биштIатани жагати тулкни делчIун. Заман-замана барсбикIули тулкни дучIути жагьилтанира адамтала диги чучи битIикIулри.

Нушани чедиб бурибти Ифтар дураберкIес бакIибти адамти гъайбухъи халкьлизи динна шайчирти гIяхIти на-сихIятуни дуриб. Лавашала районна администрацияла бекIла цаибил заместитель ГIябдусалам Дибировли Дагъиста Муфтиятли республикала шагьуртазир ва шимазир дурадуркIути далдуцлумас ахъси кьимат бедиб. Лавашаб ил дураберкIес пикрибарнилисра баркалла багьахъур.

Майдайчи башути камбирули ахIенри. Ил хъараэс замана биубхIели, кабиэс мерани агарли, тIаштира бахъалри. ХIера, сецад халаси иштяхI дакIубарибал ил балбуцлизир бутIакьяндеш барес районна адамтани. Илгъуна гъира лебхIели сабри Муфтиятла хIянчизарти адамтачи «Ассалам» газеталис къулбасбирнила шайчибси аги вайтIасили калахъес асухIебирар или дугьабизурти. Ил дугьабиз бахъли децIличил аргъили бургар. АсухIебиэсгу динна шайчирти дахъал насихIятуни халкьличи диахъуси, багалати макьалаби дурабулхъуси газета илгъуна агиличиб калахъес. Лавашала районна шайзибад республикалис гIягIниси кумек гIурра леб. Сабигъуна мижит чинабалра агарси, бусурмантала лебгIебал халаси Аллагьла хъали МяхIячкъалализиб барес пикрибарили саби. Илцад халаси, дебали кьадриласи мижит тIашбатес дахъал харжани гIягIнихIели, лебил республикали гIягIнили саби ил шайчиб кумек гIеббуцес. Лавашала районра ца шайчиб кахIели, ил баркьудилизи пай кабихьес пикрилизиб саби.

Дуббуцар бехъес замана баайчи гъайбулхъутани дурути даимдиуб. Столтала гIела кабиибти бахъал адамтала гьала дуббуцар бехъахъес шин, чудни, беркумби кархьули вяшбикIути дурхIни жигарчеблири.

Акбар белчIи гIергъи бахъли ишаб дуббуцар бехъуб, гIур мякьлабси мижитла бякьи дехIбала дариб. Илала гIергъира адамтани столтачи садакьалис кайхьибти беркумбала бизидеш ахтардибариб ва саби маркIачIис бахес багьандан илди дарахъибти адамтас баркалла багьахъур.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5