Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

11.10.2019 17:05 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 40 от 11.10.2019 г.

ГIяхIти бусурмантили диэс къайгъи биреная

Шимазирти мижитунала имамтала хIянчиличила нушани кам-гьамли биалра балулра, илдала баркьудлуми чедиулра. Амма, районна имамла хIянчиличила балуси камли саби. Илбагьандан, 2018-ибил дуслизив районна имамла хIянчиличи катурси Шамиль БяхIяндгIялиевличил ихтилат барес пикрибарира.

Нушала ихтилат

ГIяхIти бусурмантили диэс къайгъи биреная

Шимазирти мижитунала имамтала хIянчиличила нушани кам-гьамли биалра балулра, илдала баркьудлуми чедиулра. Амма, районна имамла хIянчиличила балуси камли саби. Илбагьандан, 2018-ибил дуслизив районна имамла хIянчиличи катурси Шамиль БяхIяндгIялиевличил ихтилат барес пикрибарира.

- БегIлара гьалаб дигахъехIери хIечила кам-гьамли биалра бурни.

- Ну Кьакьамахьила шилизив акIубсира. Ил шила щколализив учIули уира. ШколализивхIели ислам динна шайчирти багьудлуми касес хIяздухъун. Ил мурадличил Буйнакъск шагьарлизибси Сайфула Кьадила уличилси медреселизи учIес керхура. Ил таманбарили гIергъи 6 дус Исламский университетлизив учIули уира. Илала гIергъи аспирантура таманбарира. Дунъяла даражаличи абикибти гIялимтазибад багьуди касира. Аспирантурализив учIухIелил ну районна имамла хIянчиличи узахъес вархьибсири, ва, гьанна 2018-ибил дусла ноябрьличивад Лавашала районна имамли узулра.

- Районна имамли дарес гIягIнити се хIянчи сарил багьес дигахъехIери.

- Гьанна ДР-ла Муфтиятли жамигIятлис рухIласи бяркъ бедлугнила шайчиб дебали халаси хIянчи бирули саби, ил мурадлис дахъал шуртIрира акIахъубли сари. Дагъистан бутIили саби 4 округличи: Северный, Южный, Центральный ва горный. Илдазиб Муфтиятла ихтияртачилти вакилтира лебти саби. Илдачи хIербикIути саби районтала имамтира. Районна имамли се бирусил адамтази багьахъес багьандан, бегIгьалаб гIягIнили саби шимазибти имамтани се бирусил багьес. Районна имамла хIянчилизи кабурхуси саби шимазибти имамтала хIянчиличи хIеруди бузахъни. ХIебиалли, илини дарес гIягIнити хIянчира шимазибти имамтани дирутигъунти сари. Илдачи че, илини шимазибти имамтачи диахъути сари Муфтиятлизибти гIялимтала советличир кьабулдарибти хIукмуртира. Районна имам ихтияртачилси вакилла ва Муфтиятла гьалав районна духIнар дурадуркIути динна шайчирти хIянчи багьандан жавабкарси сай. Эгер чидил биалра шила имам сегъунти биалра масъултала шайчив арзести масъултала хIекьлизиив къияндешуначил къаршивяхъили виалли, дугьаизес гIягIниси Муфтиятличи ахIенну, районна имамличи сай, гIягIнидеш биалли ил дугьаилзан вакилличи яра Муфтиятличи.

- ИшбархIилизир имамтала гьала сегъунти масъулти тIашлив?

- Имамла бегIлара гьалабси мурад саби жамигIятла адамтала рухIласи бяркъла даража ахъбуцни. Имамли сунела баркьудлумачибли цархIилти бусурмантас гIибрат чебиахъес гIягIнибиркур. Эгер илини динна тIалабуни дартарахъули хIейалли, гIядатла адамтани-декIар илди дузахъув?! Имамла сунелати баркьудлуми бусурмантала гIядлу-зегъа гIяхIдиахънила шайчир мисалти сари.

