Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

13.06.2018 21:42 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 23 от 13.06.2018 г.

Кери бируси баз кабурхнила пашмандеш

Аллагьличи вирхаруси, сай таманни ахърила вегIлис гIибадатличи чекайзурси адамли заманала кьимат гIяхIил бала. Ил къайгъилизив вирар гьарил имкан пайдалабарили, мижитуназиб ва барибсилис кьимат имцIабирути дурхъати мераначиб дин бирес. Илгъуна бусурман адамли сунес кери сархули сай балгни дирули, манпагIятла далдуцлуми дурадуркIули, динна рузбас ва узбас кумек бирули. Илини балули сай сунени барибси гьарил гIяхIдешлис Аллагьли вецIнали имцIали кери биахъни.

Кери бируси баз кабурхнила пашмандеш

Аллагьличи вирхаруси, сай таманни ахърила вегIлис гIибадатличи чекайзурси адамли заманала кьимат гIяхIил бала. Ил къайгъилизив вирар гьарил имкан пайдалабарили, мижитуназиб ва барибсилис кьимат имцIабирути дурхъати мераначиб дин бирес. Илгъуна бусурман адамли сунес кери сархули сай балгни дирули, манпагIятла далдуцлуми дурадуркIули, динна рузбас ва узбас кумек бирули. Илини балули сай сунени барибси гьарил гIяхIдешлис Аллагьли вецIнали имцIали кери биахъни.

Бусурманнис сецад халаси разидешу дурхъати бурхIни, дугурби, бузри гъамдикIни, сенахIенну Аллагьли илди замунтазиб дебали халаси кери биахъули сай, илцад кери гIядатлати бурхIназиб чумал дусла бухIнабра сархес хIейруси. Илбагьандан адам къайгъилизи виркули сай илди замунтазиб мижитуназирцун дехIбулти дирес, дурхъаси Кьуръан бучIули сай ва бучIусиличи лехIихъули сай, садакьа буртIули сай, вегIла хасият гIяхIбиахъес къайгъилизи виркур, бунагьла баркьудлумазивад гьарахъиркур.

Амма, ил замана таманбиубли гIергъи хIерикIусини чебаэсли, динна хIяракат цIакьбарибси адам сагадан шайтIа гьунчи аркьули сай, ванзала давлаличи хъямикIули, бунагьуни сархули сай, цархIилтас вайдеш бирули илди гьимичеббирахъули сай.

Рамазан баз дусла бухIнаб бегIлара дурхъаси замана саби. Дурхъаси Кьуръайзиб иличила бурули, Аллагьли чейсули сай сунела лугърас Алжана, эгер ил базлизиб дуббурцалли ва сунела чарх къадагъадарибти баркьудлумазибад мяхIкамбиралли. МухIяммад Идбагли (с.гI.в.) иб: Алжанала Райян бикIути къапу лерти сари. Илдазибад бухIнабухъес бирар чIянкIли Рамазан базлизиб дуббурцутицун, цархIил чилра ухIнахIелхъан илад».

Исламла гIялимтани кабилзахъули кьяйда, Рамазан Аллагьлизивад урухкIнила ва илис гIибадат бирнила базли биэс гIягIнибиркур. Се саби илала мягIна? БегIлара гьалаб, чеблибиубси дуббуцарли бусурман адамтазиб Аллагьлизибад урехи абилкьа. Бусурман адамлизиб биэс гIягIниси бегIлара гIяхIси къилликъ ил саби, сунесра кьимат сабси Алжана. Рамазан базлизиб хIела кьаркьа гьарил биркIан, ахърила вегIла бунагьлизивад урухкIули, гIядатлати бурхIназиб адамли дурахIеркIес хIейрути дибгIянти баркьудлумазибад гIелумбилзули саби. ХIулби къайгъилизир сари къадагъабарибсиличи хIерхIейкIес, лихIбас дигули ахIен гIягIниагарти мез-гъай дакьес, лезмили бугьтанти ва лайикьагарси дурули ахIен, някъби хIярамсиличи къячдилкули ахIен, къалмакъарлизирад гIелумдилзули сари, кьяшми аркьули ахIен бунагьла, амма, ванзала тIягIям кайсути баркьудлумала мераначи.

Аллагь дигнили нуша гъуцIдирулра даим Аллагьли хъарбарибси бирахъес: гIибадатличи, гIяхIти ва багалати баркьудлуми дурадуркIахъес, вегIичи гъамсилис кумек бирахъес, садакьа буртIахъес. Дурхъаси Рамазан базла асарлиув динна адамтани саби цалабикибси мерличив гьаман Аллагь гьаниркахъу, зикруми диру, Кьуръан бучIа. Ил базлизир Аллагьли хъардарибти секIли дирути адамтала баркьудлуми чедиухIели, Исламличибад гьарахъти адамтира, алавтала асарлиуб бусурман дин бузахъутачи гъамбирули саби, исламлашалти багьудлумачил тянишбирули саби, мижитунази башули саби. Рамазан базлизиб илдазибад бахъалгъунтани держ дужули ахIен, папрус битIикIули ахIен ва цархIилти заралати баркьудлумазибад гIелумбилзули саби. Ил базлизиб Аллагь дурхъавирни, илала кериличи гъира илцадра халали саби хIятта гIяхIти баркьудлуми (магьар дирхьни, Ислам дин кьабулбирни ва цархI.) дирес кьаслизи биркули саби, сенкIун балули саби ил базла баракат илдас чула гIямрулизиб кумекли бирни.

