Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

29.11.2019 18:25 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 47 от 29.11.2019 г.

Къайгъназир ардякьунти дусми

1934-ибил дус. Ил дуслизиб Хажалмахьила шилизиб чум дурхIя акIубал багьес аварадирули ахIенра. Илдазивад цала у гIячихъли балулра. Ил сайри КьадимяхIяммад ГIяхIмадов.

Къайгъназир ардякьунти дусми

КьадимяхIяммад ГIяхIмадовлис — 85 дус

Къайгъназир ардякьунти дусми

1934-ибил дус. Ил дуслизиб Хажалмахьила шилизиб чум дурхIя акIубал багьес аварадирули ахIенра. Илдазивад цала у гIячихъли балулра. Ил сайри КьадимяхIяммад ГIяхIмадов.

Дусмачи айкибхIели, 1943-ибил дуслизив ил Хажалмахьила урга даражала школализи учIес керхур ва 1953-ибил дуслизив ил таманбариб. Къиянти дусми сарри. Дявтас гIергъити замунтазиб колхозла хIянчурбачиб бузести адамти камхIели ва яшавлис напакьа гIягIнихIели, КьадимяхIяммад учIра учIули хIябал дус колхозла хIянчурбачивра узусири. Дарахъес чедаахъибти къия бурхIни айкахъес бажардиравирки.

1953-ибил дусличивад 1954-ибил дусличи бикайчи Хажалмахьила школализив бехIбихьудла классунала учительли узес арякьун. ИлхIели дурхIнази багьуди кайсахънила хIянчи гIяхIбизурли бииши, Сулейман Стальскийла уличилси Дагъиста пединститутла (гьанна ДГУ) филологияла факультетлизи учIес керхурсири. ГIяхIил ил таманбарили гIергъи сай акIубси Хажалмахьила шилизибси школализив завучли ва учительли узахъес вархьиб. Педагогдешла хIянчиличил дархдаси сари илала гIямрула 25 дус. ХIера, се лукIулил КьадимяхIяммад ГIяхIмадовличила школализив варх узуси ГIяхIмадов ГIялихIяжини: «Хажалмахьила урга даражала школа районнизиб халатазибад ца саби. Ишаб бучIули саби 500-личибра имцIали дурхIя, бузули саби 30 учитель. Илгъуна школализир, гьайгьайрагу, директорлис дахъал хIянчи дирар. Илди камдирар директорла заместительти жигарчебти биалли. Бурес вирар, иш анцIбукьлизиб школала директор Джабраилов Шарип ХIяжиевичла гьарбизур или. БелчIудила, бяркъ бедлугнила шайчив илала цаибил заместитель сай опытчевси ГIяхIмадов КьадимяхIяммад ГIяхIмадович».

Газетализибси макьала белчIунтани ил лебгIебал бархьли чебаили бургар. СенахIенну, 2000-ибил дусличивад 2019-ибил дусличи бикайчи КьадимяхIяммад ГIяхIмадович школализив завучли узули, хIянчилизив директорла гьарли-марси балуй някъ сайри.

КьадимяхIяммадла хIян-чиласи бажардичебдеш ахтардибаресван, иличи декIар-декIарти жаваблати мерани хъардирутири. 1961-ибил дуслизив коммунистунала къяянази керхурли хIябал дусла гIергъи, Хажалмахьила «Дагъистан» колхозла парткомла секретарьла хIянчи хъардариб. Халаси хозяйстволизиб партияла организация чIумаси цалабик сабри. Парткомли хозяйствола руководительли бирусиличи ва убкавлахъусиличи чIумаси хIеруди кабилзахъусири. Ил хIянчиличив КьадимяхIяммад гIяхIили бажардиикиб.

Багьудила шайчив гьатIира цIакьиэс, хIянчилизив ахъиэс ибси пикри лебли бииши, узра-узули ил аспирантурала философияла факультетлизи учIес керхур, 1972-ибил дуслизиб философияла гIилмуртала кандидатла даража сархиб. Илала гIергъи декIар-декIарти жаваблати къуллукъуни хъардирутири ва илди КьадимяхIяммадли бажардичевли дузахъулира уиб. 1969-ибил дуслизив Хажалмахьила «Дагъистан» колхозла председательли викIиб, ил колхоз совхозличи шурбатурхIелира вецIал дус директордеш дузахъули калун. Илди замунтазиб Хажалмахьила хозяйство цIедеш дашахънила шайчиб республикала духIнарти дегIлара гьаркьятала лугIилизиб бири.

КьадимяхIяммадла бузериласи бажардичебдеш чебиули, республикала духIнарти декIар-декIарти мераначирти гьуни чебиахъути къуллукъуначи маслигIятвирусири. Ил узули калун «Восход» бикIуси кооперативла председательли, РФ-ла шила хозяйствола министерствола «Сельхозхимия» объединениела генеральный директорли, Россияла Федерацияла Советла депутат МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла кумекчили, Дагъистан Республикалала шила хозяйствола министерстволизибси мицIираг хIердируси хозяйствола директорли узули калун.

Институтлизив учIухIелла замана партияли гьалабихьибси Казахстанна сага ванзурби сабухъ лугутачи шурдатес ибси жи цIакьли зяйбухъунси манзилличил цугбикиб. Студентунала отрядличил варх КадимяхIяммадра ила арукибсири. ГIяхIси бузери багьандан Казахста ССР-ла ХIурматла грамоталичил шабагъатлабариб, Дагъиста университетла ректор А. Абиловли баркалла багьахъур.

КьадимяхIяммад ГIяхIма-довла пачалихълати шабагъатуни камли ахIен. Илис дедили сари В.И. Ленин акIубхIейчирад 100 дус дикнилис, ЧебяхIси Октябрьла революция 100 дус биънилис, РФ-ла профсоюзуни 100 дус диънилис медальти. Бузерила ветеран, РФ-ла цехIнабси багьудила хIурматла хIянчизар, РФ-ла урибси патриот, ДР-ла жагьилтала урибси насихIятчи сай. Ишдусла октябрьла 22-личиб республикала бекI Владимир Васильевли ГIяхIмадовлис «АхIерси ванзаличи диги лебни багьандан» медаль бедиб.

Философияла шайчивси гIялим КьадимяхIяммад ГIяхIмадовли делкIунти дахъал хIянчурби лер. Илини дураибси «Хажалмахьилп тарихI ва гьаннала манзил» жузлизирад бутIни районна газетализирра дурадухъун.

85 дусла гIямруличи айкили виалра, КьадимяхIяммад ГIяхIмадович акьули кайили ахIен. Ил районна жамигIятла палатала председатель сай. Гьаннала гIергъира районна жамигIятла ухIнав манпагIятсили калахъес багьандан илис чIумаси арадеш, гьарбизлуми, хъалибаргла бухIнаб талихI диаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5