Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

04.10.2019 18:21 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 39 от 04.10.2019 г.

Шинишдеш - хIулбас шаладеш

Лавашала ши шинишдешличибли мискинси саби. Ил мискиндеш лебгIебал имцIабиуб шилизирти цIедеш лугути гIяхIцад унхъри капустализибад хайри имцIали лябкьули саби или пикрибирули, дяхъили уркасибхIели. Иличибли адамтани пайда касиб или викIесра хIейрар, авлахъла мер-муса биалли, чIянкIтили детаур. ТIабигIятлис ил халаси зарал саби. Дяхъибтала мерла цархIилти мархIяби удатурли унхъри детаахъес аварабирути адамтира камли саби. Илдигъунти лебли биалра, урухкIули саби авлахъуначир къяйцIли дашути маза-масла, хIяйвантала хIункьрази илди датахъес хIейишагу или. Бархьсира саби. Низам агархIели, маза-масли, хIяйвантани авлахъуни, шила духIнарти кьакьурби дирцIухIели, шинишдешлис барибси хIянчи гIедадасили бетхIеурли кавлану?!

Шинишдеш - хIулбас шаладеш

МягIничебси масъала

Шинишдеш — хIулбас шаладеш

Лавашала ши шинишдешличибли мискинси саби. Ил мискиндеш лебгIебал имцIабиуб шилизирти цIедеш лугути гIяхIцад унхъри капустализибад хайри имцIали лябкьули саби или пикрибирули, дяхъили уркасибхIели. Иличибли адамтани пайда касиб или викIесра хIейрар, авлахъла мер-муса биалли, чIянкIтили детаур. ТIабигIятлис ил халаси зарал саби. Дяхъибтала мерла цархIилти мархIяби удатурли унхъри детаахъес аварабирути адамтира камли саби. Илдигъунти лебли биалра, урухкIули саби авлахъуначир къяйцIли дашути маза-масла, хIяйвантала хIункьрази илди датахъес хIейишагу или. Бархьсира саби. Низам агархIели, маза-масли, хIяйвантани авлахъуни, шила духIнарти кьакьурби дирцIухIели, шинишдешлис барибси хIянчи гIедадасили бетхIеурли кавлану?!

Секьяйда биалра шилизиб ва илала алавчарли галгубала шинишдеш имцIабиахъес дигутира леб или гьанбиркули саби, илди бахъал хIебиалра. Илдазивад ца сай ГIябдусаламов МяхIяммадсалам. Чинав къаршиикалра илала имцIати-гъунти гъай галгубачила, шинишдешличила дирар. Илала уркIила кьакьадеш саби сунечил пикри цати, галгуби имцIадиахъес кумекли биэсти адамти камли биъни. МяхIяммадсалам илгъуна адам виубхIели саби МяхIячкъалала шайчивад Лаваша айухIели чебиуси, «Уркухъарахъла бяхI» или бикIуси дубурала гIелаб акIубси вацIа. МяхIяммадсаламла къайгъиличил, учитель сайси илини акьути дурхIни заман-замана бикули, гIяхIцад дусми гьалар иша галгуби удатуртири. Илала гIяхIдешли саби гьанна ишаб жагаси вацIа бетаурси ва адамти шадиб-гьуни барес башуси мерли биубси.

Се пайда, цацабехI адамти иша шадиб бакIили, шишнала, тIакьнала ва цархIилти секIлала бекIни гIелар далтули сари. Ил гьимидухъеси анцIбукь ахIену?! ДацIдухъунти секIли чучил дарх ардухили, кабиибси мер умули балталли гIяхIси баркьудигу!

МяхIяммадсаламла къайгъиличил, Лавашала шила дурабси хангьунила дубаначира галгуби удатуртири. Илди шинничил гIердуцес гьундурала управлениела начальник Багьаудин МяхIяммадгIялиевлира чесибсири. Чесибси секIал бартарахъуси адам сай ил. Се пайда, адамтала хIяжатагар-дешли, хIяйван-тала «кумекличил» дахъал дячун, деруб, хIеруди гIеббурцуйхIирти — тукентала мякьларти кам-камти калира сари. Илкьяйдали галгуби удатурти Лавашала «Декъа» бикIуси мерла мякьлабад лябкьуси хангьунила дубаначира. Иларра ляркьутира лер, дерубтира.

Республикала цацадехI мераначи аркьухIели, гьунила кIелра шайчир дерхъибти галгуби чедиухIели, илгъуна жагадешли уркIилис ряхIятдеш лугули саби. Нушала гьундурала дубани илдигъунти детаахъес сен хIейрусив? Вируси сай, эгер МяхIяммадсаламгъунти тIабигIят дигути чумал адам биалли, шила хIякимтани, предприятиебала, организациябала хIянчизартани, школабала директортани къайгъи дакIубаралли. Мар саби, республикализиб шинишдеш имцIабиахъес ибси жи тIинтIбиубли, шагьуртазиб, районтазиб адамти дурабухъи галгуби удалтухIели, гьанна кьалли нушачибра галгубала дяхIцIи бирар или разидеш сабри. Бирусилра хIебалас, хIебирусилра. Адамтала хIеруди ва къайгъи хIебиалли гьай-гьайра хIебирар.

МяхIяммадсаламличилси ихтилатлизиб илини шилизир галгуби имцIадиахъести тяхIяр-кьяйда лерниличила бурули сай. Ил викIули сай: цацабехI адамтази чула хъулрала мякьларти мераначи, гIяйнурбахIи галгуби удатахъес маслигIятбарибсири. Удатурал хIетурал хIебалас. Илди хIербируси меркIун шинишдешла шайчиб дебали миски саби. ХIера, илдачибад гьарахъли ахIенси, «Дехъара» бикIуси мерличи галгуби удаталли, жагаси вацIа яра анхъ бетаурли, къугъали кабилзан.

МяхIяммадсалам, жагьил-хIеливан кьуватчевли ва арали хIейалра, шилизиб галгубала шинишдеш имцIабиахъес кьасчевли сай. Школала бучIантала кумекличил илини ил шайчибси хIянчи гьунчибикахъес вирниличила бурули сай, эгер сай гIевуцести адамти биалли, хIякимтани кумек гIеббуцалли, лебил халкь галгуби дирхъяс аварахIебирули, илди имцIадиахъес кьасчебтили дакIубухъалли.

БикIули бираргу, шинишдеш хIулбала шалалис гIяхIси саби или. ХIулбасцунра ахIи, манпагIятла саби ил адамла цахIнабси арадешлис, хIязлис ахIенгу адамти арадеш им-цIабиахъес вацIурбани, унхърани, шинишдешли дуцибти, гьава умути мераначи башути.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6