Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

18.10.2019 17:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 41 от 18.10.2019 г.

МягIничерти масъутачила гъайбикIи

Октябрьла 3-личиб Лавашала шила администрациялизиб шила депутатунала ва жамигIятла вакилтала собрание бетаур. Иличиб 46 адамли бутIакьяндеш бариб. Собраниеличиб лебри жамигIятла низам-кьяйда далтахъути органтала хIянчизартира.

МягIничерти масъутачила гъайбикIи

Октябрьла 3-личиб Лавашала шила администрациялизиб шила депутатунала ва жамигIятла вакилтала собрание бетаур. Иличиб 46 адамли бутIакьяндеш бариб. Собраниеличиб лебри жамигIятла низам-кьяйда далтахъути органтала хIянчизартира.

БегIлара гьалаб чули 2019-ибил дуслизиб барибси хIянчила хIекьлизибси отчетличил гъайбухъун Лавашала шилизибти участковыйти М.А. Манатов ва М.ХI. Даитбеков. Илдани барибси хIянчиличи лехIехъили гIергъи гIяхIцад адамтани чула пикруми дуриб, барибси хIянчи сегъуна сабил, хIебарили калунси се лебал, шилизирти лайикьагарти баркьудлуми дуриб, аги-кьяйда гIяхIдиахъес багьандан дарес гIягIнити секIли маслигIятдариб. ХIера, се бикIил илди:

Лавашавадси И.И. ХIяжи-мяхIяммадовли ишгъуна масъала ахъбуциб.

- Адамти газличил ва хутIличил гIеббурцнила хIянчиличил бархбасунти цацабехIтани халкь биргIябиргнила анцIбукьуни дакIудулхъули сари. Хъала-хъайгIи бякьи счетчикуни ахтардидирнила хIянчилизи ахъили, ил шайчиб мягIни хIебалути адамти хIушачир халати чеблуми лер или биргIябиргили, арц сайсули саби. ГIур илди бетахъили баргес вирули ахIен, чихъали сабил балулира ахIен. Илдигъунти баркьудлумачирли адамтачирти къиянти имцIадирули сари, суданачи дугьабилзесра балли чевкъули саби. Адамтас ил гьамадси хIянчи ахIен.

- Ца гьатIи масъалаличила бурес дигулра. ГIяяр башнила замана гъамбикIули саби. ЦацабехI «гIяяркьянабала» баркьудлуми чедаира ва хIисабдарира. Илди Лавашабад бехIбихьили, Жангамахьилизи ва ГIяялахъяблизи бикайчи гIяяр или башули саби. Ишарти вацIурбазиб гIяярбашеси селра лебси ахIен, чIянкIли вацIурби заядарес башутигъунти саби. Ил секIал къадагъабарес гIягIнибиркур.

Депутат Р.К. БяхIмудов викIи:

- Нушала шилизиб ишгъуна анцIбукь биуб: рухъна хьунул адамла гIяйни газла счетчик ахтардибиран сайра или адам вакIили сай. АхтардивикIусила дарили, илизи викIули сай хIечиб газла халаси чебла абикили саби или. МягIни хIебалуси рухънани ил викIути 9 азир къуруш дедили сари. Ил адам чи саял вагьес имканбакIили ахIен. Газла хозяйстволизив ил бекIлил узуси уили ахIен. Илдигъунти анцIбукьуни шилизир кадиркули сари. Илди далтес пайдахIебирар.

Гъайухъунси жамигIятлис урехихIебиахънила полицияла начальник МяхIяммадрасул МяхIяммадовли буриб:

- Нушачиб адамтазирти ярагъ органтани иснила хIекьлизибси закон бузесбяхIили гIяхIцадхIи биубли саби. Гьарли-марси тяхIярли хIелкIунти ярагъ дихIути адамти леббиалли, полицияла отделлизи дугьабизес гIягIнибиркур. Ярагъла жура хIясибли арцра дедлугути сари.

- Дебали челукьуси масъала саби умудешла хIекь-лизибси. Адамтани саби хIербирути мер-мусаличиб умудеш геббурцес гIягIнибир-кур, вайти-гIяхIти чина-биалра лайхIейкIули илдас хасдарибти тIакьнази лайдикIес гIягIнити сари. ГIягIнидеш биубхIели, умудеш гIеббурц-нила шайчир билхъяби дура-дуркIес чебиркур. Илгъуна баркьудилизир нушанира жигарла бутIакьяндеш дирехIе.

Ил масъалализи депутат БяхIмудовра гъудуриуб ва сунела пикри буриб.

- Адамтани чебиули кьяйда, цацадехI мераначир, дегIдайларти кьакьурбазирра булан даари контейнерти агара. Илди лерси мерличи гIеркъали башес адамтас къиянни саби. Масала, «Аэродромная» или бикIуси кьакьализиб вайти-гIяхIти лайдикIес цалра контейнер агара. Адамтас гьамаддеш биахъес багьандан илдигъунти тIакьни гIурра кайхьес гIягIнибиркур.

Гъайухъунси шила администрацияла гидротехник ХIямзат Гъазимя-хIяммадовли гьалабихьибси масъалара мягIничебсилизи халбарес вирар. Ил викIи:

- Шила кьакьурбикад декIти камазуни дашули сари. Илдазирад цацадехIти шин касес хIеркIличи дякьи, капуста иркес халаси декIдешличил чардирули сари. Илкьяйдали гьаман дашути камазунани гьундури заяхIерили кавлану. Илгъуна баркьудиличи хIеруди кабизахъурли, тIашаэс гIягIнибиркур.

Депутат Даудов Рашидли буриб:

- Гьанна гIяяр башуси замана гъамбикIухIели, дила бархьаначиси хIянчи сабхIели ишгъуна секIал бурес дигулра. ГIяяр башес дигути камбирули ахIен. Чула ярагъ агархIели, илдани цархIилла сасили дугелилла замунтазибра гIяяр дурабулхънила анцIбукьуни дирар. Ил секIал балтес пайдахIебирар. СенахIенну тялихIагрила анцIбукь кабикес асубирар, илхIели жавабкарси чи ветарусив?!

Собраниеличиб чула пикруми дурили гъайбухъун депутат И.А. ГIямаров, шила Собраниела председатель К.ГI. ХIясанов ва цархIилти. Ахирлизив гъайухъунси районна полицияла начальник С. РяхIимов буриб:

- Ишар дурибти масъулти имцIаливан мягIничерти сари. Илди арзес гIягIнитира сари. БалгъучихIебаибти дурхIни рульличи абиили хъумачирад, итад-ишад гIягIнидешуни дихниличила гъайикIалли, хъалибарглис гIягIнидеш биалра ил урехила секIал саби. Илдигъунти дурхIни рульличи абиахъес пайдахIебирар.

- Шантала шайзибад дакIу-булхъуси сегъуна тIалаб биаллира нушани пикри хIебарили ва ахIерзили хIебалтехIе или бурес дигулра.

Лавашала шила депутатунала ва жамигIятла вакилтала Собраниели хIукму бирули саби:

1. Лавашала шилизибти участковыйтани 2019 ибил дусла арбякьунси манзиллизиб барибси хIянчи цаургабсилизи халбарес.

2. ЖамигIятла мер-мусаличиб умудеш гIеб-бурцнила мурадличил Лавашала шилизиб гьар базлизиб билхъа дурабуркIес.

3. ОМВД-ла Лавашала районнизивси начальниклизи тиладибарес: дурхIни школализи башути гьундурачиб савлила замана ва хIерейс дурсри тамандиубхIели полицияла хIянчизартала наряд тIашбалтахъес.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6