КIиэсил мурад саби дехIбала-дазала дирнила умудеш ахъбуцни. Республикализиб дехIба Дус багьахъурсири, итхIейчибадал, дехIбала ва дазала дархьли дирес хIебалути адамти хIебиахъес багьандан пикрибарибси программа гIямрулизиб бартарахъули саби.

Гьанна закят бедлугниличила бурис. Лерил районтазир «Инсан» уркIецIила фондла филиалти ибхьули сари. Ил фондла вакилтани закят бурчули ва буртIули саби. Районна имамли фондлис закят бурчахъес кумек бирули сай, ил лугес гIягIнити адамтачил иргъахънила хIянчи бирули сай. Районна имамли илкьяйдали мажлисуни дурадуркIули, илдачир жамигIятлис мягIничерти масъулти ахъдурцули сай, терроризм ва экстремизм бикIути авара агардарнила шайчир кумеклидиэсти хIянчи дузахънилизив вяшикIуси сай. Исламличи бурсидеш ахъбурцниличи гъира имцIабиахъес багьандан конкурсуни дурадуркIули сари. Гъира лебси гьарил адамли исламла шайчирти багьудлуми кайсес виэсли хIянчи тIашбатес гIягIниси саби. Ил мурадличил дурадуркIути сари мижитуназир ва медресебазир дурсрира. Динна шайчирти камти-биалра багьудлуми диахъес багьандан бусурман адам камхIисабдан кIел-хIябал дусалра учIес гIягIнибиркур. Эгер илала ислам имцIали мурхьли багьес хIяздухъи диалли, нушани исламла институтуназив учIахъесра имкан лугехIе.

Районна декIар-декIарти организациябазиб бузути адамтала исламла шайчибси багьуди ахъбуцес багьанданра дурадуркIулра ихтилатуни, курсани. Гьай-гьайра, адамтала дугьабизунира камдирули ахIен, илди хIясиблира лайикьси хIянчи дурабуркIули саби. Илди дугьабизуни шимала имамтачи даибхIели, адамтала зугIлуми арзес багьандан имамти кумекличи лябкьули саби, сенкIун шила имамличи хъарси саби гьарил адамличир сегъунти къиян-жапа лерал дагьес, адамтачи уркIецIиласили виэс, илди гIеббурцес.

- Дахъал районтазир имамти районтала имамтачи ва Муфтиятличи хIерхIебикIути шими лер. ЦархIилван буралли, чидил виалра имам Муфтиятли катурси хIейалли, илини хъарбарибси хIебарес виркьули сай. Муфтиятличи къаршисилира уввулхъули сай. Лавашала районнизиб ил шайчибси аги сегъунав?

- Аллагьичи шукру, нушала районнизиб ил шайчир къиянти агара. Лебилра имамти Муфтиятла шали буцибти саби, илини ибси бирес, бурибсиличи лехIихъес хIядурти саби.

- ЦархIилти районтазиб кьяйдали, хIейгеси биалра нушачибра балхIебикибси тяхIяр буцибти жагьил адамти леб. Илдачил сегъуна хIянчи дурабуркIулрая?

- Илдигъунти къиянти гIямрула лерил шалубазир лер, дунъяла гьар-чинаралра илди камдирули ахIен. Лерил замунтазиб илдигъунти адамти камбирути ахIенри, нушала районра илдачибад декIарбикили саби дикIес хIейрехIе. Чули буцибси гьунчибад батбихьес бехIбихьибхIелил тIашаэс вализалли, ихтилатуни дурадуркIалли, илдази бархьсира, бархьси ахIенсира аргъахъес гьамадли вирар. Эгер илди чIумали ил баркьудилизиб биалли, цархIил шайчи шурбатес гьамадси ахIен, илхIели ихтилатуни дурадуркIули сари илдачил бархбас лебти адамтачил. Аллагьичи шукру, цархIилти районтачил мешубуцибхIели нушала районнизиб илдигъунти камли саби. Амма, илгъуна ца адамра гIяхIси ахIен.

- Экстремизмала ва терроризмала вайдешличила иргъахънила шайчиб цехIнабли районнизиб сегъуна хIянчи дурабуркIулив?

