Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

22.11.2019 19:29 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 46 от 22.11.2019 г.

НЕШ

Ил гъай дунъяла гьарил адамлис дурхъаси саби. Нешли сари адамтас гIямру лугути, Неш сари сунела урши-рурсиличи даим хIерудичерси ва къайгъичерси. СенахIенну илини дурхIя 9 баз сунечил вихули сай, акIубхIели дугели ва хIерели сирила мякьларад гьарахъриркули ахIен. Ил къайгъилизир сари сунела ниъличил виштIаси гушхIейрахъес, милигхIейрахъес, гъай хIелуси виштIаси висалли, иличиб се къиян лебал къайгъилизи риркур, паргъатвиайчи Нешла уркIиличибси хIял къайхIебиркур. Илкьяйдали, даимси хIерудиличил, гIяхIси, араси дурхIя ветаахъес ибси кьасличил аркьули сари дусми.

НЕШ

Ноябрьла 24 — Россияла Нешла БархIи

НЕШ

Ил гъай дунъяла гьарил адамлис дурхъаси саби. Нешли сари адамтас гIямру лугути, Неш сари сунела урши-рурсиличи даим хIерудичерси ва къайгъичерси. СенахIенну илини дурхIя 9 баз сунечил вихули сай, акIубхIели дугели ва хIерели сирила мякьларад гьарахъриркули ахIен. Ил къайгъилизир сари сунела ниъличил виштIаси гушхIейрахъес, милигхIейрахъес, гъай хIелуси виштIаси висалли, иличиб се къиян лебал къайгъилизи риркур, паргъатвиайчи Нешла уркIиличибси хIял къайхIебиркур. Илкьяйдали, даимси хIерудиличил, гIяхIси, араси дурхIя ветаахъес ибси кьасличил аркьули сари дусми.

Нешлис халаси разидеш саби дурхIяли бегIгьалабси ганз кацIни, неш ибси дев илала мухIлилабад дурабикни, разидешла бархIи саби гехIел дусла гIямруличи айкили дурхIя багьуди касес, бегIлара гьалаб классла унабурхI ахъни. Нешла уркIилав вирар мурталра дурхIя ил чинав биалра учIули сайхIели, ВатIайс къуллукъличив армиялизивхIели, бузериличил вархваси сунечивад гьарахъли сайхIели. ГIямруличи айкили виалра, нешлис сунела дурхIя виштIасили кавлули сай. Илала уркIиличирад гьарахъхIеркур дурхIя гушлира, виргIулира, иличир сегъунти къиян-жапа лерара ибти пикруми. Урши халаваили, сунела хъалибаргла вегIиубли виалра, ил мурталра уркIиличивад гьарахъхIер-кур, чинад биалра хъайгIи чархIевхъалли нешла гьанкI бумцIар, беркайчи иштяхI гьарли-марли хIебирар.

Нешличила лукIухIели сецад-дигара гъай пайдаладарес вирар. Иличила гапикIули гъай даахъесра гьамадли ахIен. Нушала улкала духIнар кадикибти къиян-жапала анцIбукьуназиб биаб хIукуматла хIянчурбачиб биаб, колхозла авлахъуначиб биаб, кIиркадарибти цIакьаначил бузули дурхIни гушхIебиахъес, инжитхIебиа-хъес нешанани халаси хIяракат дакIубирутири. Илдигъунти Нешани гьанна камти ахIи кали ахIен, (бунагь-хатIа урдуцаб чула) амма дурхIнани илдала шаласи сипат ва чучила къайгънала баркьудлуми хъумхIертурли кавлахъули сари.

Гьаннала замана хIукумат-ли нешхъалас дурхIни абилкьнила шайчир цацадехI кункдешуни акIахъубли саби. Амма, лер далагардешунира: гьарил декIар нешлис сунела дурхIя ясли-анхълизи ведес гьамадли ахIен, школализиб белчIуди кайсахънила шайчир, яшав гIеббурцнила шайчир къияндешуни лерал. Лерил далагардешуни ихъес бажардириркули сари Неш.

Дагъиста халкьла поэт Фазу ГIялиевани белкIунси иш назмулизи бухIнабуцили саби дурхIяличила нешла халаси диги: Ну хIяйна ребкIес разириркаси, эгер ит дила урши мицIирли кавлуси виалри.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

8