Ил базла бегIлара халаси кьадри ва бухIнабуц селизиб сабил буралли, ил саби илини нушала чархцунра ахIи, рухIра ЧевяхIси Аллагьла хъарбаркьунас ва МухIяммад Идбагла (с.гI.в.) Суннабас мутIигIдирни саби. Или биубхIели, тамаша ахIен дурхъаси баз таманбиънили бахъличи пашмандеш лябкьяхъули биъни. Дурхъаси Рамазан базла баракат муртлисалра калахъес багьандан се барес гIягIнилив, гьатIи?

ДегIлара гьалар даширая дурхъати бузрала бехIбихьудличи шурдулхъехIе. ХIязлис ахIен Ражаблис хъуми делгIнила баз или бикIути, ШягIбан — шин чейънила, Рамазан биалли — сабухъ бурчнила. Кьуръай ва хIядисли нушази гIеббурули саби ЧевяхIси Аллагьлис гIибадат бирни Ражаблизиб имцIабарахъес, дуббурцахъес, садакьа буртIахъес. Аллагьла Расулли (с.гI.в.) иб: «Алжанализиб Ражаб бикIуси хIеркI леб. Илала шин ниъличирра цIубли, варъаличирра мурили сари. Ражаб базлизиб чили ца бархIилра дуббуцар буцалра, Аллагьли ил хIеркIлизивад шинни валха». ЦархIил хIядислизибра бурили саби: «Алжанализиб жагаси кIалгIя леб. Ражаб базлизив дуббурцуси илав вирар» или. Амма, бегIлара гьалаб, гьарил бусурман адам сунени дарибти бунагьуначив пашманиэс, тавбу дарес гIягIнили саби, таманни умувиахъес багьандан викIули сай Аллагь.

ЛукIули саби Ражаб чевурхуси ва уркIецIила баз саби или, ШягIбан умувируси ва уркIичеввируси, Рамазан биалли дахъал керибала баз. Сунела лугърала иштяхI-гъира гьатIира имцIадиахъес багьандан Аллагьли илди бузразир бурес мер агарли дурхъати дугурби акIахъуб. Илди сари Ражаб базла цаэсил жумягI бархIи. Ил бархIи Аллагьли нушала Балга кьабулбиру ва бунагьуначивад чевурхар. КIиэсил саби Ражаб базла 27-ибил бархIи, сабира ЧевяхIси Аллагьли цархIилти Идбагунала ургавад чихъварили, нушала МухIяммад (с.гI.в.) сунечи живарибси ва вегIлара дурхъаварили, ванзаличи чарватурси. ШягIбан базла дурхъадеш имцIабирахъули саби илала ургайчиб бараатла дугира лебни багьандан. Ил дугилизиб саби Аллагьли сунела лугърас гIяхIдешлуми дируси, нигIмат хьурабируси, бунагьуначивад чевурхуси. ХIябэсил дуги саби Рамазан базлизибси Лайлатул-Кьадр. Илди дугурбала гьариллизиб ЧевяхIси Аллагьли сунела лугъри жибирули саби мутIигIдешличи ва пашманбиъниличи. Илдигъунтас чейсули сай Алжанала авадандешуни ва жагьаннабла къиянтазибад берцуди.

Гьанна даширая вегIличи хIеръирехIе, секьяйда беркIирара нушани ил замана. Имканти лерил секIал дарирара нушани илди бузразир, таманни пашмандиубрара нуша ва нушала рухIлизирад уркIилизирад дугIеирара лерил Аллагьли къадагъадарибти ва таманси хIяракатличил Аллагьлис икрамбирули дуирара? Наб гьанбиркули кьяйда, илди суалтас таманси жаваб гес бирути камли бургар. Амма дурхъати бузри тамандиъниличибли кабурхахъули ахIен ЧевяхIси Аллагьли нушачи бируси уркIецIи. Рамазан базла баракат ва Аллагьла уркIецIи муртлисалра калахъес багьандан нушаб гIягIнибиркур ил базлизир дузахъули дуибти гIяхIти баркьудлуми хъумхIертурли калахъес. ВегIлизирти, гьачамлис агархIерили лерти къилликъуни: азгъиндеш, баркьагардеш, тямяхIкардеш ва цархIилти вегIлизирад урасесра чебиркур. ХIерили калунти дехIбала, хIевцибти дуббуцури лердиалли, гIелайзи архIявкьяхъи илди черахъес аваравии. ЧевяхIси Аллагь виалли, нушала гьарил ганзличи хIерикIуси сай ва Исламла цайли-цаси ва бархьси гьунчир нуша гIердурцура ва иш дунъяличиб гьариллис лайикьси шабагъат луга.

ГIяхIли кален Рамазан

УркIецIила ва баракатла баз.

ГIяхIли кален баз Аллагьла.

Я, Алллагь, гIурра бакIахъа нушачи ил, Ахъри га нушаб гьачамцунра ахIи разидешличил илис гьунидаахъес.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2