Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

02.03.2018 19:58 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 8 от 02.03.2018 г.

Шин - дурхъаси нигIмат

Нушани иш макьалалис бедибси уличи кьабулхIейкеси адам мажагIят леввиэс. МицIирси адамлисцунра ахIи, лерил жананасра, духълумасра чараагарли гIягIнити сари шин. Илбагьандан, бикIули бирар, кьацIла агриличиб шинна агри къиянси саби или. СенахIенну, кьацIла мер буцеси се-биалра беркеси баргес виалра, шинна мер буцеси секIал баргес вирули ахIен.

Шин — дурхъаси нигIмат

Нушани иш макьалалис бедибси уличи кьабулхIейкеси адам мажагIят леввиэс. МицIирси адамлисцунра ахIи, лерил жананасра, духълумасра чараагарли гIягIнити сари шин. Илбагьандан, бикIули бирар, кьацIла агриличиб шинна агри къиянси саби или. СенахIенну, кьацIла мер буцеси се-биалра беркеси баргес виалра, шинна мер буцеси секIал баргес вирули ахIен.

ХIядисуназиб белкIи кьяйда, халаси хIурматличил дужес гIягIнили сари шин ва велкъи гIергъи, милига ахъахъес илди шараб гибси Аллагьлис шукру барили, алхIямдулиллагь эс гIягIниси саби. Гьарилтани ил секIал гьанбиркахъура? ГьанхIебиркахъути бахъбаили саби, держла тяхIярли, шинна стаканра бацIбатурли, шин сецад халаси нигIмат сабил гьанбиркахъули ахIен.

ГIямру деркIибти, чус дусмазир къаршидикибти къиян-жапа ахъибти, шинна кьакьадеш сегъуна бирарал балути адамтани илдала халаси хIурмат биру, сецад дахъал лердиаллира мяхIкамли пайдаладиру.

40-50 ва гьатIира имцIати дусмала гьаларти шинничил дархдасунти анцIбукьуни иш макьала белкIес аваравиубхIели уркIиличи дакIиб. Лавашала шилизибси «БекI-гIиниз» мурталра авдути ши бицIили бири. Шила духIна дашутачирад имцIати къярдлизи ардашутири. Шинна гIяхIцад халаси хIеркI бири, чумал шинкьара балли лукьахъес диутири. «Гьала къярдлизирад» дашути шичил «БекI-гIинизлара» дархдикибхIели бетаруси гIяхIцад халаси хIеркIла шичил хъумира, унхърира иркес имканбикIусири. ДуцIрумла буцIардешлизибад берцуди баргес или дурхIни «БекI-гIинизла» шизи башухIели, миъван дугIярти шин ишар мурт биалра агархIейрар гьанхIебирки или викIес вирар. Ил секIал гьанхIебирки шинни лугIяндарибти шурмачир царкни дирцес башули, илгъуна мер лебниличи разити хьунул адамтасра.

Бахъал бири ХабяхIла МяхIяммадхъала хъулрала гIелаб, «БекI-гIинизла» шин дашуси чикьлала чедиб 1929 ибил дуслизиб барибси арсаварла духIнарад чяхIдикIули дашути дахъал шин лерниличи разити адамтира. Шичи башути адамтани ишаб шадила барес имканра бургутири: бархIехъ шин чертIили, янила бугIярдешлизиб мигIбяргIяхъибси тясбулхъличибад кабулхъути бахъал уршбани ва рурсбани хIяз бирутири. БиштIатицунра ахIи, халаталара иштяхIдухъесли бири илгъуна шадила. ГIинзирад кавхъунти шин сагадан къярдлизи цаладирку-хIели, миъаурси бухъяна тясбулхъличиб жагьилти кайнугъяртала чедиб къярдлизи бикайчи кабиутири. Сагадан гIурра чарбири ва илгъуна хIяз даимбири. Разиси анцIбукь сабри ил адамтас шинна нигIматли бакIахъибси.