- Ил масъалала шайчиб гьар бархIи хIянчи дурабуркIули саби или викIес вирар. Районна школабазир илдачи къаршити лекцияби дурадуркIули, иргъахънила хIянчи бирули саби. Жагьилти ва бучIанти чула шайчи битIакIес вайкьасла адамтала авара дахъал сари. Жагьилтази ва биштIатази экстремизмла ва терроризмла вайдешличила аргъахъес бажардидикIахIелли, халаси гIяхIдеш луга.

Нушани республикала ва районна даражала спортла далдуцлуми дурадуркIулра. Круглый столтачир, турниртачир, мажлисуначир дурадуркIути ихтилатунани, насихIятунани терроризмаличи ва экстремизмаличи къаршидеш цIакьбиахънила шайчиб кумек луга или гьанбиркули саби.

- Гьанбикес асубирар, хIушала хIянчи мурул адамтачилцун дурабуркIуси саби или. Сегъуна хIянчи дурабур-кIулрая хьунул адамтачил?

- Гьай-гьайра, хьунул адамтачил ил шайчиб иргъахънила хIянчи хIебирес пайдахIебирар. Нушала багьудила Отделлизиб дахъал делчIунти, багьудичебти хьунул адамти леб, илдани дурадуркIули сари хьунул адамтачил ихтилатуни, насихIятуни. Илкьяйдали Отделли декIар-декIарти форумти дурадуркIули, илдачир ахъдурцули сари хьунул адамтачи хасти, хъалибаргла хIекьлизирти, бухъя-зегъаличила масъулти. Хьунул адамтира хIерудила дураб батес асухIебирар, сенахIенну, биштIатас бяркъ бедлугути имцIаливан илдигу.

Районна гьуни чебиахъути адамтачил сегъуна бархбас леба, илдани гIердурцулраяв?

Аллагьичи шукру, нуша цадалги дузулра. Районна администрацияли кумек бирули саби, гIердурцулра, бирусилис икьалабирар. Ил секIайс бикьри саби нушани гьаман районна лерил организациябала хIянчизартачил, шимала жамигIятличил дарх гьунибаъниби дурадуркIни. Илкьяйдали дарх дурадур-кIулра цархIилти далдуцлумира.

- Адамла зугIяла леббиалли хIушачи секьяйда гъамиэс вирара?

- Сегъунти биалра масъултала шайчир нуша гIягIнидикибси адам иш адрес хIясибли гъамиэс вирар: село Леваши, ул. Буйнакская 69, телефон: 8 (964) 017-69-69.

- Нушала газета бучIантас сегъунти насихIятуни дурида?

- Лебил бусурмантази бурес дигахъаси Аллагьла гIяхIдешлуми кьиматладирахъес, илди дургахъес, далахъес ва шукрубикахъес, илди агарси заманаличи хIерхIебикIули, Аллагьичи шукру бикIули баркаллаличил, гIяхIси тяхIярли илди пайдаладирахъес. Аллагьла гIяхIдешуни сари дин, урехиагардеш, азаддеш, арадеш, гIякьлу ва цархIилти дахъал чус кьимат ахIебаахъести гIяхIдешлуми сунела лугърас Аллагьли дедибти. ГIяхIси бусурманни виэс, Аллагьла дин балес, ил гIямрулизиб дурабуркIес, динничи цар-хIилтира битIикIес, ил гьунчир къаршидиркути къиян-жапа сабурличил ихъес къайгъилизив вирес гIягIнибиркур. Гьарилли сунела хIянчи бузахъалли, ил гIяхIил бирес хIяракатлизив виралли, Аллагь нушаб икьалавирар, иншааллагь, иш дунъяличив кьяйдали, итил дунъяличивра.

Ахирлизиб бурес дигулра, нуша-ургаб гьарли-марли Аллагьичи бирхути адамти сецад бахъал биалра, улкализиб илцад халаси паргъатдеш ва урехиагардеш бирар.

Мадина Сайгидова

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6