Гьанна ил арсаварлизи дашути шинна кIантIалра агара, «БекI-гIиниз» бегъубхIели марайли саби ил мерра.

Адамтала хьулани цагъунти диалра, итхIелира Аллагьли, лебсила кьадри багьахъесван, ряхIматуни гIеладуцибти анцIбукьунира диуб. Шинна лебдешличи, хIеб-дуцIрумла замунтазиб ряхIматуначи бурсибиубти адамтас гьамадси анцIбукьли биэс хIебирар кьалли ил. Совет хIукуматла замана динничи чIумали къаршили биалра, адамти заб далгес или, бахъал цалабикили дурхъати мераначи башухIели, илдала хьул Аллагьли чула баркьуди кьабулбаресгу ибси сабри. Марлира, кьабулбирути анцIбукьунира диуб. Гьанбиркули кьяйда, зияратличибад чарбулхъути адамтачи заб чекьурли бемхIахъуртири. Чула баркьуди Аллагьли кьабулбарнила лишанни ахIи, цархIилван чебаэс бирив итди адамтани чучи заб чекьнила анцIбукь, чучицунра ахIи, лебил ши уркIецIила ряхIматли разибарни?

ГIямру деркIибти адамтани тIабигIятли гибси гьарил секIа кьимат барес бала. Илдани дебали кьиматладирули, мяхIкамдешличил харждиру шинра, илди дахъал лерли диалра. Амма, бахъли ил секIал барес балули ахIен. СенкIун гьандиркули ахIен нигIматунала кьакьадеш адамлис сецад къиянсил, мяхIкамдешличил харждиралли, шин диур держесра, умудеш баресра, бегIунси секIал бакIахъесра даэс асубирар. Амма бахъли-декIар ил секIал пикрилизи кахIесили, гIягIнидеш агархIелира шин дугIли даткайули сари.

Шинна кьакьадеш къиянси биъниличила нушани чедиб бурира, къиянни бири ил эгер ахърила бегIти адамтани: СягIид Амировли, ХIяжимурад МяхIяммадовли (сунела бунагь-хатIа урдуц), Лавашаб бахъхIи бузули буибти ва хIербирути ЯряхIмадовхъала урши Руслай чула харжанас адамтас гIяхIдешлис мурхьти къуюби дитIахъи шичил гIеббуцибти хIебиалри.

Шин агарси мерличиб ши биэс хIебирар, адамтала яшав бетхIерар. Или биубхIели, вегIла мерличибти шинра мяхIкамли харждирули, шичи хIяжатти унраличибти ва гIеркъати адамтира гьанбиркахъули хIериъни адамла гапбареси баркьуди саби. Балбикибси секIал ахIен Аллагьли гибси нигIмат сунела някъбази буцили, чили-биалра сунес дигулин пайдалабирни, цархIилличила камли гьанбиркахъули. Или биубхIели, шинна шайчибси низам биахъес багьандан хIякимтала хIеруди ва къайгъни гIягIнили диъни якьинси саби. Камси гьалар Лавашала шилизирти хутIла цIакьличил чузирад шин дурайсути къуюби дузхIевзандиуб. Шин детахъниличи халкьла гъузгъалдидеш акIуб. Шин агнилис сабаб се сабил хIебалули, адамти хIякимтачи башанбиуб. Илгъуна анцIбукьлизиб Лавашала шила администрацияли яргаличил ахIенси сессия бучили, масъала пикрибариб. Гьанна адамти шичил пайдалабирули саби. Бурни хIясибли, шин агнилис сабаб мотортачил шин кайсухIели, иша башуси хутI «Энергосбыт» организацияли чябкябяхъили, «ХIушачибси чебла ахъая» или бикIни буили саби.

Шичи гIягIнидеш агарси я хIяким, я гIядатла адам хIейрар, шин гIягIнили сари гьарил жаннисра, бухъалалисра. Или биубхIели, илди пайдаладирнила шайчибра низам кабизахъес гIягIнибиркур.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3